Finansinspektionens teman 2022

De växande cyberriskerna blev ett centralt tema 2022. Efter att Ryssland hade inlett sitt anfallskrig mot Ukraina reagerade Finansinspektionen proaktivt till hotet om en försvagning av cybersäkerhetsituationen i nära samarbete med andra myndigheter. Dessutom förbättrade Finansinspektionen sin egen beredskap. Detta behandlas i artikeln ”Det geopolitiska läget påskyndade förberedelserna för cyberattacker i finanssektorn”.

Till följd av Rysslands anfallskrig steg också priserna på energi kraftigt i Europa. En av Finansinspektionens uppgifter är att övervaka derivatmarknaden för el i samarbete med Energimyndigheten, och hösten 2022 ledde den kraftiga ökningen av elfuturpriserna till hot mot marknadens funktion. Situationen och åtgärderna beskrivs i artikel ”Energikrisen skakade derivatmarknaden för el”.

Kryptotillgångarna var en synlig företeelse 2022 på samma sätt som året innan, när det förekom oförutsedd osäkerhet på marknaden för virtuella valutor. I november hamnade FXT, en av branschens största börser för virtuella valutor, i en nedåtgående spiral, som slutade med konkurs. Händelserna under 2022 lyfte fram behovet av reglering även i det här området. Detta behandlas i artikeln ”Ett år av osäkerhet på marknaden för virtuella valutor”.

Klimatförändringen var ett centralt tema också 2022. Europeiska centralbanken och de nationella tillsynsmyndigheterna utförde stresstester för banker, som blev färdiga på sommaren, och mot slutet av året gav ECB bankerna slutet av 2024 som tidsfrist för uppnåendet av tillsynsförväntningarna gällande klimat- och miljörisker. Om bedömningen av bankernas klimatstresstester berättas i artikeln ”ECB:s klimatstresstestning och temabedömning: banker måste beakta klimatförändringens konsekvenser i sin verksamhet och riskhantering”.

Finansinspektionen följer upp sina tillsynsobjekts verksamhet och ingriper vid behov i försummelser och förordnar vid behov påföljder. När det finns brister i hur förvaltningen fungerar, syns de ofta som brister i verksamheten, till exempel i tillvägagångssätten och sättet att sköta skyldigheterna och soliditeten. Detta behandlas i artikeln ”God förvaltning tryggar tillsynsobjektets verksamhet och soliditet samt kundens pengar och de försäkrade förmånerna”.