Ställningstagande 6.2.2009 – 2/2009

Medräkning av försäkringsbolags kapital i den konsoliderade kapitalbasen

2/103/2009

Finansinspektionen (FI) specificerar de anvisningar som meddelats i standard 4.3a Kapitalbas och kapitalkrav1 om beräkningsgrunden för den konsoliderade kapitalbasen i ett fall där bolag som bedriver försäkringsverksamhet konsolideras i ett kreditinstituts eller värdepappersföretags koncernbokslut. Tolkningen kan tillämpas redan från den 31 december 2008, men senast i de kapitaltäckningsanalyser som upprättas från början av 2009. Tolkningen kan läsas på FI:s webbplats.

1 Standard 4.3 a Standard 4.3a

Kapitalbas och kapitalkrav innehåller för närvarande allmänna råd och föreskrifter om beräkning av ett kreditinstituts kapitalbas och konsoliderade kapitalbas och kapitalbasen för en sammanslutning av andelsbanker samt kapitalkravet. På tillsynen av ett värdepappersföretags finansiella ställning ska bestämmelserna i kreditinstitutslagen (121/2007) tillämpas i enlighet med 45 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007), och värdepappersföretagen nämns därför inte separat i denna tolkning. Standard 4.3a innehåller inte några allmänna råd eller föreskrifter om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitalbas.

2 Den konsoliderade kapitalbasen beräknas för den finansiella företagsgruppen

Enligt 73 § 1 mom. i kreditinstitutslagen omfattar ett kreditinstituts konsoliderade finansiella ställning som moderbolag i den finansiella företagsgruppen kreditinstitutet eller moderholdingföretaget enligt 72 § 2 mom. i kreditinstitutslagen och som dotterbolag de finländska och utländska dotterföretag till moderföretaget som är kreditinstitut, utländska kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag. I finansiella institut ingår enligt 13 § i lagen även värdepappersföretag.

Standardens allmänna råd och föreskrifter om den konsoliderade kapitalbasen bygger på principer som härleds av bestämmelserna om koncernbokslutet och den gruppbaserade tillsynen över kreditinstitut.2 Även om beräkningen av ett kreditinstituts konsoliderade kapitalbas baserar sig på koncernbokslutet, är det fråga om den finansiella företagsgruppen, dit enligt 16 § i kreditinstitutslagen även hör koncernens moderbolag, som är ett kreditinstitut eller ett utländskt kreditinstitut, ett sådant kreditinstituts moderholdingföretag som inte är ett värdepappersföretag och sådana dotterföretag till moderföretaget som är kreditinstitut, utländska kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag.

Beräkningen av ett kreditinstituts kapitalbas och konsoliderade kapitalbas tar hänsyn till ställningen för kreditinstitutet och företagen i den finansiella företagsgruppen, och den så beräknade kapitalbasen och konsoliderade kapitalbasen ska kunna användas för att täcka kreditinstitutets och den finansiella företagsgruppens förluster. När den konsoliderade kapitalbasen i enlighet med 75 § i kreditinstitutslagen beräknas enligt koncernbalans-räkningen för moderföretaget i den finansiella företagsgruppen på basis av samma poster som för ett enskilt kreditinstitut enligt 45–48 § i lagen, leder detta till att även de fonder, reserveringar och vinstmedel som har medräknats i den konsoliderade kapitalbasen omedelbart och obegränsat ska kunna användas av kreditinstitutet för att täcka förluster så snart sådana uppstått.3

3 Medräkning av försäkringsbolags kapital i den konsoliderade kapitalbasen

I ett kreditinstituts koncernbokslut konsolideras även dotterbolag i försäkringsbranschen enligt förvärvsmetoden.

Enligt 16 § i kreditinstitutslagen kan försäkringsbolag emellertid inte på basis av den verksamhet som de bedriver höra till den finansiella företagsgruppen. Enligt 76 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ska dock även andra dotterföretag än kreditinstitut, utländska kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag betraktas som ett kreditinstituts dotterbolag vid beräkning av det gruppbaserade kapitalkravet, med avvikelse från bestämmelserna i 73 § 1 mom. Därför ska även försäkringsbolags kapital medräknas för det gruppbaserade kapitalkravet.

Endast i det fall att ett kreditinstituts dotterbolag är ett sådant företag i försäkringsbranschen som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och hör till samma finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen som kreditinstitutet ska försäkringsbolagets kapital inte räknas med i den konsoliderade kapitalbasen. Enligt 3–5 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat är det fråga om ett finans- och försäkrings-konglomerat i lagens bemärkelse när det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för företag i finans- och försäkringsbranschen överstiger 40 procent av det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för alla företag som hör till företagsgruppen. Dessutom ska något annat av tröskelvärdena enligt 4 § i lagen uppfyllas.4

76 § 3 mom. i kreditinstitutslagen leder i praktiken till att redovisningen av försäkringsbolags kapital är annorlunda för betydande företag i försäkringsbranschen och när lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat tillämpas på hela konglomeratet.

