Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Ansökan om auktorisation

Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig. De utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation framgår av finansministeriets förordning 227/2014 (Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder samt ett särskilt förvaringsinstitut).

Nedan finns information om ansökan om auktorisation för förvaltare av AIF-fonder i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Blanketter för ansökan om auktorisation

Inlämnande av auktorisationsmaterial till Finansinspektionen

Inlämningsadress
kirjaamo(at)fiva.fi

E-postens ämnesfält:
”AIFML 4 kap. 1 – Bolag”

Finansinspektionen kontaktar anmälaren efter att den mottagit anmälan för att uppge handläggare och uppskattad behandlingstid.

Annullering av auktorisation

Om bolaget vill annullera sin auktorisation, ska den ansöka om en annullering av auktorisation.

EuVECA och EuSEF

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1991 om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande har tillämpats sedan den 1 mars 2018.

Enligt artikel 2.2 i förordningen ska artiklarna 3–6, artiklarna 10 och 13, artikel 14.1 underpunkterna d, e och f, artiklarna 15 a–20, artikel 21.3 andra underpunkten samt artikel 22 och 22 a tillämpas på förvaltare av företag för kollektiva investeringar som har auktoriserats enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU och som förvaltar investeringsportföljer i godkända europeiska fonder för socialt företagande och avser att använda beteckningen EuSEF i samband med marknadsföring av fonderna inom unionen.

Enligt artikel 14 a ska förvaltare av företag för kollektiva investeringar som är auktoriserade enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU dessutom ansöka om registrering av de godkända riskkapitalfonder för vilka de avser att använda beteckningen EuVECA.

AIFM-relaterade tolkningsfrågor till Finansinspektionen

Inlämningsadress:
AIFMquestions(at)fiva.fi

E-postens ämnesfält:
"AIFML xx § / Ärende – Bolag"

Finansinspektionen tar kontakt inom två veckor efter att e-posten mottagits.

AIFMD-rapportering relaterade frågor

AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Ansökan om registrering

Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig. 

Nedan finns information om registrering av förvaltare av AIF-fonder i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Från och med 1.3.2019 gäller reglerna om ägarprövning och lämplighetsprövning (Fit & proper) också sådana förvaltare av alternativa investeringsfonder som ansöker om registrering. Anmälningarna görs med de blanketter som finns nedan.

Redan registrerade AIF-förvaltare ska senast 31.12.2020  lämna till Finansinspektionen en redogörelse om tillförlitligheten hos betydande ägare och ledning som avses i 5 kap. 3 § i lagen om AIF-förvaltare (3 mom. i ikraftträdelsestadgandet av lagen 214/2019).

Blanketter

Blanketter för registrering:


Ändringar som gäller AIFM-registreringen:

Observera att det till ansökan om registrering ska bifogas:

 • utdrag ur handelsregistret och bolagsordning
 • avtal (fondavtal, bolagsavtal, förvaltningsavtal)
 • marknadsföringsmaterial
 • interna anvisningar om identifiering av kunden
 • stadgar (specialplaceringsfonder).

Inlämnande av material till Finansinspektionen:

Inlämningsadress:
kirjaamo(at)fiva.fi

E-postens ämnesfält:
”AIFML 5 kap. 1 – Bolag”

Finansinspektionen kontaktar anmälaren efter att den mottagit anmälan för att uppge handläggare och uppskattad behandlingstid.

Registreringsblankett för förvaltare av riskkapitalfonder (EuVECA) och/eller fonder för socialt företagande (EuSEF)

Förordningarna om europeiska riskkapitalfonder (EuVECA, nr 345/2013) och om europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF, nr 346/2013) har varit i kraft sedan den 22 juli 2013. Företag som förvaltar fonder som omfattas av förordningarnas tillämpningsområde kan ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Det finns en blankett för anmälan om registrering. Registreringsanmälan kan också vara fritt formulerad, förutsatt att den innehåller de utredningar som nämns i förordningarna. Företaget ska uppfylla förutsättningarna i förordningarna innan det kan registreras.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1991 om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande har tillämpats sedan den 1 mars 2018.

