Begäranden om polisutredning

2

Påföljdsavgifter 

5

Offentliga anmärkningar 

1

Ordningsavgifter

0

Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen

Den finska finansmarknadens stabilitet var fortsättningsvis god mitt i finanssektorns omstruktureringar även under berättelseåret. Centrala ändringstrender i verksamhetsomgivningen som påverkar finanssektorn var och är alltjämt digitaliseringsutvecklingen samt förberedelserna för klimatförändringen. Också vändningen av den ekonomiska utvecklingen till det sämre samt räntorna, som länge varit låga, utgör en utmaning för finanssektorns aktörer. Förändringarna i verksamhetsomgivningen beaktades i allokeringen av Finansinspektionens tillsynsarbete under berättelseåret och även i planeringen av verksamheten 2020.

Finansinspektionens strategi för åren 2020–2022 förnyades under berättelseåret för att motsvara förändringarna i verksamhetsomgivningen. Strategin lyfter fram för de kommande åren tre delområden som är väsentliga med tanke på tillsynen: klimatförändringen, digitaliseringen och bekämpningen av penningtvätt. Den nya strategin framhäver tillsynsarbetets riskbasering kraftigare än tidigare.

Banksektorn

I tillsynen över Nordeas kapitaltäckning iakttogs den tillsynsplan som hade utarbetats tillsammans med Europeiska centralbanken (ECB). Den samlade bedömningen (AQR1 and stresstest) publicerades i juli. Nordeas första tillsynsbedömning (SREP2) efter flytten till Finland blev färdig enligt ECB:s tidtabell. Även Nordeas inspektioner framskred enligt planerna. Planen över tillsynen av Nordeas koncernbokslut blev klar mot slutet av berättelseåret.

Bankerna under ECB:s direkta tillsyn (SI-banker3) övervakades enligt tillsyns- och inspektionsplanerna för euroområdets gemensamma banktillsyn. Två tillsynsbedömningar blev färdiga under början av året enligt planerna. Under året utarbetades också de sex planerade tillsynsbedömningarna av andra banker under ECB:s indirekta tillsyn (LSI-banker4).

En utredning över prissättningen av de grundläggande banktjänsterna och tillgången till dem publicerades i december. Som en del av utredningen gjordes det en förfrågning om tillgången till digitala tjänster och deras justeringar. Till bankerna riktades också en förfrågning om hur de ändringar i bankernas nuvarande identifieringsmetoder som betaltjänstdirektivet förutsätter kommer att genomföras så att alla kundgrupper garanteras en möjlighet att använda identifieringsmetoder utan avbrott.

Försäkringssektorn

Inom försäkringstillsynen flyttades verksamhetens tyngdpunkt från regleringen till tillsynen. Tillsyns- och inspektionsiakttagelser lyftes fram med tillsyns- och pressmeddelanden för att öka tillsynsarbetets effektivitet. För att se till att regleringen iakttas på branschnivån inleddes en heltäckande bedömning av compliance-funktioner på arbetspensions-, skade- och livförsäkringsbolag.

Tillsynen över arbetspensionsbolagen och den ändamålsenliga användningen av de arbetspensionsmedel som de innehar stöddes med ett tillsynsmeddelande om hanteringen av risken för arbetsoförmåga och sektorgränser. I meddelandet fästes det särskild uppmärksamhet vid genomförandet av sådan verksamhet som anses vara tillåten för arbetspensionsbolagen och som minskar skaderisken inom ramen för sektorgränserna.

Inom tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen inspekterades arbetslöshetskassornas interna kontroll och riskhantering, förberedelserna inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen samt uppföljningen av tidigare iakttagelser.

Inom den kontinuerliga tillsynen över skade- och livförsäkringsaktörer var tyngdpunktsområdena bland annat frågor i anslutning till förvaltningssystemen, kontrollfunktioner samt bedömningen av behörigheten av personer i ledande ställning. Sektorn informerades om de tillsynsiakttagelser som under året hade gjorts om skade- och livförsäkringsbolag. Finansinspektionen fäste bolagens uppmärksamhet bland annat vid risk- och solvensbedömningen, styrelsens roll i dess beredning och de stresstester som används i den samt vid vikten av förberedelserna för omgivningen med låga räntor när man till exempel bestämmer om vinstutdelningen.

Det fanns flera ansökningsärenden under behandling som hade lämnats in av försäkringssektorns aktörer. Inom uppförandetillsynen påverkade genomförandet av ändringar som berodde på regleringen om försäkringsdistribution (IDD) i synnerhet antalet registreringar av försäkringsförmedlare.

Det är av central betydelse för tillsynen att utveckla regleringen så att kraven på sektorn motsvarar den förändrade verksamhetsomgivningen och är enhetliga. I ett lagförslag som lämnades till social- och hälsovårdsministeriet föreslogs det att de yrkesmässiga kompetens- och erfarenhetskrav som gäller arbetspensionsförsäkringsbolag skulle ändras så att de bättre motsvarar de kompetenskrav som gäller för liv- och skadeförsäkringsbolag och flera tilläggspensionsanstalter. Därtill var Finansinspektionen med i utvärderingsarbetet av regleringen över skade- och livförsäkringsbolagen hos Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa.

Makrotillsyn

Under berättelseåret fattade Finansinspektionens direktion flera beslut för att främja finansmarknadens makrostabilitet och begränsa ökningen av systemrisker. Utöver de kvartalsvisa makrotillsynsbesluten gällande lånetaket (den maximala belåningsgraden) och den konjunkturutjämnande kapitalbufferten förnyade Finansinspektionen i slutet av juni sina beslut om systemriskbufferten och bolånens riskvikter. Samtidigt konstaterades att det inte finns något behov att ändra de gällande kapitalkraven för så kallade O-SII-buffertar5, eftersom det till den här delen inte hade skett några betydande förändringar i marknadsstrukturerna.

