Uppgifter och organisation

Riksdagens bankfullmäktige övervakar Finansinspektionens verksamhet. Direktionen ställer upp målen för FI:s verksamhet, beslutar om riktlinjerna för verksamheten och styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna.

Direktören ska leda verksamheten och fatta beslut i ärenden som inte hör till direktionen, Direktören bistås av en rådgivande ledningsgrupp som består avdelningscheferna och andra tjänstemän som förordnats av direktören.

Verksamheten är organiserad i fyra avdelningar: kapitalmarknadstillsyn, banktillsyn, digitalisering och analys och försäkringstillsyn. Avdelningarna är uppdelade på 2–4 byråer. Under direktören sorterar också stabsfunktionen.

Direktionen

Finansinspektionens och direktionens uppgifter stadgas genom lag. Direktionen styr verksamheten genom att ställa upp målen för Finansinspektionens verksamhet, besluta om riktlinjerna för verksamheten och styra och övervaka måluppfyllelsen och efterlevnaden av riktlinjerna. Den behandlar Finansinspektionens budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Direktionen godkänner även bland annat Finansinspektionens föreskrifter och beslutar om påföljdsavgifter och andra administrativa påföljder. Direktionen lämnar bankfullmäktige en gång om året en berättelse om uppfyllelsen av målen för Finansinspektionen. Bankfullmäktiges sammansättning finns på Finlands Banks webbplats.

Direktionen håller årligen samråd med företrädare för finansmarknadsaktörerna. I samband med samrådet erhåller direktionen marknadsföreträdarnas åsikter om målen för tillsynen och deras förverkligande samt om budgeten. Vidare behandlas förväntade förändringar i tillsynsarbetet och deras inverkningar på tillsynsavgifterna.

Direktionen har sex medlemmar och dess mandatperiod är tre år. Direktionsmedlemmarna och suppleanterna utnämns av bankfullmäktige. Medlemmarna som utnämns på förslag av Finansministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Bank har alla har en personlig suppleant.

Direktionens sammansättning

CV för medlemmarna i direktionen är tillgängliga via länkarna här nedan.

Suppleant för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus. Suppleant för Pauli Kariniemi är lagstiftningsrådet Paula Kirppu och suppleant för Liisa Siika-aho är direktör Jaana Rissanen.

Direktionens sekreterare är ledande jurist Merja Lehtimäki.

Ledningsgruppen

CV för medlemmarna i ledningsgruppen är tillgängliga via länkarna här nedan.

Ledningsgruppens sekreterare är senior jurist Mira Väisänen.