Lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

Föreskrifter och anvisningar 15/2021 (pdf)

Lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

  • gäller från 15.1.2022 tills vidare

Föreskrifterna och anvisningarna tillämpas på följande auktoriserade tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008):

• kreditinstitut

• värdepappersföretag

• centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker

• kreditinstituts och värdepappersföretags holdingföretag 

• finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, till den del de lagstadgade kraven på ledningsorganens lämplighet och tillförlitlighet som gäller dem motsvarar de lagstadgade kraven för kreditinstitut

• utländska kreditinstitut som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland

• utländska värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland

Anmälan av uppgifter om tillförlitlighet och lämplighet till Finansinspektionen

Kreditinstitut, värdepappersföretag, centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker, holdingföretag för kreditinstitut och värdepappersföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag samt utländska kreditinstitut och värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland, vilka Finansinspektionen utöver tillsyn över:

Uppgifterna ska anmälas via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation: Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

Kreditinstitut som ECB utövar tillsyn över

Uppgifter om nya styrelse- och förvaltningsrådsledamöter och deras ersättare, samt om ny verkställande direktör och dennas ställföreträdare anmäls via ECB:s IMAS-portal: IMAS-portalen (europa.eu)

Anmälningar om andra än ovan nämnda ändringar som avser ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare samt anmälningar om ändringar i alla tidigare anmälda uppgifter skickas på blanketten Blankett för lämplighetsbedömning i systemviktiga tillsynsobjekt. Blanketten skickas per e-post till Finansinspektionens registrators­kontor, adress kirjaamo[at]finanssivalvonta.fi.

Anvisningar för skyddad e-post 

Beskrivning av Finansinspektionens bedömningsförfaranden enligt punkt 171 i Europeiska bank­myndighetens och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten riktlinjer för lämplighets­bedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319:

Tillsynsobjekten kan uppfylla sin lagstadgade skyldighet att anmäla om ändringar i institutets ledningsorgan samt lämna anmälningar om andra ledande befattnings­havare som avses i riktlinjerna genom att anmäla uppgifterna om de personer som ska bedömas via de hjälpmedel som beskrivs ovan.

Medlemskreditinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) kan lämna in uppgifterna om nya utnämningar i medlemskreditinstitutens lednings­organ samt om nya ledande befattningshavare som inte ingår i lednings­organet till Finansinspektionen varje kvartal. Anmälan ska göras genom upprättande av en lista som innehåller uppgifter om kreditinstitutets namn, vald person, person­beteckning, uppdraget, datum när uppdraget inleds och i stället för vem personen valts. Anmälan ska lämnas in senast inom två veckor efter utgången av varje kvartal. Anmälningsförfarandet i form av en lista gäller endast medlemskreditinstitut i samman­­slutningar. Beträffande centralinstitut och bolag i andra sammanslutningar ska anmälningarna inlämnas till Finansinspektionen för bedömning.

Lämplighetsbedömningen grundar sig på de uppgifter som tillsynsobjekten anmäler samt på de uppgifter som Finansinspektionen inhämtar från straff- och bötesregistret och sina egna register samt vid behov från andra informationskällor.

Finansinspektionen framhäver att tillsynsobjekten i enlighet med punkt 170 i rikt­linjerna utan dröjsmål ska underrättas om alla väsentliga brister som identifierats avseende någon av ledamöterna i ledningsorganet och ledningsorganets samman­sättning som helhet. Finansinspektionen rekommenderar i enlighet med punkt 177 i riktlinjerna att samma förfarande också tillämpas på väsentliga brister vad gäller ledande befattningshavare.

Behandlingen av anmälan sker enligt de anvisningar som beskrivs i punkt 181.

Den längsta period som avses i punkt 179 i riktlinjerna är fyra månader räknat från det datum då Finansinspektionen har mottagit alla de utredningar som behövs för bedömningen. Finansinspektionen meddelar tillsynsobjektet inom denna tidsfrist, om den med anledning av anmälan bedömer att det finns skäl att vidta de åtgärder för att begränsa ledningens verksamhet som avses i 28 § i lagen om Finansinspektionen. Tidsfristen är inte förknippad med sådana rättsföljder som beskrivs i punkt 190 i riktlinjerna.

Den längsta perioden för bedömning av ansökan om auktorisation som avses i punkt 180 i riktlinjerna är sex månader räknat från det att Finansinspektionen mottagit alla utredningar som behövs för bedömningen. Därtill beaktas den tidsfrist på 12 månader för att bevilja eller avslå en auktorisation som avses i punkt 188 i riktlinjerna. 

Läs mer

Föreskriftssamling