Transaktioner utförda av personer i ledande ställning och stängd period

Skyldighet att anmäla transaktioner

Personer i ledande ställning hos emittenten och närstående till dem är skyldiga att underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförs för deras egen räkning med emittentens aktier eller skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem (artikel 19 i MAR). Europeiska kommissionen har i sin delegerade förordning gett en exempelförteckning på de transaktionstyper som ska anmälas.

Kommissionens delegerade förordning
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 – undantag för offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna offentliggöranden, tillstånd att handla under stängda perioder och typer av anmälningspliktiga transaktioner för personer i ledande ställning (pdf)

Vem gäller anmälningsskyldigheten?

Anmälningsskyldigheten gäller personer i ledande ställning och deras närstående.

Person i ledande ställning

Person i ledande ställning definieras i artikel 3.1.25 i MAR. Enligt definitionen är du en person i ledande ställning hos en emittent om du är

a) medlem av företagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan

b) en ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges i led a), och som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till det företaget och har befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företagets framtida utveckling och affärsutsikter.

Närstående till en person i ledande ställning

Närstående till en person i ledande ställning definieras i artikel 3.1.26 i MAR. Definitionen av närstående till en person i ledande ställning omfattar

a) en maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med nationell rätt

b) ett barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med nationell rätt

c) en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum

d) juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller av en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMAs Q&A - tolkning av närstående till personer i ledande ställning

ESMA har utfärdat en tolkning av artikel 3.1.26d i MAR, i vilken fastställs vad som avses med att utföra ledningsuppgifter i en närstående juridisk person.

Personer i en ledande ställning hos en emittent eller fysiska personer närstående till dem omfattas av 3.1.26d i MAR (dvs. anses utföra ledningsuppgifter i en juridisk person) om de deltar i eller har bestämmande inflytande över de beslut som den juridiska personen fattar om transaktioner med emittentens finansiella instrument.

ESMAs Q&A tolkning

Finansinspektionen har behandlat Q & A-tolkning (video, på finska)

När ska transaktioner anmälas?

Anmäl transaktioner utan dröjsmål och senast tre (3) affärsdagar efter det att transaktionen utfördes.

Tröskelvärde för anmälningsskyldighet

Skyldigheten att anmäla transaktioner gäller alla transaktioner så snart som ett sammanlagt belopp på 5 000 euro har uppnåtts under ett kalenderår. Tröskelvärdet beräknas genom att alla de i artikel 19.1 i MAR avsedda transaktioner som utförts under ett kalenderår adderas utan nettning.

Emittentens skriftliga anmälan till personer i ledande ställning

Emittenten ska skriftligen underrätta personer i ledande ställning om skyldigheterna enligt artikel 19 i MAR och upprätta en förteckning över alla personer i ledande ställning och deras närstående.

Anmälan från en person i ledande ställning till en närstående

En person i ledande ställning ska skriftligen underrätta alla sina närstående om skyldigheterna enligt artikel 19 i MAR och förvara en kopia av anmälan.

Anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och deras närstående

Anmäl transaktionerna till emittenten och Finansinspektionen. Du kan befullmäktiga emittenten eller en annan aktör att skicka anmälningarna till Finansinspektionen på dina vägnar.

Anmälan av transaktioner till Finansinspektionen

Transaktioner ska anmälas till Finansinspektionen digitalt via Finansinspektionens elektroniska tjänster. Du kan logga in till Finansinspektionens e-tjänster på denna adress: https://asiointi.finanssivalvonta.fi/. Allmänna och tjänstespecifika anvisningar för våra e-tjänster finns här.

Finansinspektionens anvisningar

Dokumentet Exempel på anmälning av transaktioner utförda av personer i ledande ställning (på finska, pdf) innehåller exempel på hur personer i ledande ställning ska anmäla olika slags transaktioner och ger svar på vanliga frågor om anmälan av transaktioner.

XML-fil

Mall för elektronisk anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning (pdf)

Offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning eller deras närstående

Offentliggör uppgifter om transaktioner som utförs av personer i ledande ställning eller deras närstående personer utan dröjsmål och senast inom två arbetsdagar från det att du mottagit en anmälan från en person i ledande ställning eller dennas närstående personer.

Transaktioner ska offentliggöras med ett börsmeddelande på samma sätt som vid offentliggörande av insiderinformation. Du kan utnyttja blankettuppgifterna som rapporteras till Finansinspektionen för att formulera meddelandet.

Skicka uppgifterna till den centrala lagringsenheten som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy. Använd meddelandekategorin "Transaktioner utförda av personer i ledande ställning”.

Emittenter ska hålla offentliggjorda uppgifter om transaktioner tillgängliga på sin webbplats i fem (5) års tid.

Stängd period

Personer i ledande ställning hos emittenten omfattas av ett 30 dagars transaktionsförbud (s.k. stängd period) före offentliggörandet av en delårsrapport och ett bokslut.

Under en stängd period är det förbjudet att utföra direkta eller indirekta transaktioner med emittentens finansiella instrument för egen eller en tredje persons räkning.

Anmälningsblankett i PDF-format

Spara blanketten på din dator genom att högerklicka med musen på blankettlänken och välja "Spara som/Save as". Du måste eventuellt godkänna JavaScript-egenskaperna genom att klicka på Options.