Värdepapperssektorn

Tillsynen över förmögenhetsförvaltningen riktade sig till värderingsfrågor och likviditetsförvaltningen hos specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter samt till förvaringsinstitutens verksamhet. Finansinspektionen gjorde en temabedömning om både värderingspraxisen och likviditetsförvaltningen hos specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter och om förvaringsinstitutens verksamhet. I anknytning till specialplaceringsfondernas värdering och likviditetsförvaltning upptäckte Finansinspektionen att det alltjämt finns saker att förbättra i deras praxis med tanke på mer utmanande marknadssituationer.

Finansinspektionen använde sina Mifid II-produktinterventionsbefogenheter6 tillsammans med europeiska värdepapperstillsynsmyndigheter. Övervakningen av de nya IFRS-standarderna gällande intäkter från avtal (omsättning) och leasingavtal framskred enligt planerna. Övervakningen av ibruktagandet av den nya standarden gällande försäkringsavtal har framskridit långsammare än planerat. Annars koncentrerade sig övervakningen av emittenternas information till investerare framför allt på kraven enligt den reviderade prospektregleringen.

Finansinspektionen samarbetade med finansministeriet när det gäller Euroclear Finland Oy:s verksamhetstillståndsprocess. Modellen för Euroclear Finlands kontinuerliga tillsyn utvecklades, och den tas i bruk 2020.

Till följd av finanskrisen förnyades EU:s revisionsreglering på ett betydande sätt. Finansinspektionen utsågs till behörig myndighet vid bedömningen och uppföljningen av revisionskommittéer på bolag av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar). Detta utvidgade Finansinspektionens arbetsfält i anknytning till revisionskommittéer.

Övervakningen av bekämpningen av penningtvätt

Resurserna för övervakningen av hur penningtvätt motarbetas stärktes betydligt och verksamheten organiserades till en egen byrå i början av mars. Byrån uppnådde sin planerade personalstyrka i slutet av året, vilket har gjort det möjligt för experterna att specialisera sig till exempel på reglerings-, riskbedömnings- och inspektionsarbetet samt den kontinuerliga tillsynen. Finansinspektionen utfärdade för första gången en sanktion för en förbrytelse mot penningtvättsregleringen i december 2019.

FATF och Europeiska kommissionen bedömde bekämpningen av penningtvätt och dess övervakning i Finland under berättelseåret. Finansinspektionen tar de erhållna iakttagelserna och rekommendationerna på allvar och har tagit hänsyn till dem vid utvecklingen av sin verksamhet.

Samarbetet med andra nordiska tillsynsmyndigheter inom den kontinuerliga övervakningen av penningtvättsbekämpningen har intensifierats. På de kvartalsvisa mötena har myndigheterna bland annat behandlat riskbedömningar, åtgärderna i fråga om kunder med hög risk, transaktionsövervakningen och andra delområden som är väsentliga för bekämpningen av penningtvätt. På basis av uppgifterna bildas det en uppfattning om risksituationen och behoven att utveckla bekämpningen av penningtvätt.

Övervakningen av digitaliseringsutvecklingen

Under berättelseåret utarbetades det en digitaliseringsstrategi för övervakningen. I strategin beskrivs uppgifterna för Finansinspektionens övervakning av digitala funktioner på lång sikt samt målen för tillsynsmyndighetens egna system, digitaliseringen av processer samt utvecklingen av expertisen. De viktigaste målen och strategiska uppgifterna för övervakningen av digitaliseringen, som har presenterats i strategin, kommer att specificeras och genomföras i projektet Övervakningen av den allt mer digitala finanssektorn, som inleds i början av 2020.

Finansinspektionen inledde registreringen och övervakningen av tillhandahållare av virtuella valutor den 1 maj 2019 i och med den nya lagstiftningen. I samband med registreringsprocessen kommer Finansinspektionen att utreda att sökanden har tillräckliga metoder för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, att kundmedlen har förvarats och skyddats på tillräckligt sätt och att sökandens ledning och nyckelpersoner uppfyller pålitlighetskriterierna. Fram till slutet av berättelseåret registrerade Finansinspektionen fem tillhandahållare av virtuella valutor.

Finansinspektionen utvecklade sitt eget digitala kunnande bland annat genom att delta i programmet FIN-TECH: a Financial Technology knowledge exchange programme, som arrangerades av fakulteten för ledning och ekonomi vid Tampereen yliopisto ja och finansierades av Europeiska kommissionen.

Stöd för Finlands EU-ordförandeskap

Finansinspektionen deltog i beredningen av tre lagstiftningsprojekt under Finlands EU-ordförandeperiod. Dessa var taxonomin för hållbar finansiering, centrala motparters återhämnings- och avvecklingslagstiftning samt gräsrotsfinansieringslagstiftning.


1 AQR = Asset Quality Review.
2 SREP = Supervisory Review and Evaluation Process.
3 SI-bank = Significant Institution, bank under ECB:s direkta tillsyn.
4 LSI-bank = Less Significant Institution, bank under ECB:s indirekta tillsyn.
5 O-SII = Other Systemically Important Institutions.
6 Mifid = Markets in Financial Instruments Directive, direktivet om marknader för finansiella instrument.

Begäranden om polisutredning

2

Påföljdsavgifter 

5

Offentliga anmärkningar 

1

Ordningsavgifter

0