Annullering av registrering av AIF-förvaltare

För annullering av registrering behövs en fritt formulerad redogörelse om varför verksamheten upphör och vad som kommer att hända med fonderna. 

AIFM-relaterade tolkningsfrågor till Finansinspektionen

Inlämningsadress:
AIFMquestions(at)fiva.fi

E-postens ämnesfält:
"AIFML xx § / Ärende – Bolag"

Finansinspektionen tar kontakt inom två veckor efter att e-posten mottagits.

AIFMD-rapportering relaterade frågor

AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

De vanligaste frågorna om ägarprövning och lämplighetsprövning

Från och med den 1 mars 2019 gäller bestämmelserna om ägarkontroll och lämplighetsprövning (Fit & Proper) också registrerade förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). Nedan har sammanställts några av de vanligaste frågorna om anmälan om ägarkontroll och lämplighetsprövning för registrerade AIF-förvaltare:

Ägarkontroll

 1. Vem alla ska anmälan om ägarkontroll göras om och vilka blanketter ska skickas till Finansinspektionen?
  Blanketter ska lämnas in för alla dem som äger minst 10 % (direkt eller indirekt) av den registrerade AIF-förvaltaren. Blanketter ska lämnas in för både juridiska och fysiska personer och de ska täcka alla led i ägarkedjan med en ägarandel på minst 10 %. Också målföretaget ska lämna in en blankett för anmälan av ägarkontroll för varje ägare.

  Exempel nedan:
 2. Vad avses med målföretag?
  Med målföretag avses ett bolag som anmälaren har innehav i eller, när det handlar om nytt förvärv, håller på att köpa. Om anmälan gäller en AIF-förvaltare avses med målföretag antingen en registrerad eller auktoriserad AIF-förvaltare, inte t.ex. en fond. Målföretagets blankett ska lämnas in separat för alla dem som äger minst 10 % av AIF-förvaltaren.
 3. Ska blanketter för anmälan om ägarkontroll fyllas i också när det inte handlar om nytt förvärv utan om anmälan om redan befintligt innehav?
  Ja. Blanketterna ska i detta fall fyllas i till tillämpliga delar, till exempel de punkter som gäller förvärv behöver inte fyllas i och köpebreven behöver inte bifogas.

 4. Vilka utrednigar utför Finansinspektionen på tjänstens vägnar? 
  Finansinspektionen beställar personernas, som är finska medborgare, straff- och bötesregisterutdrag. Vi behöver straff- och bötesregisterutdrag eller motsvarande uppgifter om utländska personer och om finska medborgare, som bor utomlands.

Fit & Proper (blankett V)

 1. Är det obligatoriskt att fylla i alla punkter på blanketten? Ska alla bilagor som nämns i blanketten lämnas in?
  Kyllä. Ja. Enligt tillämpliga regelverk ska dessa uppgifter och intyg lämnas in som en del av utredningen.

 2. Mitt ansvar förändras då jag övergår från styrelsemedlem till styrelseordförande. Ska jag lämna in en ny F&P-blankett?
  Ja, när ansvaret ökar krävs en ny anmälan.

 3. Hur gamla får bilagorna vara?
  Bilagorna ska vara så aktuella som möjligt. De får vara högst tre månader gamla.

 4. Kan de bilagor ur konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret som ska lämnas in ersättas med en skärmdump av insolvensregistret?
  Nej. Insolvensregistret innehåller endast uppgifter om skulder som uppkommit i en privatpersons näringsverksamhet. Därför kan utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret eller skuldsaneringsregistret inte ersättas med ett utdrag ur insolvensregistret.

 5. Måste jag också lämna in en blankett för anmälan om ägarkontroll för en fysisk person trots att jag samtidigt har lämnat in en Fit & Proper-blankett för min egen del?
  Ja. Blanketterna har olika innehåll och utifrån dem bedöms personens lämplighet och tillförlitlighet ur olika synvinklar (ägare vs. person med förvaltningsuppdrag).

