Direktionen

Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna.

Därtill behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målen för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen. Berättelsen ska innehålla en bedömning av vilka förändringar som väntas ske i tillsynen och deras inverkan på avgiftsinkomsterna samt vilka åtgärder de väntade förändringarna kräver.

Fiva_johtokunta-2022.jpg

På bilden Finansinspektionens direktion i februari 2023
Bakom: Martti Hetemäki, Lasse Heiniö och Pauli Kariniemi
Framför: Leena Kallasvuo, Marja Nykänen och Liisa Siika-aho
Bild: Heikki Saukkomaa / STT-Lehtikuva

Direktionen 2022

ordförande Marja Nykänen
vicehäradshövding, vice direktionsordförande, Finlands Bank

vice ordförande Leena Mörttinen (till 8.12.2022)
politices doktor, understatssekreterare, finansministeriet

vice ordförande Pauli Kariniemi (från 9.12.2022)
ekonomie licentiat, ekonomie magister, Attestation Erasmus, avdelningschef, finansministeriet

Heli Backman (till 8.9.2022)
juris magister, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet

Minna Lehmuskero (från 9.9.2022)
filosofie magister, försäkringsmatematiker som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet (SGF), övermatematiker, social- och hälsovårdsministeriet

Lasse Heiniö
filosofie kandidat, försäkringsmatematiker som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet (SGF)

Leena Kallasvuo
ekonomie magister

Vesa Vihriälä (till 2.6.2022)
politices doktor, arbetslivsprofessor i ekonomi, Helsingfors universitet

Martti Hetemäki ((från 9.9.2022)
politices doktor, arbetslivsprofessor i ekonomi, Helsingfors universitet

Suppleanten till Marja Nykänen var Katja Taipalus (politices doktor, avdelningschef, Finlands Bank). Suppleanten till Leena Mörttinen var Janne Häyrynen (juris kandidat, ekonomie doktor, docent i värdepappersmarknadsrätt, lagstiftningsråd, enhetschef, finansministeriet) till 14.11.2022. Suppleanten till Pauli Kariniemi var Paula Kirppu (juris kandidat, lagstiftningsråd) från 9.12.2022. Suppleanten till Heli Backman var Minna Lehmuskero (filosofie magister, försäkringsmatematiker som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet (SGF), övermatematiker, social- och hälsovårdsministeriet) till 8.9.2022. Suppleanten till Minna Lehmuskero var Jaana Rissanen (juris magister, direktör) från 9.9.2022.

Direktionens sekreterare var vicehäradshövding, ledande jurist Pirjo Kyyrönen. Direktionen sammanträdde 38 gånger. Totalt utbetalades 84 308 euro i arvode till medlemmarna och suppleanterna under året.