Emittenter och investerare

Vår tillsyn syftar till att upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden, vilket är en förutsättning för en välfungerande värdepappersmarknad. Marknadsmissbruk försvagar detta förtroende. Genom tillsynen strävar vi dels efter att förebygga missbruk och dels efter att ingripa i efterhand.

En central del av vår tillsyn gäller noterade bolags informationsskyldighet och IFRS-bokslut, genom vilken vi syftar till att säkerställa att informationen till investerare är tillförlitlig, öppen, aktuell och objektiv. Vi övervakar även hur de noterade bolagen hanterar insiderinformation och att ledningen anmäler om transaktioner. Dessutom utövar vi tillsyn över handeln på värdepappersmarknaden, och vi undersöker eventuella missbruk på värdepappersmarknaden samt godkänner prospekt och handlingar som gäller uppköpserbjudanden och börsintroduktion. Vi övervakar även anmälan av ägar- och röstandelar samt korta positioner och offentliggör de korta positioner som överstiger tröskelvärdet i vår webbtjänst.

Vi övervakar informationsskyldigheten och IFRS-boksluten för de aktier, masslån och andra värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad, dvs. på den börslista som Nasdaq Helsinki Oy (Helsingforsbörsen) upprätthåller.  Vi övervakar också informationsskyldigheten för de aktier, masslån och andra värdepapper som är föremål för en multilateral handelsplattform i Finland, dvs. på handelsplatsen First North Finland.

Vi övervakar i första hand finländska emittenter som är noterade på Helsingforsbörsen enligt den s.k. principen om hemlandstillsyn. Enligt samma princip övervakar vi också finländska emittenter, vilkas värdepapper har noterats på en reglerad marknad någon annanstans inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. på Stockholmsbörsen eller Londonbörsen. Detta gäller också situationer där en finländsk emittents värdepapper inte är listat på Helsingforsbörsen överhuvudtaget.

Finansinspektionen övervakar inte finländska emittenter, vilkas värdepapper är föremål för handel på en multilateral handelsplattform som endast verkar annanstans än i Finland, t.ex. på handelsplatsen First North Stockholm.

Pressmeddelanden

Nyhetsbreven Markkinat (på finska)

Marknadstillsynens nyhetsbrev (på finska)