Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Tillståndspliktig AIF-förvaltare

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

FINREP
F-tabeller

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

FA- ja FT-bilagetabellerna

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12. ja årsvis 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

4/2014 avsnitt 6
Förvaltare av alternativa investeringsfonder

AIFMD-rapportering

Mer information om AIFMD-rapportering

Per AIFM och AIF årsvis (31.12.), halvårsvis (30.6. och 31.12.) eller kvartalsvis (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)

Per AIFM och AIF 30.4./15.5., 31.7./15.8., 31.10./15.11., 31.1./15.2.

 

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Registreringsskyldig AIF-förvaltare

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

4/2014 avsnitt 6
Förvaltare av alternativa investeringsfonder

AIFMD-rapportering

Mer information om AIFMD-rapportering

Per AIFM och AIF årsvis (31.12.), halvårsvis (30.6. och 31.12.) eller kvartalsvis (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)

Per AIFM och AIF 30.4./15.5., 31.7./15.8., 31.10./15.11., 31.1./15.2.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Anmälningar

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Statsrådets förordning 208/2014

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 7 kap. 9 §

Anmälningsskyldighet gällande förvärv och överlåtelse av aktier

Obs! Kom ihåg att fylla i också anmälningsformulär för målföretaget

i förväg

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 6 kap. 5 § (auktoriserade AIFM förvaltare) och 5 kap. 3 § (registrerade AIF-förvaltare)

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (Se närmare). Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 3 kap. 5 §

En anmälan om en AIF-förvaltare inte kan säkerställa att en AIF-fond som den förvaltar eller en annan enhet som handlar för fondens räkning fullgör sina skyldigheter enligt denna lag

Omedelbart
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 4 kap. 5 §

Anmälan om väsentliga förändringar i de förutsättningar för auktorisationen som avses i 4 kap. 3 §

Innan ändringarna genomförs

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder  (AIFML) 4 kap. 7 §

Anmälan om tidpunkten för inledande av verksamhet

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder  (AIFML) 5 kap. 4.1 §

En registreringsskyldig AIF-förvaltare anmälan om de huvudsakliga finansiella instrument som den bedriver handel med och om de huvudsakliga investeringsobjekten och de största koncentrationerna i fråga om de förvaltade AIF-fonderna

Varje år
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 5 kap. 4.2 §

En registreringsskyldig AIF-förvaltares anmälan om att den inte längre uppfyller förutsättningarna i 1 kap. 3 §

Omedelbart

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 6 kap. 7 §

Anmälan om till vilket självregleringsorgan en AIF-förvaltare hör eller vilket eller vilka organs rekommendationer den följer

 
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 7 kap. 9.4 §

Anmälan minst en gång om året om ägare till andelar och om innehavens storlek i ett AIF-förvaltaren och dess holdingföretag enligt 7 Kap. 9 § 4 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

En gång om året

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 9 kap. 5 §

Anmälan om fel som skett vid värderingen av en andels värde i en investeringsfond

Omedelbart

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 10 kap. 2.1 §

Anmälan om delegering av betydelsefull verksamhet

 
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 10 kap. 2.5 §

Anmälan om innehållet i avtalet om delegering samt om väsentliga förändringar i avtalsförhållandet

Utan dröjsmål

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 12 kap. 1 §

AIF-förvaltarens anmälan om den AIF-fond vars andelar den avser att marknadsföra i Finland

Innan marknadsförings inleds, senast en månad innan den planerade ändringen genomförs eller omedelbart efter att en oförutsedd förändring skett.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 13 kap. 4 §

Anmälan om faktablad

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 15 kap. 4.2 §

AIF-förvaltarens anmälan om avtal om förvaringsinstitut för förvaltade AIF-fonder och ändringar i avtalet

Omedelbart

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 16 kap. 3.1 §

Inlämning av specialplaceringsfonders stadgar för kännedom

Senast en månad innan en planerad ändring genomförs eller omedelbart efter det att en oplanerad ändring ägt rum

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 18 kap. 1 §

Anmälan om att en förvaltad AIF-fond förvärvar, avyttrar eller innehar aktier i ett onoterat bolag, och när den andel rösträtter i det onoterade bolaget som innehas av AIF-fonden når, överskrider eller underskrider tröskelvärdena 10 procent, 20 procent, 30 procent, 50 procent eller 75 procent.

Utan onödigt dröjsmål, dock senast tio bankdagar efter den dag då den rättshandling ägde rum som innebar att AIF-fonden nådde, överskred eller underskred de relevanta tröskelvärdena i det onoterade bolaget

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 18 kap. 2 §

Anmälan om att AIF-fonden förvärvar bestämmande inflytande i ett onoterat bolag

Utan onödigt dröjsmål, dock senast tio bankdagar efter den dag då den rättshandling ägde rum som innebar att AIF-fondens rösträtt överskred tröskelvärdet 50 procent.

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 18 kap. 5 §

Anmälan om förvärvande av bestämmande inflytande i ett onoterat bolag 

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 19 kap. 1.1 §

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta AIF-fonder baserade i andra EES-stater eller i en annan EES-stat tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 § efter att det lämnat in en anmälan om detta till Finansinspektionen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 19 kap. 1.3 §

Anmälan om ändringar i de uppgifter som avses i 19 kap. 1 §

Senast en månad innan en planerad ändring genomförs eller omedelbart efter det att en oplanerad ändring ägt rum

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 19 kap. 3 §

Anmälan enligt 12 kap. 1 § om att en auktoriserad AIF-förvaltare har rätt att i Finland marknadsföra andelar i förvaltade EES-baserade AIF-fonder

Innan marknadsförings inleds, senast en månad innan den planerade ändringen genomförs eller omedelbart efter att en oförutsedd förändring skett

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi