Rapport om misstänkt fall av missbruk av bestämmelserna om finansmarknaden

Med den här blanketten kan vem som helst rapportera till Finansinspektionen om misstänkta överträdelser av lagar eller bestämmelser om finansmarknaden.

Blanketten är inte avsedd för behandlingen av meningsskiljaktigheter mellan Finansinspektionens tillsynsobjekt som tillhandahåller finanstjänster och -produkter och deras kunder. De omfattas av andra förfaranden (t.ex. alternativa tvistlösningsorgan). Sådana ärenden överförs omedelbart till Finansinspektionens behöriga tillsynsavdelning.

I samband med rapporteringen rekommenderas att rapportören uppger namn och kontaktuppgifter, så att Finansinspektionen vid behov kan be rapportören precisera uppgifterna och att ge ytterligare information i ärendet. Rapporten kan emellertid också lämnas in anonymt.

Finansinspektionen behandlar rapporten konfidentiellt. Finansinspektionen kan emellertid senare bli tvungen att lämna ut uppgifterna t.ex. i samband med en eventuell begäran om polisutredning.  

Över mottagna rapporter förs ett personregister som avses i personuppgiftslagen (523/1999).

Rapport om misstänkt fall av missbruk av bestämmelserna om finansmarknaden

Rapportörens namn och kontaktuppgifter

Finansinspektionen skickar er utan dröjsmål en skriftlig bekräftelse på att brevet mottagits. En skriftlig mottagningsbekräftelse sänds inte, om ni har begärt att inte få en sådan eller om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en skriftlig bekräftelse skulle äventyra skyddet av er identitet.