Elektroniska underskrifter på Finansinspektionen

Finansinspektionen kan underteckna handlingar elektroniskt med ett eIDAS-kvalificerat certifikat för elektroniska signaturer utfärdat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) och godkänna elektroniska underskrifter baserade på detta certifikat också i mottagna handlingar.

Handlingar undertecknade av Finansinspektionen

Finansinspektionen kan underteckna handlingar elektroniskt med ett eIDAS-kvalificerat certifikat för elektroniska signaturer som utfärdas av MDB. Finansinspektionen började använda elektroniska underskrifter i november 2020 och övergick huvudsakligen till elektroniska underskrifter vid början av 2021.

Finansinspektionen kan från fall till fall också använda andra verktyg för elektroniska signaturer för att underteckna handlingar, till exempel avtal.

Utöver elektroniska underskrifter använder Finansinspektionen också traditionella underskrifter för hand.

Handlingar mottagna av Finansinspektionen

Finansinspektionen godkänner elektroniska underskrifter baserade på kvalificerade eIDAS-certifikat i mottagna handlingar. Från fall till fall kan Finansinspektionen också godkänna handlingar som undertecknats med andra verktyg för elektroniska signaturer.

Kontroll av elektroniska underskrifter

Äktheten hos en elektronisk underskrift som baserar sig på MDB:s elektroniska certifikat kan kontrolleras i MDB:s tjänst för kontroll av PDF-dokument. Adobe Acrobat-programmet kontrollerar också dokumentets underskrifter automatiskt. Adobe Acrobat litar som standard på EU-kommissionens förteckning över betrodda certifikat Trusted Lists (EUTL), där MDB:s certifikat finns med.

Underskriften i en elektronisk handling kan kontrolleras endast när handlingen behandlas elektroniskt.  Äktheten hos den elektroniska underskriften i en utskriven handling kan inte kontrolleras.

Mer information om elektroniska underskrifter finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas och Cybersäkerhetscentralens webbplatser. Bestämmelser om godkännande av elektroniska underskrifter finns i EU:s eIDAS-förordning.