Vad är betaltjänster?

Betaltjänster är till exempel:

  • gireringar mellan betalkonton
  • inköp med betalkort
  • direktbetalning
  • betalningar via mobiltelefon, när betalningen går till tredje part
  • penningförmedling (på engelska money remittance).

Det är typiskt fråga om tillhandahållande av betaltjänster när en tjänsteleverantör som fungerar som förmedlare mellan en betalare och en betalningsmottagare överför medel mellan parterna utifrån ett uppdrag från parterna.

Överföringen av medel kan exempelvis basera sig på en betalning av en nyttighet eller en tjänst till försäljaren, men även enbart på att konsumenten vill överföra medel mellan sina egna betalkonton.

Vad är en SEPA-girering?

Med en SEPA-girering kan man betala alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet. I SEPA-gireringar förutsätts betalningsmottagarens kontonummer i IBAN-format och en BIC-kod, som specificerar mottagarens bank. IBAN-kontonumret kan kontrolleras på kontoutdraget, i nätbanken eller på den egna banken.

Vem ansvarar för att uppgifterna om betalningen stämmer?

Som betalare svarar du för att de uppgifter du har lämnat stämmer. De uppgifter som behövs är åtminstone uppgifter om betalaren, uppgifter om mottagaren och beloppet på betalningen. Det är speciellt viktigt att betalaren ser till att kontonumret stämmer, eftersom banken inte är skyldig att kontrollera att kontonumret är korrekt eller att kontonumret tillhör betalningsmottagaren.

Kan jag återkalla en betalning?

Du kan återkalla ett betalningsuppdrag, ändra förfallodagen eller beloppet på betalningen avgiftsfritt genom att meddela banken om detta på det överenskomna sättet senast bankdagen före förfallodagen. Ett uppdrag kan även återkallas senare, om parterna kommer överens om detta separat, men i detta fall kan det tas ut en avgift för återkallelsen.

Vad är bankens ansvar i felsituationer?

Om banken har låtit bli att genomföra ett betalningsuppdrag eller genomfört det felaktigt, ska banken utan obefogat dröjsmål återbetala beloppet på betalningstransaktionen. Banken ska även på din begäran genast börja spåra betalningstransaktionen. Banken är därutöver skyldig att återbetala de avgifter som den tagit ut och ersätta dig för ränteförlusten.

För att du ska kunna få ovannämnda återbetalningar och ersättningar förutsätts det att du informerar banken om felet utan obefogat dröjsmål efter att du upptäckt det och senast 13 månader efter det att penningbeloppet debiterats eller krediterats ditt konto. Du har naturligtvis inte rätt till ersättning om felet eller dröjsmålet beror på dig. Utöver de ovannämnda ersättningarna kan du ha rätt till ersättning för skada.

Vad händer om jag i misstag ger ett felaktigt kontonummer?

Om du har gett banken ett felaktigt kontonummer och betalningen har t.ex. gått till en fel persons bankkonto, är banken inte skyldig att återbetala det betalda beloppet eller börja spåra betalningstransaktionen. Även om banken således inte är ansvarig för felet, är banken dock skyldig att vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de aktuella medlen.

I sådana situationer lönar det sig för dig att kontakta din egen bank, som kan utreda situationen. Banken kan debitera de faktiska kostnaderna för detta arbete.