Försäkring

Försäkringstillsyn

Finansinspektionens försäkringstillsyn har det övergripande ansvaret för solvenstillsynen av försäkringssektorn. Målet med tillsynen är att se till att aktörerna har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra sina skyldigheter, såsom att betala ut försäkringsersättningar och pensioner.

Försäkringstillsynen övervakar

 • liv- och skadeförsäkringsbolagens samt pensionsanstalternas
  • solvens och finansiella ställning
  • företagsstyrning och riskhanteringsprocesser
  • försäkringstekniska risker, såsom beräkning av försäkringstekniska avsättningar och skuldtäckningstillgångar
  • risker i investeringsverksamheten
 • arbetslöshetskassornas
  • ekonomiska ställning och solvens
  • interna styrning
  • uppförandet i kundrelationer samt tillämpningspraxis

Försäkringstillsynen övervakar bokslutsuppgifterna riktighet hos enskilda försäkringsobjekt inom försäkringssektorn med tanke på de särskilda föreskrifter och anvisningar som meddelats för försäkringssektorn. Därtill ansvarar försäkringstillsynen för det internationella samarbetet inom sitt ansvarsområde t.ex. i EIOPAs (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens) tillsynskollegier.

Vi övervakar också uppförandet och konsumentskyddet hos försäkringsdistributörer. Läs mer på sidan om Konsumentskydd.

Finansinspektionens tillsynsobjekt