Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd

Under denna rubrik har vi samlat finska lagar och förordningar om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I Finland svarar finansministeriet för utvecklandet av lagstiftningen mot penningtvätt.

Direktiv och EU-förordningar

Enligt förordningen ska aktörerna meddela Finansinspektionen om observerade brister i betalningsuppgifterna. Underrättelserna ska skickas till Finansinspektionens e-postlåda maksuntiedot(at)fiva.fi. Underrättelsen ska göras på den blankett som öppnas via länken.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer innehåller närmare anvisningar om på vilket sätt betaltjänstleverantörer ska handla för att fylla kraven i förordning 2015/847. Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer på finska och svenska kan läsas på europeiska tillsynsmyndigheternas webbplatser.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer har genomförts genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2018.

Finland har utnyttjat möjligheten att med stöd av det fjärde penningtvättsdirektivet kräva att utländska aktörer som tillhandahåller betaltjänster eller utgivning av elektroniska pengar i Finland ska utse en central kontaktperson (penningtvättslagen, kap. 3 § 14).

De europeiska tillsynsmyndigheterna har utarbetat en rapport om ansvariga enheters skyldighet att genomföra riktlinjer och förfaranden på koncernnivå rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i situationer där den ansvariga enheten har en filial eller ett dotterbolag i ett s.k. tredjeland, där lagstiftningen begränsar efterlevnad av koncernens riktlinjer och rutiner. Rapporten har överlämnats till kommissionen för godkännande.

Lagar och förordningar

Föreskrifter och anvisningar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (gäller från 1.9.2023)

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism träder (giltighetstid 26.6.2023-31.8.2023)

Föreskrifter och anvisningar 14/2021 Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer om intern styrning

Utkastet till föreskrifter och anvisningar om sanktioner

Finansinspektionen har utarbetat ett utkast till föreskrifter och anvisningar vilkas syfte är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn förpliktande föreskrifter, tolkningar och rekommendationer för iakttagandet av sanktionsbestämmelser. Strävan med föreskrifterna och anvisningarna är att ge företagen anvisningar om deras åtgärder för att säkerställa att sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut iakttas. Dessutom är strävan att ge företagen under tillsyn närmare anvisningar om det praktiska genomförandet av de effektiva verksamhetsprinciper och förfaranden och den effektiva interna kontroll som lagstiftningen kräver av företagen. Närmare föreskrifter och anvisningar utfärdas i anslutning till organisering av verksamheten, riskbedömning, kundkännedom, sanktionsscreening, frysning av tillgångar, hanteringsmetoder för sanktionsrisker samt rapportering i företagen under tillsyn.

Utkastet till föreskrifter och anvisningar om sanktioner har varit ute på remiss på hösten 2023. Föreskrifter och anvisningar om sanktioner kommer enligt uppskattning att publiceras i december 2023.

Föreskrifter och anvisningar X/202X