 6. Kan jag själv underteckna den del av blanketten som gäller företagets ledning?
  Nej. Styrelsen ansvarar för att lämna in anmälan för styrelsemedlemmar och ersättare, verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medan verkställande direktören ansvarar för att lämna in anmälan om medarbetarna.

 7. Kan blanketten undertecknas elektroniskt?
  Ja, Finansinspektionen godkänner elektroniskt undertecknade blanketter.

 8. Vilka utredningar utför Finansinspektionen när den gör en lämplighetsprövning?
  Finansinspektionen kontrollerar personernas straff- och bötesregisteruppgifter. I samband med varje anmälan om lämplighetsprövning och ägarkontroll kontrollerar Finansinspektionen också om personerna själv eller de ägarkontrollerade företagen eller företagen i vilka de har ett betydande inflytande har betalningsanmärkningar. I fält 15 i Fit & Proper-blanketten ska anges åtminstone konkurser och betydande betalningsanmärkningar (många anmärkningar eller stora summor). Personer som omfattas av lämplighetsprövningen har en kontinuerlig skyldighet att anmäla alla de uppgifter som ska anges på blanketten.

Gränsöverskridande verksamhet, EES-staterna (AIFML 19 kap.)

Finländsk förvaltare av alternativa investeringsfonder

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Marknadsföring av alternativa investeringsfonder i Finland (AIFML 19 kap. 3 §, AIFMD artikel 31)

AIF-förvaltare som är auktoriserade i Finland får i Finland marknadsföra AIF-fonder som de förvaltar i en annan EES-stat under förutsättning att de omfattas av ett anmälningsförfarande. Bestämmelser om marknadsföring till icke-professionella kunder finns i 13 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Förfarande:

 • En AIF-förvaltare ska lämna in en anmälan jämte bilagor om inledande av marknadsföring i Finland till Finansinspektionen. Anmälan ska skickas per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi, ämnesfält:  “Anmälan: AIFML 19 kap. 3 § – bolagets namn”.

 • Marknadsföringen av en AIF-fond kan börja efter att förvaltaren har tagit emot Finansinspektionens underrättelse i ärendet.
 • Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin prislista för handläggning av anmälan och bilagor och för översändande av dem till den behöriga myndigheten i värdstaten.

  Se också:
  Administrativa påföljder och andra tillsynsåtgärder

 • Finansinspektionen ska också underrättas om ändringar i uppgifterna i anmälan. Anmälan om ändring ska skickas per via e-post till AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, ämnesfält:  “Anmälan om ändring: AIFML 19 kap. 3 § – bolagets namn”

Blanketter:

Kontakt information:

 • Nya anmälningar: kirjaamo(at)fiva.fi
 • Anmälan om ändringar: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
 • AIFMD-rapportering relaterade frågor: AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

 

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder i EES-stater (AIFML 19 kap. 4 §, AIFMD artikel 32)

AIF-förvaltare som är auktoriserade i Finland får marknadsföra en finländsk samt en EES-baserad AIF-fond som den förvaltar i en annan EES-stat än Finland under förutsättning att den omfattas av ett anmälningsförfarande.

Förfarande:

 • En AIF-förvaltare ska lämna in en engelskspråkig anmälan jämte bilagor om inledande av marknadsföring i en annan EES-stat till Finansinspektionen. 
 • Anmälan ska skickas per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi, ämnesfält: “Anmälan: AIFML 19 kap. 4 § – bolagets namn”.
 • Marknadsföringen av en AIF-fond kan börja efter att förvaltaren har tagit emot Finansinspektionens underrättelse i ärendet.
 • Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin prislista för handläggning av anmälan och bilagor och för översändande av dem till den behöriga myndigheten i värdstaten.
  Se också:
  Administrativa påföljder och andra tillsynsåtgärder
 • Finansinspektionen ska också underrättas om ändringar i uppgifterna i anmälan. Anmälan om ändring ska skickas per e-post till AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, ämnesfält:  “Anmälan om ändring: AIFML 19 kap. 4 § – bolagets namn”

Anmälan:

Kontakt information:

 • Nya anmälningar: kirjaamo(at)fiva.fi
 • Anmälan om ändringar: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
Förvaltning av alternativa investeringsfonder (AIFML 19 kap. 1 §, AIFMD artikel 33)

En finländsk AIF-förvaltare kan förvalta en EES-baserad alternativ investeringsfond under förutsättning att den omfattas av ett anmälningsförfarande.

