Kaupparaportointi

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (MiFIR) 26 artiklan mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava täydelliset ja täsmälliset tiedot toteutetuista liiketoimista.

Keitä kaupparaportointivelvollisuus koskee?

Kaupparaportointi koskee:

  • sijoituspalvelun tarjoajia, jotka toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä.
  • sijoituspalvelun tarjoajia, jotka vastaanottavat ja välittävät toimeksiantoja muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteuttamista varten.
  • kauppapaikan ylläpitäjiä, kun sen järjestelmien välityksellä toteutetaan MiFIR-asetuksen soveltamisalaan kuulumattoman yrityksen liiketoimia
  • hyväksyttyjä ilmoitusjärjestelmiä (ARM)
Sijoituspalvelujen tarjoajat

Sijoituspalvelun tarjoajia kaupparaportoinnissa ovat direktiivin 2014/65/EU (MiFIDII) mukaisesti toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (CRDIV) mukaisesti toimiluvan saaneet luottolaitokset siltä osin kuin ne tarjoavat sijoituspalveluja ja/tai harjoittavat sijoitustoimintaa, ja markkinoiden ylläpitäjät, niiden ylläpitämät kauppapaikat mukaan lukien.

Mitä rahoitusvälineita kaupparaportointi koskee?

MiFIR 26.2 artikla määrittelee raportoitavat rahoitusvälineet. Määritelmän mukaan raportoitavia rahoitusvälineitä ovat:

  1. rahoitusvälineet, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikassa tai joiden osalta on tehty kaupankäynnin ottamista koskeva pyyntö
  2. rahoitusvälineet, joiden kohde-etuutena olevalla rahoitusvälineellä käydään kauppaa kauppapaikassa
  3. rahoitusvälineet. joiden kohde-etuutena on indeksi tai kori, joka koostuu rahoitusvälineistä, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa

Mitä pitää raportoida?

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet

 

 

viipymättä tai seuraavana päivänä

 

Milloin kaupat ilmoitetaan?

Ilmoita kaupat Finanssivalvonnalle viimeistään kauppapäivää seuraavana työpäivänä.

Näin ilmoitat
  1. Rekisteröidy tiedonkeruupalveluun: https://dcs.bof.fi
  2. Odota Finanssivalvonnan hyväksyntää ja kertakäyttösalasanaluetteloa
  3. Toimita kaupparaportti lomakkeella, tiedostona tiedonkeruupalvelussa tai SFTP-yhteyttä käyttäen

     Kaupparaportoinnin tekninen ohje.

Kaupparaportoinnin testipalvelu

Testaa kaupparaportointia ennen tuotantoraportoinnin aloittamista. Testipalveluun rekisteröityminen tapahtuu samoin kuin tuotantopalveluunkin. Testitiedonkeruupalvelu on osoitteessa https://test.dcs.bof.fi.

Tarkemmin kaupparaportoinnista

Raportoi kauppa useassa raportissa, mikäli kaupankäyntityyppi sitä edellyttää. Samasta liiketoimesta saattaa muodostua useampi kaupparaportti, esimerkiksi, jos toteutettu liiketoimi jaetaan useammalle asiakkaalle. Raportoi välitetyt toimeksiannot itse tai sovi niiden raportoinnista vastaanottavan sijoituspalvelun tarjoajan kanssa.

Kaupparaporttien kokonaiskuvan tulee kuvastaa muutokset positiossanne tai asiakkaanne positiossa kaupan seurauksena. Raporteistanne tulee myös ilmetä teidän, vastapuolenne, asiakkaittenne ja asiakkaiden puolesta valtakirjalla toimivien osapuolten roolit.

Kumpikin kaupan osapuolena oleva sijoituspalvelun tarjoaja raportoi omasta puolestaan. Seuraavien elementtien on kuitenkin täsmättävä molempien raporteissa: paikka, kaupankäyntiaika, määrä, valuuttamäärä, hinta, hinnan valuutta, ennakkomaksu, ennakkomaksun valuutta ja tarvittaessa rahoitusvälineen tiedot.

Tiedotteet