Ansvarsfullt utnyttjande av data accentueras i finanssektorn

När digitaliseringen samt användningen av artificiell intelligens och data framskrider, innebär detta för finanssektorns företag en möjlighet att effektivisera funktioner, utveckla nya tjänster och bearbeta affärsmodeller. Samtidigt uppstår det nya risker. Andra betaltjänstdirektivet (PSD2) ålade tillhandahållaren av ett betalkonto att bygga gränssnitt och erbjuda dem till tredje tjänsteleverantörer. Därför kan PSD2-regleringen ses som vägvisare mot Open Finance-verksamhet, där finanssektorns data utnyttjas på ett bredare sätt genom olika gränssnitt. Förfrågningar om databaserade affärsverksamhetsmodeller av olika slag har ökat betydligt även hos Finansinspektionens Innovation Helpdesk.

Det ansvarsfulla och etiska utnyttjandet av data har trätt fram i allt högre grad. Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft i maj 2018, ställde ramar till exempel för automatiskt beslutsfattande. De etiska riktlinjerna om artificiell intelligens, som har utarbetats av Europeiska kommissionens expertgrupp på hög nivå, har piloterats i år1. Dessutom vill man främja det ansvarsfulla utnyttjandet av data enligt den europeiska dataekonomins principer2.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har utsett en sakkunniggrupp för att utveckla principer för det ansvarsfulla främjandet av digitalisering inom försäkringsverksamheten3. I arbetet deltar tre finländare.

Finansinspektionen deltar i flera arbetsgrupper av Europeiska tillsynsmyndigheter (ESA) som behandlar det ansvarsfulla utnyttjandet av artificiell intelligens, maskininlärning och data i finanssektorn samt riskerna till följd av dessa.

1 Https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence.
2 Https://www.lvm.fi/-/yhteiset-pelisaannot-vahvistavat-datatalouden-kehitysta-1023133.
Https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/2d0f4123-e651-4874-960d-5cc3fac319b6/1f6b3855-fc1d-4ea6-8636-0b8d4a1d6519/RAPORTTI_20191123084411.pdf.
3 Https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-establishes-Consultative-Expert-Group-on-Digital-Ethics-in-Insurance.aspx.

Fiva_seminaari

Digitalisering, artificiell intelligens och användningen av data förändrar finansiella tjänster. Hur går det för kunden? 

På det årliga seminariet diskuterades inverkan av digitalisering, artificiell intelligens och användningen av data på finansiella tjänster framför allt från kundens synvinkel.

Dagens inlägg och talare var:

 • Öppningstal
  Anneli Tuominen, Finansinspektionen
 • Digitalisation, big data and artificial intelligence are transforming financial services – European aspect
  Jon Isaksen, Europeiska kommissionen
 • Digitalisering som konkurrensfördel och iakttagandet av olika användargrupper vid tillhandahållandet av tjänster. 
  Timo Ritakallio, OP Grupp
 • Ansvarsfullt utnyttjande av artificiell intelligens och data
  Janne Viskari, Befolkningsregistercentralen (från 1.1.2020 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

Paneler

 • Tillgången till tjänster och hur lätta de är att använda
  Samu Kurri, moderator, Finansinspektionen; Virpi Dufva, Valli ry; Leena
  Vainionmäki, Danske Bank; Katri Väänänen, Konsumentombudsmannen; Piia-Noora Kauppi, Finans Finland
 • Möjligheterna och utmaningarna vid användningen av data för företag och konsumenter
  Hanna Heiskanen, moderator, Finansinspektionen; Teemu Relander, IF;
  Heljä-Tuulia Pihamaa, SOK: Ilkka Lähteenmäki, Aalto-universitetet

               Webcast och presentationsmaterial: seminaari.fiva.fi