Tillsynsmeddelande 19.6.2024 – 44/2024

God praxis i rapporterna från arbetspensionsbolagens aktuariefunktioner

Finansinspektionen har gjort en kartläggning av de rapporter som arbetspensionsbolagens aktuarie­funktioner lämnar till bolagets styrelse. Kartläggningen gällde ansvariga försäkringsmatematikers

  • utredning om de krav som ansvarsskuldens natur och avkastningskravet samt upprätthållandet av solvensen och likviditeten ställer samt om lämpligheten av bolagets försäkringstekniska riskhantering1 och
  • utlåtande om huruvida bolagets placeringsplan uppfyller de krav som arten av ansvarsskulden ställer på bolagets placeringsverksamhet2.

Därtill granskades bolagens styrelseprotokoll vad gäller behandlingen av ovan nämnda dokument.

Syftet med kartläggningen var att granska utredningarnas innehåll och kvalitet. Därtill bedömdes hur väl utlåtandena motsvarar utredningarna och identifierades god praxis som framgår av rapporterna.

Rapporterna innehöll god praxis som Finansinspektionen rekommenderar för alla företag under tillsyn.

Utredningarna kan förbättras med mer bolagsspecifika granskningar

I utredningarna behandlades alla delområden som nämns i lagen, och de kan i fråga om framställningssätt och terminologi i huvudsak anses vara begripliga för arbetspensionsbolagens styrelseledamöter. Utred­ningarna innehöll avsnitt som redogjorde för lagstiftningen och arbetspensionssystemets verksamhet och de ger en bra bild av systemets allmänna natur.

Då det gäller mängden av och kvaliteten på de bolagsspecifika utredningarna av ansvarsskuldens natur och försäkringstekniska risker fanns det skillnader mellan bolagen. Enligt Finansinspektionen är det viktigaste utvecklingsobjekten i utredningarna uttryckligen att utöka den bolagsspecifika informationen och att beskriva bolagets särdrag.

Finansinspektionen betraktar det som god praxis att bolagets ansvariga försäkringsmatematiker presen­terar utredningen för styrelsen.

God praxis i utlåtandet

I de ansvariga försäkringsmatematikernas utlåtanden fanns skillnader mellan bolagen vad gäller innehållet, t.ex. i motiveringarna till att kraven uppfylls, formatet och underskriften.

Finansinspektionen betraktar det som god praxis att det av utlåtandet framgår vilka krav som ansvars­skul­den ställer på placeringsverksamheten och som analyserats till grund för utlåtandet, och att det motiveras på vilket sätt placeringsplanen uppfyller kraven. God praxis är också att utlåtandet bekräftas med den ansvariga försäkringsmatematikerns underskrift.

Finansinspektionen har gett bolagen återkoppling på de bolagsspecifika anmärkningarna och utvecklings­objekten.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Satu Korhonen, ledande matematiker, satu.korhonen(at)fiva.fi
  • Anna Sinersalo, senior matematiker, anna.sinersalo(at)fiva.fi


  • 16 kap. 20 § i försäkringsbolagslagen (521/2008)
  • 29 kap. 28 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)