Förfarande:

 • En AIF-förvaltare ska lämna information i enlighet med 19 kap. 1 § 1 mom. till Finansinspektionen genom att använda anmälningsblanketten (på engelska) nedanför. Om verksamheten bedrivs via en filial ska dessutom den information som nämns i 19 kap. 1 § 2 mom. lämnas till Finansinspektionen. Förvaltningen av en AIF-fond kan börja efter att förvaltaren har tagit emot Finansinspektionens underrättelse i ärendet.
 • Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin prislista för handläggning av anmälan och bilagor och för översändande av dem till den behöriga myndigheten i värdstaten.
  Se också:
  Administrativa påföljder och andra tillsynsåtgärder

 • De uppgifter som förutsätts av anmälan ska skickas till Finansinspektionen per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi, ämnesfält: “Anmälan: AIFML 19 kap. 1 § – bolagets namn”
 • Finansinspektionen ska också underrättas om ändringar i uppgifterna i anmälan. Anmälan om ändring ska skickas per e-post till AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, ämnesfält:  “Anmälan om ändring:  AIFML 19 kap. 1 § – bolagets namn”
 • Därutöver ska information om den förvaltade fonden lämnas till Finansinspektionen i AIFMD-rapporteringssyfte genom at använda anmälningsblanketten för rapportering enligt AIFMD 
 • Mer information om AIFMD-rapportering

Anmälan:

Kontakt information:

 • Nya anmälningar: kirjaamo(at)fiva.fi
 • Anmälan om ändringar: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
 • AIFMD-rapportering relaterade frågor: AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • AIFM-relaterade tolkningsfrågor: AIFMquestions(at)fiva.fi

EES-baserade AIF-förvaltare

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Marknadsföring av alternativa investeringsfonder (AIFML 19 kap. 5 §, AIFMD artikel 32)

En auktoriserad EES-baserad AIF-förvaltare, marknadsföring av alternativa investeringsfonder (AIFML 19 kap. 5 §, AIFMD artikel 32)

En auktoriserad EES-baserad AIF-förvaltare får i Finland marknadsföra de AIF-fonder som den förvaltar till professionell kunder. En förvaltare av EES-baserade AIF-fonder ska lämna in en anmälan jämte bilagor till den behöriga myndigheten i sin hemstat. Anmälan ska göras på engelska. Den behöriga myndigheten i hemstaten granskar materialet och skickar det i elektronisk form till Finansinspektionen i Finland.

Marknadsföringen av en AIF-fond kan börja efter att förvaltaren har fått en underrättelse i ärendet från den behöriga myndigheten i sin hemstat.

Om EES-baserade AIF-förvaltare marknadsför förvaltade AIF-fonder även till icke-professionella kunder i Finland, ska även bestämmelserna i 13 kap. i AIFML beaktas i marknadsföringen. I dessa fall ska AIF-förvaltaren skicka anmälan direkt till Finansinspektionen. Marknadsföringen av en AIF-fond till icke-professionella kunder kan börja efter att förvaltaren har fått en underrättelse om ärendet från Finansinspektionen.

En registrerad EES-baserad AIF-förvaltare, marknadsföring av alternativa investeringsfonder (AIFML 19 kap. 5 § 4 mom., AIFMD artikel 32)

En registrerad EES-baserad AIF-förvaltare får i Finland marknadsföra andelar i förvaltade AIF-fonder som är etablerade i EES till professionella kunder efter att skriftligen ha anmält detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla en redogörelse för att: 

 1. AIF-förvaltaren vid marknadsföringen av AIF-fonderna iakttar vad som föreskrivs i 12 kap. 2-11 § i AIFML 

 2. AIF-förvaltaren i fråga om de AIF-fonder som den marknadsför iakttar vad som föreskrivs i 5 kap.4 §, 11 kap. 1 och 2 § samt i 1 kap. 8 § och 18 kap. i AIFML 

Marknadsföringen av en AIF-fond kan börja efter att förvaltaren har fått en underrättelse om ärendet från Finansinpekstionen.

