Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Auktoriserade betalningsinstitut

Föreskrifter och anvisningar

Rapporterade uppgifter

Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

8/2016 avsnitt 8.4.2
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MU Stora exponeringar

Halvårsvis
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.

8/2016 avsnitt 8.4.3
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MJ krediter och oreglerade fordringar


Halvårsvis
30.6., 31.12.

 

28.2., 31.8.
(Obs! Tillämpas endast vid verksamhet enligt 9 § 2 mom. och 10 § i lagen om betalningsinstitut)

8/2016 avsnitt 8.4.4
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MV Kapitalbas och kapitaltäckning Årsvis 31.12. 28.2.
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

(För att komplettera/korrigera 2021 rapporteringsdata. Fr.o.m. 2022 skickas bedrägeriersdata via Finlands Banks MAPE rapporteringshelhet).

MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsskyldigheten gäller alla betalningsinstitut inklusive utländska betalningsinstituts filialer, som tillhandahåller betalningstjänster i Finland
Halvårsvis
30.6., 31.12.
28.2., 31.8.

 

Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.5
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

ML Sammanlagt belopp av betalningstransaktioner

Årsvis

 

28.2.

Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

(För att komplettera/korrigera 2021 rapporteringsdata. Fr.o.m. 2022 skickas bedrägeriersdata via Finlands Banks MAPE rapporteringshelhet).

MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsplikten gäller alla juridiska och fysiska personer som tillhandahåller betalningstjänster utan auktorisation i Finland
Årsvis
31.12.
28.2.

Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

(För att komplettera/korrigera 2021 rapporteringsdata. Fr.o.m. 2022 skickas bedrägeriersdata via Finlands Banks MAPE rapporteringshelhet).

MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsskyldigheten gäller alla betalningsinstitut inklusive utländska betalningsinstituts filialer, som tillhandahåller betalningstjänster i Finland
Halvårsvis
30.6., 31.12.
28.2., 31.8.

 

Anmälningar

Auktoriserade betalningsinstitut

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 8.3.1

 

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Anmälningsblankett M (pdf)

Anmälan ska lämnas när man ansöker om auktorisation samt när en anmälan lämnas om tillhandahållande av betaltjänst utan auktorisation eller anlitande av ombud. När en ny person utses till den ovannämnda uppgiften, ska anmälan lämnas omedelbart efter utnämningsbeslutet eller ändrade uppgifter, senast inom två veckor från beslutet.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 7.1 Filialetablering i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Anmälan på förhand till Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 7.2 Filialetablering i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Tillstånd ska i förväg sökas hos Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 7.3 Tillhandahållande av tjänster i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Tillhandahållna tjänster ska i förväg anmälas till Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 8.3.2 och de huvudprinciper som anges i standard RA1.2 med undantag av kapitel 5

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Anmälningsanvisningar: standard RA1.2 

Rapporteringsskyldiga företag ska i förväg anmäla förvärv av bestämmande inflytande till Finansinspektionen 
8/2016 avsnitt 8.3.3

Anmälan om utläggande av viktiga funktioner

Anmälningsanvisningar: 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Betalningsinstitut ska i förväg anmäla utläggande av viktiga funktioner till Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 8.3.4

Anmälan om tillhandahållande av betaltjänster genom ombud

Anmälningsanvisningar: 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Betalningsinstitut ska rapportera uppgifterna till Finansinspektionen i förväg före tillhandahållande av betaltjänster genom ombud
8/2016 avsnitt 8.3.5

Rapportering av händelser relaterade till operativa risker

Anmälningsanvisningar: 8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

Betalningsinstitut ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om betydande störningar och skadefall i verksamheten och så fort som möjligt sända ett skriftligt meddelande om händelsens detaljer
8/2016 avsnitt 8.3.6

Anmälan om ägarförändringar

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för fysisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för juridisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för målföretaget (word)

Anmälan på förhand till Finansinspektionen

Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 8.3.1

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Anmälningsblankett M (pdf)

Anmälan ska lämnas när man ansöker om auktorisation samt när en anmälan lämnas om tillhandahållande av betaltjänst utan auktorisation eller anlitande av ombud. När en ny person utses till den ovannämnda uppgiften, ska anmälan lämnas omedelbart efter utnämningsbeslutet eller ändrade uppgifter, senast inom två veckor från beslutet.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om betalningsinstitut 8 § 1 momentti

Upphörande av tjänsteleverantörens verksamhet, betydande förändringar i verksamhetens omfattning samt förändringar i omständigheter som avses i 7 § 2–4 mom. och 7 a § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut.

viipymättä

Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 8.4.5 Rapportering av sammanlagt belopp av betalningstransaktioner till Finland Bank Ytterligare information finns i Finlands Banks webbtjänst