Korta nettopositioner

Skyldigheten att anmäla korta nettopositioner gäller alla investerare och marknadsaktörer om nettopositionen i aktier, i statspapper eller i statskreditswappar uppnår, stiger över eller sjunker under ett visst tröskelvärde.

Närmare information som gäller anmälningsskyldigheten finns här.

Instruktioner för att fylla i anmälan (på engelska): How to report net short positions via FIN-FSA's e-services (pdf)

Du kan logga in till Finansinspektionens e-tjänster på denna adress: https://asiointi.finanssivalvonta.fi/