Gå direkt till innehållet

Finansinspektionens publiceringspolicy

Finansinspektionens publiceringspolicy (Disclosure Policy) ger riktlinjer för vilken information Finansinspektionen kan lägga ut på sina webbplatser Finansinspektionen.fi, Finanskund.fi och Noteradebolag.fi, vilka uppgifter Finansinspektionen kan offentliggöra på begäran och vilka uppgifter som inte alls är tillgängliga. Om vissa uppgifter inte ens på begäran kan lämnas ut, ger riktlinjerna motiveringar varför de inte är offentliga.

Publiceringspolicyn fastställer de allmänna riktlinjerna för offentliggörandet av uppgifter, men bibehåller ledningens handlingsutrymme.

Målet för publiceringspolicyn är att informera intressegrupperna om Finansinspektionens informationsproduktion, göra det enklare för dem att utnyttja informationen och hjälpa dem att förstå att vissa uppgifter är sekretessbelagda och att det finns vissa orsaker till sekretessen.

Det bör dock beaktas att endast en liten del av Finansinspektionens tillsynsarbete syns inom offentligheten på grund av verksamhetens art, eftersom Finansinspektionen behandlar frågor som omfattas av tillsyns-, affärs- och banksekretessen. För att tillsynen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt krävs att relationerna med tillsynsobjekten är konfidentiella. Detta gör att tillsynsobjekten kan lämna tillsynsmyndigheten alla uppgifter som tillsynen kräver utan att de behöver befara att uppgifterna offentliggörs utan grund.

I publiceringspolicyn fastställs även publiceringsspråken, beställningen av meddelanden, begäran om att få ta del av en handling, publiceringsformerna och tidpunkten för när begärda uppgifter lämnas ut. I publiceringspolicyn uppräknas de finskspråkiga dokumenten och dessutom finns det information vilka dokument som översätts till andra språk.

I publiceringspolicyn anges på vilket sätt de anställda på Finansinspektionen kan nås och hur allmänhetens frågor besvaras.

Detta dokument fastställer inte vilken information som är offentlig och vilken information som är sekretessbelagd. Offentligheten och sekretessen bygger på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Publiceringspolicyn gäller inte uppgifter som lämnas ut till andra myndigheter.

Läs mer