ESEF – European Single Electronic Format – ett gemensamt europeiskt elektroniskt rapporteringsformat för noterade bolag från och med boksluten 2021

Det blir lättare att jämföra och utnyttja olika bolags bokslutsinformation, när boksluten rapporteras i ett gemensamt, elektroniskt format (ESEF). Det blir också lättare att söka och analysera information. I och med den elektroniska rapporteringen i strukturerat format kan man också på ett effektivare sätt utnyttja ny teknologi, till exempel artificiell intelligens, i analyserna.

Vad är ESEF och vem gäller det?

Europeiska noterade bolag (emittenter av aktier och obligationer på reglerade marknader) ska ha rapporterat sina bokslut och verksamhetsberättelser i ett gemensamt elektroniskt format (ESEF) från och med boksluten 2021. Boksluten och verksamhetsberättelserna ska upprättas i XHTML-formatet, och de IFRS-koncernbokslutsuppgifter som ingår i XHTML-dokumentet ska markeras med XBRL-markeringar (tags) med iXBRL-teknologin (InlineXBRL).

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Vad och vem omfattas inte av de nya rapporteringsskyldigheterna?

ESEF:s XBRL-krav gäller bara IFRS-koncernbokslut, inte ett moderbolags separata bokslut eller verksamhetsberättelse. ESEF:s XHTML- och XBRL-krav gäller inte bokslutskommunikéer eller halvårsrapporter. Utanför de nya rapporteringskraven står även rapporteringen av bolag som noteras på alternativa marknadsplatser.

 

Varifrån kommer ESEF-kraven?

Bakom de nya rapporteringskraven finns ändringar som år 2013 gjordes i insynsdirektivet, som gäller harmoniseringen av noterade bolags transparenskrav. I det reviderade direktivet ingick ett krav enligt vilket noterade bolag ska upprätta sina bokslut och verksamhetsberättelser i ett gemensamt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF). Till följd av detta fick Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA i uppgift att utveckla ett utkast till teknisk standard (RTS), som närmare definierar formatet för den elektroniska rapporteringen. Den 29 maj 2019 offentliggjorde Europeiska kommissionen en RTS som en delegerade förordning (ESEF RTS) om ESEF godkänd i EU och den är direkt bindande för börsnoterade företag. Förordningen trädde i kraft den 18 juni 2019. Här en länk till den årligen uppdaterade delegerade förordningen på alla EU-språk.

 

Taxonomi som ordbok för rapporteringen

Strukturerad elektronisk rapportering med XBRL förutsätter användning av en taxonomi. Taxonomin fungerar som ordbok för rapporteringen. I rapporteringen av boksluten användas ESMAs ESEF-taxonomi. Denna baserar sig på IFRS Foundations IFRS-taxonomi. ESEF-taxonomin innehåller ESMAs egna utvidgningar till taxonomin gällande till exempel identifieringen av bolag.

Bolagen kan utöver ESEF-taxonomin använda och skapa egna utvidgningar (extensions) till taxonomin, om det inte i ESEF-taxonomin finns en variabel som tillräckligt väl beskriver syftet med radens innehåll (accounting meaning). Utvidgningarna ska dock förankras (anchoring) i den närmaste variabeln i ESEF-taxonomin. I praktiken bildas det en länk från den nya variabeln till den existerande rad i taxonomin som står närmast denna variabel. Användningen av utvidgningar minskar dock jämförbarheten av informationen i XBRL-formatet mellan bolagen.

De primära rapporterna markeras med XBRL på en noggrann nivå

Koncernbokslutets primära rapporter, dvs. rapporten över totalresultatet, balansräkningen, kassaflödesanalysen och kalkylen över förändring i koncernens eget kapital markeras med XBRL-markeringar som definieras av taxonomin på den noggrannhetsnivå på vilken bolagets primära IFRS-rapporter upprättas.

Noterna som block-markeringar

Noterna till koncernbokslut omfattas av reducerade krav, vilket innebär att noterna markeras med XBRL som block-markeringar, dvs. en not i sin helhet är en XBRL-markering, och innehållet i noten behöver inte specificeras med separata XBRL-markeringar (markering = tag). Den rapporterade informationen kan senare efter erfarenhet från användningen göras med detaljerad. ESEF-taxonomin innehåller dock en möjlighet till mer detaljerad XBRL-markeringar.

