Prospektregistret

Finansinspektionen offentliggör i detta prospektregister de prospekt och erbjudandehandlingar över värdepapperserbjudanden och börsnoteringen av värdepapper som den har godkänt efter den 1 januari 2005. Registret innehåller också uppgifter om prospekt som har godkänts av behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har anmälts till Finansinspektionen efter den 1 juli 2005.

Finansinspektionen har godkänt de prospekt och erbjudandehandlingar som offentliggörs i prospektregistret, men svarar inte för deras innehåll eller för riktigheten av uppgifterna i prospekten. Prospektregistret är ingen kanal för offentliggörande av prospekt, utan den som upprättat prospektet svarar för att prospektet och kompletteringarna till det läggs ut på den egna webbplatsen.

Prospektet offentliggörs på det språk på vilket det har godkänts av Finansinspektionen. Den som upprättat prospektet har skickat till Finansinspektionen den elektroniska versionen som offentliggörs i prospektregistret. Den version som har lämnats till Finansinspektionens registratur är den officiella, godkända versionen av prospektet.

Finansinspektionen svarar inte för att de prospekt som finns i registret är uppdaterade eller för uppdateringen av kompletteringar eller ändringar som gjorts i prospektet efter dess godkännande. Offentliggörande av ett prospekt i prospektregistret är inte en uppmaning till investeringar eller andra åtgärder.

Uppgifter om prospekt som EES-staternas myndigheter godkänt under de 12 senaste månaderna finns i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) webbtjänst.

Anvisningar om hur dokumenten sänds till prospektregistret (pdf)

Prospektsökning