Kontakt information:

 • Nya anmälningar: kirjaamo(at)fiva.fi
 • Anmälan om ändringar: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
 • AIFM-relaterade tolkningsfrågor: AIFMquestions(at)fiva.fi
Förvaltning av alternativa investeringsfonder (AIFML 19 kap. 2 §, AIFMD artikel 33)

En EES-baserad AIF-förvaltare kan förvalta alternativa investeringsfonder i Finland genom att etablera en filial eller genom att direkt iaktta anmälningsförfarandet om gränsöverskridande verksamhet. En EES-baserad AIF-förvaltare ska lämna in den information som förutsätts av den behöriga myndigheten i sin hemstat. Den behöriga myndigheten i hemstaten granskar materialet och skickar det i elektroniskt format till Finansinspektionen i Finland.

Förvaltningen av en AIF-fond kan börja efter att förvaltaren har fått en underrättelse om ärendet från den behöriga myndigheten i sin hemstat.

Gränsöverskridande verksamhet, tredjeländer (AIFML 20 kap.)

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Marknadsföring av alternativa investeringsfonder (AIFML 20 kap. 2 §, AIFMD artikel 36)

En auktoriserad AIF-förvaltare får i Finland marknadsföra andelar i förvaltade AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer till professionella kunder efter att skriftligen ha anmält detta till Finansinspektionen.  Anmälan ska innehålla en redogörelse för att:

 1. AIF-förvaltaren vid marknadsföringen av AIF-fonderna iakttar vad som föreskrivs i 12 kap. i AIFML

 2. det finns lämpliga arrangemang för samarbete som avser övervakningen av systemrisker och som ligger i linje med internationella standarder mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det tredjeland där den berörda AIF-fonden är etablerad, för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte som gör det möjligt för Finansinspektionen att utföra sina uppgifter i enlighet med AIFM-direktivet AIFM-samarbetsavtal som Finansinspektionen undertecknat 

 3. det tredjeland där AIF-fonden är etablerad inte är upptaget i förteckningen över icke-samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FATF (Financial Action Task Force) - High-risk and non-cooperative jurisdictions;

 4. det tredjeland där AIF-fonden är etablerad har undertecknat en sådan överenskommelse med Finland som till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i det modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet som godkänts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden

 5. AIF-förvaltaren har tillställt Finansinspektionen uppgifter om de företag som svarar för de uppgifter som avses i 15 kap. 2 och 3  §.

Det som föreskrivs ovan gäller också matarfonder som riktar sig till AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer.

En auktoriserad AIF-förvaltare som i Finland ämnar marknadsföra andelar i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland, är inte skyldig att iaktta vad som i 7 kap. 4  § i AIFML eller med stöd av artikel 21 i AIFM-direktivet någon annanstans föreskrivs om förvaringsverksamhet, till den del som bestämmelserna gäller AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer.

Då ska det i en anmälan till Finansinspektionen utredas hur man kan se till att en eller flera enheter har utsetts att utföra de förvaringsuppgifter och övriga uppgifter som föreskrivs i 15 kap. 2 och 3 § i AIFML eller någon annanstans och som avses i artikel 21.7–21.9 i AIFM-direktivet.  AIF-förvaltaren får inte själv utföra dessa uppgifter.   

Kontakt information:

 • Nya anmälningar: kirjaamo(at)fiva.fi
 • Anmälan om ändringar: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
 • AIFM-relaterade tolkningsfrågor: AIFMquestions(at)fiva.fi
Förvaltning av alternativa investeringsfonder (AIFML 20 kap. 1 §, AIFMD artikel 34)

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer.  AIF-förvaltaren ska iaktta de krav som föreskrivs i AIFML med undantag för skyldigheten enligt 7 kap. 4  § att ombesörja förvaring och skyldigheten enligt 11 kap. 1  § att sammanställa en verksamhetsberättelse. Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det tredjeland där AIF-fonden är etablerad ska ha infört lämpliga samarbetsarrangemang för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte som gör det möjligt för Finansinspektionen att utföra sina uppgifter.