Bestyrkning av uppgifterna

Bestyrkandet av ESEF-bokslut är organiserat på olika sätt och med olika tidtabeller i EU ländernas lagstiftning. Värdepappermarknadslagen förändrades den 21.12.2023 (21.12.2023/1260) så att till lagen utökades med en plikt för emittenter att bestyrka eller revidera ESEF-bokslut. Emittentens revisor ska bestyrka eller revidera ett bokslut upprättat enligt kommissionens tekniska tillsynsstandard (ESEF) och revisorn ska i sitt utlåtande anmäla i vilken omfattning bestyrkandet eller revisionen har utförts. Revisorns utlåtande ska bifogas bokslutet i fråga. På utlåtandet tillämpas vad som i 7 kapitel 24 § i bokföringslagen föreskrivs om digital form för revisionsberättelsen. Förändringen till kapitel 7 paragraf 8 moment 4 av värdepappermarknadslagen, är effektiv fr.o.m. bokslut med räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2024 och därefter.

Bestyrkandet av ESEF-bokslutet för år 2023 är frivilligt, och om emittentens revisor har bestyrkt eller reviderat ett ESEF-bokslut, ska revisorns utlåtande bifogas bokslutet i fråga. Om emittentens revisor inte har bestyrkt eller reviderat ESEF-bokslutet för år 2023, ska emittenten meddela detta i bokslutet i fråga.

Var ska de rapporterade uppgifterna skickas?

De noterade bolagen skickar sina officiella ESEF bokslut och verksamhetsberättelser till det nationella lagret för information som bilaga till en börskommuniké.

I Finland upprätthåller Helsingfors Börs (Nasdaq Helsinki) det nationella lagret för information (Officially Appointed Mechanism, OAM), som insynsdirektivet förutsätter och till vilket de noterade bolagen skickar information enligt bestämmelserna.

Hur kan information i XBRL-formatet användas?

Bokslutens jämförbarhet förutsätter detaljerad rapportering med XBRL-taxonomin. Den numeriska informationen i bokslut kan jämföras eller annars utnyttjas över bolags- och språkgränser när den numeriska informationen i olika bolag och länder har samma markering (”tag”), översatt till varje enskilt bolags eget språk. Informationen i XBRL-formatet kan lätt överföras till system av olika slag.

ESEF-rapporteringen tillåter bolagens egna utvidgningar till taxonomin, om det i ESEF-taxonomin inte finns en sådan XBRL-markering som till sitt innehåll motsvarar posten i bokslutet (accounting meaning). Bolagets eventuella egna utvidgningar till taxonomin kan dock försämra jämförbarheten mellan bolag.

 

ESMAs ESEF-arbetsgrupp

ESMA har etablerat en arbetsgrupp för att främja införandet av ESEF. Arbetsgruppen ska utarbeta ytterligare anvisningar för noterade bolag (ESEF Reporting Manual) och programvaruleverantörer (ESEF Conformance Suite). Det är meningen att tillämpa kraven på samma sätt i olika länder. Finland deltar i detta arbete inom ESMA.

 

Länkar gällande ESEF och XBRL-rapporteringen

ESMA har publicerat 28.5.2024 i sin slutrapport ett utkast på en uppdaterad ESEF RTS. Slutrapporten har lämnats in till den Europeiska kommissionen för godkännande. Enligt ESEF RTS utkastet vid rapporteringen av boksluten för år 2024 kunde bolagen använda taxonomifilerna för år 2022 eller 2024. 

Esmas ESEF nätsidor: rapportering manual, taxonomifilerna och Conformance Suite

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 (ESEF RTS)

Europeiska kommissions tolkningsmeddelande om utarbetande, revision och offentliggörande av ESEF-rapporter

XBRL International

XBRL International har publicerat en blog-serie on det första årets ESEF-rapportering och de vanligaste validerings felen i dem. XBRL International har dessutom publicerat en informationstjänst som sätter ihop ESEF-rapporter från olika länder. I informationstjänstens About-sida finns instruktioner om hur man använder tjänsten.

Nasdaq Helsinki (OAM i Finland) har på sin nätsida https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-helsinki updaterat dokumenten gällande ESEF-rapporteringen. Dokumenten hittas nertill på sidan i sektionen Supporting documents - xHTML Reporting to OAM