Fall 1: Kreditinstitutet hör till ett finans- och försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Sådana poster i försäkringsbolags kapitalbas som ingår i ett kreditinstituts koncernbokslut är inte medräkningsbara i den konsoliderade kapitalbasen när lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat tillämpas på ett kreditinstituts dotterbolag i försäkringsbranschen. Moderföretaget i den finansiella företagsgruppen ska till grund för kapitaltäckningsanalysen upprätta egna resultat- och balansräkningsrapporter där försäkringsbolags inverkan på koncernbalansräkningen har eliminerats. Denna rapport (exklusive tabellbilagor till bokslut) ska även lämnas in till Finansinspektionen.

Fall 2: Kreditinstitutets koncern bildar inte ett finans- och försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Beräkningen av den konsoliderade kapitalbasen baserar sig på koncernbalansräkningen, som justeras för försäkringsverksamhetens kapitalbas. Försäkringsbolagens kapitalbas får räknas in i kreditinstitutets konsoliderade kapitalbas bara till den del som den enligt lagar och myndighetsföreskrifter för företag i försäkringsbranschen inte har reserverats för risker i försäkringsverksamheten och när detta överskott omedelbart och obegränsat kan användas för att täcka förlusterna för kreditinstitutets finansiella företagsgrupp. När försäkringsbolagets kapitalbas har en negativ effekt på koncernens kapitalbas ska underskottet avräknas från den konsoliderade kapitalbasen.

Försäkringsbolagets kapitalbas består av sådant kapital som har reserverats för riskerna i försäkringsverksamheten, dvs. i praktiken vanligen verksamhetskapitalets minimibelopp, garantiavgiftspost och utjämningsansvar. Den konsoliderade kapitalbasen justeras även för försäkringsbolagets fond för verkligt värde. När fonden är positiv räknas den inte in i den konsoliderade kapitalbasen och när den är negativ räknas den in.

Medräkning av försäkringsbolags utdelningar i den konsoliderade kapitalbasen (i bägge fallen)

Medräkningsbar i den konsoliderade kapitalbasen ska enligt FI:s rekommendation endast vara den del av försäkringsbolagets utdelningsbara vinstmedel som enligt styrelsens förslag planenligt ska delas ut till moderbolaget i den finansiella företagsgruppen och beloppet har avräknats från försäkringsdotterbolagets verksamhetskapital. Styrelsen kan även göra ett förslag om förskottsutdelning och därvid förfara i enlighet med Bokföringsnämndens utlåtande 1636/2000 Om dividendutdelning och hantering av inkomst i form av gottgörelse för bolagsskatt i bokföringen av den 27 november 2000.

Avräkning av försäkringsbolags innehav från den konsoliderade kapitalbasen

Förutom ovan nämnda justeringar ska försäkringsbolag innehav avräknas från den konsoliderade kapitalbasen, antingen genom avdrag för aktieinnehav och kapitallån, eller alternativt genom avdrag av en andel motsvarande innehavet från minimibeloppet av försäkringsbolagets verksamhetskapital i enlighet med 75 § 4 mom. i kreditinstitutslagen. När den förstnämnda metoden används ska även investeringarna i försäkringsbolagets fond för investerat fritt eget kapital avräknas från den konsoliderade kapitalbasen.

4 Upplysningar

jurist Minna Sahari, telefon 010-831 53 19 och redovisningsexpert Jaana Ladvelin, telefon 010-831 53 13.

 

1 Enligt 76 § 6 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2009) ska beslut och föreskrifter som den tidigare Finansinspektionen hade meddelat innan lagen trädde i kraft den 1 januari 2009 gälla efter det att lagen trätt i kraft som om de hade meddelats av den nya Finansinspektionen.

2 Enligt 73 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ska tillgångar, skulder och åtaganden utanför balansräkningen samt intäkter och kostnader i en finansiell företagsgrupps modersföretag, dess dotterföretag och dessas finländska samföretag och ägarintresseföretag enligt bokföringslagen samt med dessa jämförbara utländska företag konsolideras med kreditinstitutets konsoliderade finansiella ställning, i tillämpliga delar enligt vad som föreskrivs om upprättande av koncernbokslut, så som Finansinspektionen närmare bestämmer.

3 Enligt bestämmelserna om primärt kapital i 45 § 4 mom. i kreditinstitutslagen och artikel 61.2 och 63.1 a om beräkning av kreditinstitutets kapitalbas i direktivet om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (2006/48/EG) ska även de poster som ingår i den supplementära kapitalbasen omedelbart och obegränsat kunna användas för att täcka förluster så snart de uppstått.

4 För att företag i finans- och försäkringsbranschen ska vara betydande, måste åtminstone ett av följande villkor uppfyllas:
1) det beräknade genomsnittet av andelarna av balansräkningen och kapitalkravet överstiger 10 procent i båda branscherna, 2) det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för företag som hör till den mindre branschen överstiger 6 miljarder euro eller 3) rörelseintäkternas andel i de företag i finansbranschen och de företag i försäkringsbranschen som hör till ett konglomerat överstiger vardera 10 procent av de sammanräknade intäkterna i de företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till konglomeratet.