Konsumentkrediter och snabblån

Vem beviljar en konsumentkredit?

När du tar en konsumentkredit, kolla alltid vem som är kreditgivare.

När man till exempel köper hushållsmaskiner och möbler, beviljas konsumentkrediten ofta av ett finansbolag även om avtalet ingås i affären.

Vem övervakar beviljare av konsumentkrediter?

Konsumentkrediter beviljas av flera olika tjänsteleverantörer, och av dessa övervakar Finansinspektionen banker och finansbolag med bankkoppling och från 1 juli 2023 också andra kreditgivare. I Finland behövs det inte ett tillstånd av Finansinspektionen för att bedriva kreditgivningsverksamhet. Beviljare av konsumentkrediter är dock skyldiga att registrera sig i Finansinspektionens register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. Endast registrerade aktörer har rätt att lämna konsumentkrediter och krediter till bostadssammanslutningar samt att förmedla person-till-person-lån.

Hur kan jag jämföra konsumentkrediter?

Kreditgivaren ska ange den effektiva årsräntan.  Med den effektiva räntan avses en räntesats där man har beaktat såväl den egentliga räntesatsen som de övriga kostnaderna för krediten (t.ex. kontoöppningsavgiften, avbetalningstillägget samt kontoförvaltnings- och hanteringsavgifter) samt återbetalningsplanen.

Kreditgivaren ska dessutom ange den väsentliga informationen om kreditavtalet och konsumentens rättigheter på blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”.

Kan jag frånträda ett kreditavtal som jag redan undertecknat?

Konsumentkrediter har 14 dagars ångerrätt som räknas från avtalsdatumet. I så fall är det dock möjligt att kreditgivaren utkräver räntan på krediten i ersättning för den tid som krediten har stått till ditt förfogande.

Kan kreditgivaren kräva att jag betalar tillbaka hela den utestående skulden?

Avtalet om konsumentkredit kan innefatta bestämmelser om att kreditgivaren har rätt att kräva att hela den utestående krediten ska betalas, om en delbetalning av krediten är försenad. Kredittagaren är då skyldig att återbetala hela krediten på en gång.

Vad är en kortkredit?

Kortkredit kan användas som ett mångsidigt betalningsmedel. Kreditkort kan uppdelas i universalkreditkort och specialkreditkort.

Universalkreditkorten är vanligen internationella kreditkort. De kan användas som betalningsmedel i de flesta affärer i Finland och utomlands samt på internet. Med kortet är det också ofta möjligt att göra kontantuttag och betala räkningar.

Specialkreditkorten kan användas som betalningsmedel endast i den affär som beviljat kortet och i andra affärer inom samma grupp eller i samarbetspartnernas affärer.

För kreditkortet tas ut en årsavgift och dessutom andra kostnader, t.ex. räntan på krediten. Fakturan kan vanligen betalas antingen på en gång på förfallodagen eller i form av månadsamorteringar av på förhand överenskommen storlek. Väljer man månadsamorteringar, ökar den ränta som ska betalas.

Konto med kredit

Ett konto med kredit lämpar sig för mindre behov av kredit. Då har man vid behov tillgång till en på förhand överenskommen kreditlimit. Betalningarna på kontot, exempelvis lön, minskar den använda limiten. Konton med kredit har blivit mindre vanliga till följd av olika kortprodukter, men ingår fortfarande i sortimenten. Ett konto med kredit underlättar likviditetshanteringen speciellt hos företag.

Räntan räknas på det kreditbelopp som är i bruk. Står kontot länge på minus, kan räntor och andra kostnader lätt bli höga.

Skuldebrevslån, avbetalning och snabblån är engångskrediter

Skuldebrevslån

Skuldebrevslån som beviljats av en bank lämpar sig utmärkt för stora inköp. I ett skuldebrevslån får låntagaren ett överenskommet lånebelopp till sitt förfogande och förbinder sig att återbetala det enligt en överenskommen betalningsplan.

Det är möjligt att långivaren kräver att säkerhet (borgen eller pant) ska ställas för lånet av en utomstående. Låntagaren och i synnerhet den eventuella borgensmannen bör komma ihåg att hela lånet kan krävas av borgensmannen eller pantsättaren, om gäldenären av någon anledning inte sköter lånet.

Avbetalning

Avbetalning är en vanlig kreditform vid stora inköp, till exempel vid köp av en bil. Äganderätten till den sålda varan övergår inte direkt till köparen. Säljaren kan antingen förbehålla sig rätten att återta varan eller förbehålla sig äganderätten till varan tills hela köpesumman eller åtminstone en viss del av den är betald.

Snabblån

Med snabblån avses vanligen ett lån utan säkerhet och med en löptid på högst tre månader, som erbjuds via mobiltelefon eller internet. På marknaden finns gott om företag som erbjuder snabblån.