Att ta ett lån

Vilka risker förknippas med lån?

Ett sätt att bedöma risker är att indela de faktorer som påverkar risken i två grupper utifrån huruvida de påverkar

 • din förmåga att sköta lånet (exempelvis arbetslöshet eller höjning av räntorna) eller
 • säkerheternas värde (exempelvis sjunkande bostadspriser).

I bilden nedan presenteras de olika alternativen och deras konsekvenser:

Läget är problemfritt, när både säkerheternas värde och din egen förmåga att sköta lånet förblir oförändrade (läget uppe till höger).

Risken ökar, om säkerheternas värde sjunker. Läget är dock under kontroll, om din egen förmåga att sköta lånet är oförändrad (läget uppe till vänster). Enbart det att säkerheternas värde sjunker leder i allmänhet inte till några direkta konsekvenser, om dina egna möjligheter att sköta lånet förblir oförändrade. Om sänkningen av säkerhetens värde inte beror på säkerhetsställarens egna handlingar, kan banken inte kräva tilläggssäkerheter.

Om din egen förmåga att sköta lånet däremot försämras till den grad att du inte längre klarar av att sköta låneamorteringarna, blir det aktuellt med en realisering av säkerheter – exempelvis försäljning av lägenheten (läget nere till höger).

Den allvarligaste situationen uppstår när både din betalningsförmåga och säkerheternas täckning försämras (läget nere till vänster). Då klarar du inte längre av att sköta lånet ens genom att realisera säkerheterna, och då har du som bolånetagare hamnat i en skuldfälla. Risken för en skuldfälla ökar särskilt om självfinansieringsandelen är liten i förhållande till skuldandelen, dvs. om dina förhandsbesparingar för bostadsköpet är små.

Vad är en låneskyddsförsäkring?

För hanteringen av risken för minskade inkomster säljer bankerna låneskyddsförsäkringar, som beviljas av försäkringsbolag och som tryggar återbetalningen av lånet. Med försäkringen kan man skydda sig exempelvis för arbetslöshet, dödsfall eller sjukdom. 

Vad ska jag ta reda på innan jag tecknar en låneskyddsförsäkring?

Innan du tecknar en låneskyddsförsäkring lönar det sig att utreda bland annat följande saker:

 • Mot vilka risker kan du och lönar det sig för dig att ta en låneskyddsförsäkring? På marknaden finns låneskyddsförsäkringar av olika slag. De kan exempelvis innehålla en dödsfallsförsäkring och en försäkring för arbetslöshet, permanent eller tillfällig arbetsoförmåga eller bestående men genom olycksfall.
 • På hurdana villkor kan du få försäkringsersättning på basis av låneskyddet? Exempelvis ersättning för bestående men kan förutsätta allvarligt men.
 • Hur länge kan du få försäkringsersättning på basis av låneskyddet? Exempelvis i en invaliditetsförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring kan betalningen av ersättning vara begränsad till 12 månader, och en arbetslöshetsförsäkring kan förutsätta att den försäkrade varit i arbete i sex månader innan en ny ersättning för arbetslöshet kan betalas.
 • Vilka är kostnaderna för låneskyddet i förhållande till eventuella ersättningar från försäkringen?
 • Vilka alternativ finns det för låneskyddet? Är de kompletterande lagstadgade och frivilliga skyddssystemen och försäkringarna tillräckliga i förhållande till familjens inkomster och tillgångar? Det lönar sig att komma ihåg att låneskyddsförsäkringen ofta är bunden till skötseln av lånet, dvs. om man behöver låneskydd, ska ersättningen användas på att sköta lånet. 

Kan jag själv förbereda mig för överraskningar?

Du kan också själv i förväg förbereda dig för ändringar i dina inkomster eller utgifter: du kan ha en extra buffertfond på låneskötselkontot eller på ett konto med högre avkastning. I en stark ekonomisk situation kan du utöka buffertfonden genom att betala ett högre belopp på kontot än lånets månatliga betalningsrat.

En tillräckligt stor buffert möjliggör också ”amorteringsfria” månader, då lånets betalningsrater i sin helhet tas från buffertkontot utan att kunden behöver överföra mera pengar på kontot.

Vad ska jag lägga märke till när jag ingår ett låneavtal?

Väsentliga villkor för låntagaren är

 • de kostnader som föranleds av lånet
 • amorteringssättet och återbetalningstidtabellen
 • grunderna för ändring av lånevillkoren (bland annat ändring av grunden för räntan och förtida amortering och återbetalning av lånet) samt
 • grunderna för uppsägning av lånet.

Ett låneavtal kan innebära inte bara skyldigheten att återbetala lånet utan också andra skyldigheter som du ska känna till innan du förbinder dig till avtalet, till exempel låntagarens skyldighet att underrätta långivaren om förändringar i den egna ekonomin.

Det lönar sig att se till att alla överenskomna villkor skrivs in i det skriftliga låneavtalet. Annars är det svårt att i efterhand bevisa vad som avtalats. Du ska också se till att långivaren ger dig en kopia av låneavtalet (skuldebrevet) och betalningsplanen samt av ett eventuellt avtal om säkerheter. Dessa dokument ska förvaras noga.

Kan jag ändra lånets betalningsplan?

Det kan vara möjligt att ändra betalningsplanen under lånetiden. Du kan till exempel komma överens med banken om amorteringsfria perioder under vilka du endast betalar räntan på lånet.

Om du vill förbereda dig på denna möjlighet, kom överens om detta redan under låneförhandlingarna och se till att denna möjlighet ingår i låneavtalet. Det lönar sig alltid att kontakta banken om det sker förändringar i den egna ekonomin.