Försäkringsersättningar

Hur ansöker jag om försäkringsersättning?

När en skada har inträffat, kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. Försäkringsbolaget ger vid behov information om försäkringens innehåll och ansökandet om ersättning.

Om det i ett och samma försäkringsfall är möjligt att erhålla ersättning utifrån flera olika försäkringar, ska försäkringsbolaget tillsammans med dig utreda dessa möjligheter och hur du ska gå tillväga. Målet är att du ska få alla de ersättningar som enligt lagen och försäkringsavtalet tillhör dig, även om du inte själv visste hur de ska ansökas om. Dessutom ska försäkringsbolaget informera dig om när ersättningskravet preskriberas och vilken betydelse detta har.

Vem inspekterar skadorna?

Försäkringsbolaget kan anlita samarbetspartners vid utredningen av skador och i ersättningsverksamheten. Till exempel när det gäller ett skadat fordon, kan fordonet inspekteras av försäkringsgivarens skadeinspektör eller det kan inspekteras och repareras på en bilverkstad som försäkringsgivaren har utsett. Likaså kan fuktkartläggning för utredning av en vattenskada utföras av ett utomstående företag som försäkringsgivare har utsett.

Vid skadeinspektionen klarlägger inspektören skadornas art och uppskattar skadebeloppet. Inspektionen är dock inget löfte om att skadan ska ersättas från försäkringen, utan försäkringsbolaget fattar alltid ersättningsbeslutet om skadan separat.

Måste försäkringsbolaget motivera sitt ersättningsbeslut?

Enligt god försäkringssed ska försäkringsbolaget motivera sina ersättningsbeslut.

Omfattningen av motiveringarna beror på ärendets art och innehåll. Beslutet ska motiveras omsorgsfullt speciellt om beslutet är negativt eller om det avviker från ersättningsansökan. I ett negativt beslut ska bolaget åtminstone redogöra för de uppgifter angående skadefallet som påverkat beslutet, de försäkringsvillkor eller lagrum som åberopas, sambandet mellan händelserna och de villkor eller lagrum som tillämpats samt det slutliga avgörandet.

Hur snabbt ska försäkringsbolaget betala försäkringsersättningen?

Försäkringsbolaget ska betala försäkringsersättningen utan dröjsmål och senast inom en månad efter att ha fått de nödvändiga uppgifterna för betalningen. Om ersättningsbeloppet inte är klart, ska försäkringsgivaren betala den så kallade ostridiga delen av ersättningen och samtidigt meddela att mottagandet av denna del inte påverkar din rätt att få eventuella tilläggsersättningar.

Om handläggningen av ersättningen fördröjs, ska bolaget informera kunden om dröjsmålet och orsakerna till det. Försäkringsgivaren ska på eget initiativ betala dröjsmålsränta på en fördröjd ersättning i enlighet med lagen och försäkringsvillkoren. 

Vad ska jag göra om ersättningsbeslutet inte motsvarar mina förväntningar?

Allra först ska du kontakta försäkringsgivaren för att klarlägga beslutsmotiveringarna. Om detta inte ger önskat resultat kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE), som ger kunden råd och vid behov utreder problemsituationer med försäkringsgivare på kundens vägnar.

Vid behov kan ärendet tas upp i Försäkringsnämnden, Investeringsnämnden eller konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer till avgöranden i försäkringsärenden. I sista hand avgörs tvister om ersättningsbeslut vid en allmän domstol.