DLT-baserade marknadsinfrastrukturer

Ett specifikt tillstånd att driva aktiviteter baserat på förordningen kan beviljas en juridisk person som är auktoriserad som värdepappersföretag, som har auktoriserats att driva en reglerad marknad eller auktoriserats som värdepapperscentral.

Värdepappersföretag och operatörer av en reglerad marknad kan ansöka om ett specifikt tillstånd att driva en DLT-baserad multilateral handelsplattform (DLT MTF) eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem (DLT TSS). Värdepapperscentraler kan ansöka om ett specifikt tillstånd att driva ett DLT-avvecklingssystem (DLT SS) eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem (DLT TSS).

Om sökanden inte är auktoriserad som värdepappersföretag, eller auktoriserad att driva en reglerad marknad eller en värdepapperscentral, ska auktorisering sökas separat. Aktiviteter som baserar sig på specifikt tillstånd får inte drivas innan auktorisering beviljats.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har meddelat riktlinjer om standardformulär, format och mallar för att ansöka om tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur.

Vid ansökan av ett specifikt tillstånd enligt DLT-pilotförordningen ska de standardformulär som finns i ESMAs riktlinjer användas. Formulären finns här på engelska och svenska

Ansökningsformulär, underrättelser och eventuell annan information som fyllts i på behörigt sätt ska lämnas in på varaktiga medier, antingen på papper, i elektronisk form eller på båda sätten. Finansinspektionen rekommenderar att materialet inlämnas i elektronisk form. Materialet som gäller ansökan om specifikt tillstånd ska skickas till Finansinspektionens registratur: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Finansinspektionen rekommenderar att materialet inlämnas på engelska, eftersom flera, också utländska myndigheter är inblandade I bedömningen av ansökningen.

Eftersom regleringen är ny, rekommenderas potentiella sökande att kontakta Finansinspektionen i god tid innan en officiell ansökan för specifikt tillstånd lämnas in.

ESMA publicerar också ett dokument med frågor och svar som kompletterar förordningen. (Q&A on DLT Pilot Regime).