Regler om värdepappershandel och bindningar för Finansinspektionens anställda

Finansinspektionens roll som tillsynsmyndighet för finansmarknaden ställer särskilda etiska krav på tjänstemännen. Personalen ska i sitt arbete beakta tillsynsmyndighetens mål och verka för målen. Anställdas relationer eller ekonomiska bindningar till något företag under tillsyn får inte bli alltför nära eller annars sådana att deras oberoende kan ifrågasättas. De anställda har en vittgående skyldighet att anmäla sina bindningar (värdepappersinnehav, lån, borgensförbindelser, andra åtaganden och bisysslor).

Tjänstemännen ska också följa detaljerade bestämmelser i sina värdepappers- och försäkringsinvesteringar. Enligt anvisningarna för de anställdas värdepappershandel och försäkringsinvesteringar, som har godkänts av Finansinspektionens direktion, ska personalen iaktta följande begränsningar:

  • Förvärvsförbud: De anställda får inte förvärva sådana aktier, masskuldebrev, derivat som hänför sig till dem eller andra finansiella instrument, vilkas värde är beroende av ovannämnda instrument, som ett tillsynsobjekt eller något annat finansiellt företag som är etablerat i Europeiska unionen har emitterat. De anställda får inte heller förvärva aktier, masskuldebrev, derivat som hänför sig till dem eller andra finansiella instrument, vilkas värde är beroende av ovannämnda instrument, i sådana andra utländska tillsynsobjekt som har en filial i Finland eller vars dotterföretag står under Finansinspektionens tillsyn. De anställda får inte heller placera i sådana fondföretag vilkas huvudsakliga syfte är att placera i ovannämnda finansiella instrument. 
  • Begäran om tillstånd för värdepappershandel: De anställda får idka handel med aktier i sådana listade bolag som inte står under Finansinspektionens tillsyn och som inte är finansiella företag som är etablerade i EU och med värdepapper som ger rätt till aktierna under förutsättning att de utverkar tillstånd för detta av Compliance Officer vid Finansinspektionen. Tillstånd beviljas inte om Finansinspektionen vid tidpunkten för begäran om tillstånd har uppgifter som i väsentlig mån påverkar värdepapprets värde.
  • Förbud mot korttidshandel: De anställda får göra kortfristiga placeringar endast i undantagssituationer med tillstånd av Finansinspektionens direktör. En placering betraktas som kortfristig när högst tre månader gått mellan förvärv och försäljning eller försäljning och förvärv av samma värdepappersslag mot vederlag.
  • Anvisningarna gäller också försäkringsinvesteringar: Anvisningarna tillämpas även på sådana fondanknutna försäkringar där försäkringens värde är bundet till värdeutvecklingen av ett värdepapper som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde och där försäkringstagaren själv kan välja vilket investeringsobjekt hans eller hennes försäkringspremier kommer att placeras i.

Uppgifterna om de anställdas värdepappersinnehav och -handel är offentliga. De finns till påseende i Euroclear Finland Oy:s servicekontor (Urho Kekkonens gata 5 C, Helsingfors). Servicekontoret är öppet vardagar kl. 9.00–16.00.

Se också