Den rätt att förvalta en AIF-fond som avses ovan inbegriper inte rätt att marknadsföra den fonden i EES-stater. 

En i ett tredjeland etablerad förvaltares rätt att marknadsföra en AIF-fond i Finland (AIFML 20 kap. 3 §, AIFMD artikel 42)

En AIF-förvaltare som är etablerad i ett tredjeland får i Finland till professionella kunder marknadsföra andelar i sådana EES-baserade AIF-fonder eller i tredjeländer etablerade AIF-fonder som den förvaltar efter att skriftligen ha anmält detta till Finansinspektionen.  Anmälan ska innehålla en redogörelse för att:

 • den i tredjeland etablerade AIF-förvaltaren i fråga om de AIF-fonder som den marknadsför iakttar vad som föreskrivs i 7 kap. 3 §, 11 kap. 1 och 2  §, 12 kap. 2–8 §, 17 kap. 3  §, samt i fråga om varje i 1 kap. 8  § 1 mom. avsedd AIF-fond dessutom 18 kap. i AIFML 

 • det finns lämpliga arrangemang för samarbete, som syftar till övervakning av systemrisker och som ligger i linje med internationella standarder mellan Finansinspektionen, tillsynsmyndigheterna i AIF-fondens hemmedlemsstat och tillsynsmyndigheterna i det tredjeland där AIF-förvaltaren och AIF-fonden är etablerade, i syfte att säkerställa ett effektivt informationsutbyte som gör det möjligt för Finansinspektionen att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag AIFM-samarbetsavtal som Finansinspektionen undertecknat  

 • det tredjeland där AIF-förvaltaren eller AIF-fonden är etablerad inte är upptaget i förteckningen över icke-samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FATF (Financial Action Task Force) - High-risk and non-cooperative jurisdictions  

 • det tredjeland där AIF-fonden är etablerad har undertecknat en sådan överenskommelse med Finland som till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i det modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet som godkänts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden

 • därutöver ska information lämnas till Finansinspektionen om AIF-fondens förvaltare samt om fonden som den förvaltar och marknadsför i Finland i AIFMD-rapporteringssyfte genom at använda anmälningsblanketten för rapportering enligt AIFMD.

  Mer om AIFMD-rapportering

 • faktureringsuppgifter (kontaktpersonens e-postadress och företagets postadress)

 • Följande dokument och uppgifter ska alltid fogas till anmälan:
  • Privat placement-memorandum (PPM) eller ett dokument med motsvarande information samt eventuella bilagor
  • Uppgifter enligt artikel 23 antingen i form av ett dokument ("AIFMD wrapper") eller som en del av PPM
  • Anmälningsblankett för rapportering enligt AIFMD
  • Bekräftelse på att förvaltaren omfattas av tillsynsmyndighetens tillsyn i sitt hemland

Anmälan

 • AIF-förvaltaren ska lämna in nedan stående anmälan jämte bilagor om inledande av marknadsföring i Finland till Finansinspektionen. Anmälan ska skickas per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi, ämnesfält: ”anmälan” AIFML 20 kap. 3 § – bolagets namn”.

 • Marknadsföringen av AIF-fonder kan inledas då förvaltaren har fått en underrättelse om saken från Finansinspektionen.

 • Finansinspektionen ska också underrättas om ändringar i uppgifterna i anmälan, som är viktiga med respekt av uppfyllelse av de förutsättningar som anges i AIFML 20 kap. 3 §.  Ändringsanmälan ska skickas per e-post till AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, ämnesfält: ”Ändringsanmälan” AIFML 20 kap. 3 § – bolagets namn”.

Se också:

Åtgärdsavgifter

Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin prislista för handläggning av anmälan och bilagor.

Se också:
Administrativa påföljder och andra tillsynsåtgärder

Kontakt information:

 • Nya anmälningar: kirjaamo(at)fiva.fi
 • Anmälan om ändringar: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
 • AIFMD-rapportering relaterade frågor: AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • AIFM-relaterade tolkningsfrågor: AIFMquestions(at)fiva.fi