Lagstiftning om bostadskreditförmedlare

Regelverk

  • Lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) 
  • Konsumentskyddslag (38/1978)
  • Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen, lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 77/2016 rd)

  • Ekonomiutskottets betänkande (EkUB 17/2016 rd – RP 77/2016 rd)

  • Justitieministeriets pressmeddelande 13.10.2016