Finansinspektionens (FI) roll inom konsumentskyddet

FI har som syfte att säkerställa att företagen under tillsyn tillämpar adekvata rutiner och att den information som ges till kunderna är av god kvalitet.

FI har inga befogenheter att lösa privaträttsliga tvister mellan kunden och tjänsteleverantören, till exempel oenighet om skadeståndsskyldigheten eller innehållet av ett ersättningsbeslut. FI kan inte heller agera som ombud för en enskild kund i problemsituationer.

FI riktar uppförandetillsynen framför allt till sådan verksamhet inom vilken eventuella problem berör stora kundgrupper. Syftet med tillsynsåtgärder är att främja hela kundkårens bästa intressen.  

Tillsynsåtgärderna är i första hand framåtblickande, t.ex. allmänna råd och föreskrifter till företagen under tillsyn i syfte att styra företagens verksamhet och uppförande, men Finansinspektionen genomför också inspektioner i efterhand.

I problemsituationer lönar det sig alltid att först kontakta den tjänsteleverantör med vars verksamhet du är missnöjd. Om detta inte ger det önskade resultatet, kan du som bank-, försäkrings- och investeringstjänstkund kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, som ger råd åt kunder och utreder vid behov på dina vägnar tvister med tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantörens skyldigheter

Skyldigheten att känna kunden

Tjänsteleverantören ska identifiera sin kund och verifiera kundens identitet. På det här sättet försäkrar sig tjänsteleverantören om vem den har att göra med och på vems uppdrag och med vems tillgångar affärstransaktioner utförs. Dessutom förutsätter kundkännedomen att man inhämtar tillräcklig och ändamålsenlig information om kundens verksamhet och verksamhetens omfattning.

Den som tillhandahåller finansiella tjänster har rätt och skyldighet att skaffa sådan information om sina kunder som är nödvändig för att utreda kundernas ekonomiska ställning. Tjänsteleverantören kan på det här sättet bedöma vilka tjänster kunden behöver.

Investeringskundens tidigare erfarenhet av investeringar utreds. Lånekunderna tillfrågas uppgifter om inkomster, utgifter, förmögenhet och övriga skulder. I regel kontrolleras också deras kreditupplysningar.

Skyldighet att lämna information om verksamheten

Tjänsteleverantörerna är skyldiga att lämna kunderna information om sig själva och sina produkter och tjänster. De måste också redogöra för de viktigaste punkterna i avtalsvillkoren för kunderna.

Även om tjänsteleverantören i regel har en mycket omfattande informationsskyldighet, bör också du som kund själv noga utreda tjänsteleverantörens bakgrund, sätta dig in i produktens eller tjänstens egenskaper samt villkoren i det avtal som ingås.

Om du har svårt att få uppgifter om tjänsteleverantören eller om du misstänker att uppgifterna inte stämmer, sök en annan tjänsteleverantör. Oklarheter borde redas ut innan det slutliga beslutet fattas, i synnerhet om du inte förstår produktens samtliga egenskaper eller avtalsvillkoren.

Tystnadsplikt

Tjänsteleverantören omfattas av den lagstadgade tystnadsplikten samt bestämmelserna om behandlingen av personuppgifter. De kan endast använda dina uppgifter och lämna ut dem på det sätt som föreskrivs i lagen.

Tjänsteleverantörer får endast lämna ut dina kunduppgifter med ditt samtycke eller till de myndigheter som enligt lagen har rätt att få uppgifter. Myndigheter som har rätt att få kunduppgifter är bland annat

  • Finansinspektionen
  • utsökningsmyndigheterna
  • förundersökningsmyndigheten och
  • skattemyndigheten.