Hantering av risken för arbetsoförmåga på arbetspensionsförsäkringsbolag

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ta hand om social trygghet – detta innebär också att det inte får idka annan försäkringsrörelse än verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare samt återförsäkring direkt i anslutning till den.

Arbetspensionsförsäkringsbolag sköter en offentlig förvaltningsuppgift baserad på social trygghet. När Finland anslöt sig till Europeiska unionen, förhandlade det en dispens till anslutningsfördraget, på basis av vilken det dåvarande livförsäkringsdirektivet (det nuvarande Solvens II-direktivet) inte tillämpas på arbetspensionsförsäkringsbolag. Även den här dispensen baserar sig på arbetspensionsförsäkringens roll som en del av den sociala tryggheten och skötseln av en offentlig förvaltningsuppgift.

En arbetsgivare i den privata sektorn kan ordna lagstadgad arbetspensionsförsäkring på en egen pensionsstiftelse eller -kassa eller genom att teckna en försäkring på ett arbetspensionsförsäkringsbolag. De flesta arbetsgivare har valt att anlita ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

Konkurrensen mellan arbetspensionsförsäkringsbolag

Ett centralt drag i det distribuerade arbetspensionssystemet är konkurrensen mellan pensionsförsäkrare. Med konkurrensen strävar man efter effektivitetsförmåner. Inom arbetspensionsförsäkringen är konkurrensens betydelse dock begränsad, eftersom fri konkurrens passar dåligt in verksamhet med karaktär av social trygghet, och förutsättningarna gällande skötseln av en offentlig förvaltningsuppgift ställer kvar på verksamhetens innehåll. Flera drag i arbetspensionssystemet begränsar konkurrensen. Försäkringsprodukten är den samma och pensionsanstalter har försäkringstvång. Systemets funktion förutsätter samarbete mellan pensionsanstalter. Pensionsanstalterna i den privata sektorn har gemensamt ansvar för varandras konkurser. På grund av det gemensamma konkursansvaret har man inte velat tillåta för enskilda pensionsbolag orimlig risktagning som avviker från andra bolag.

Konkurrensen mellan arbetspensionsbolag har uppenbarat sig på olika sätt, och alla företeelser har inte varit sunda. ”Konkurrensen” har till exempel kunnat koncentrera sig på lån som beviljas kunderna, deras säkerheter – eller på hanteringen av risken för arbetsoförmågan. Den gemensamma nämnaren för dess konkurrenselement är att i stället för själva försäkringsprodukten koncentrera sig på någonting som kan anslutas till den. Då kan arbetspensionsförsäkringsbolagets grundläggande och enda uppgift som verkställare av social trygghet fördunklas.

Hanteringen av risken för arbetsoförmåga

Hanteringen av risken för arbetsoförmåga är tillåten för arbetspensionsförsäkringsbolag, så länge som den sker i form av rådgivning och informationsspridning och kan jämföras med förebyggande av skada. Hanteringen av risken för arbetsoförmåga ska riktas till kunderna på basis av riskerna och syftet med den ska vara minskningen av risken för arbetsoförmåga som ligger på arbetspensionsbolagets eget ansvar. För hanteringen av risken för arbetsoförmåga samlas det in som en del av arbetspensionsförsäkringsavgiften en avgift vars storlek har fastställts på gemensamma grunder. Avgiftens storlek begränsar för sin del verksamhetens storleksklass.

Tjänster för hanteringen av risken för arbetsoförmåga togs i bruk i arbetspensionsbranschen på 1990-talet, då branschen ville utbilda läkare om de viktigaste detaljerna i läkarutlåtanden när beslut fattas om invalidpensioner. När tjänsterna med tiden har utvidgats, har det blivit aktuellt att fundera på förhållandet mellan tjänsternas innehåll och den verksamhet som är tillåten för arbetspensionsförsäkringsbolag, dvs. huruvida de tillhandahållna tjänsterna ligger inom ramen för nuvarande bestämmelser. På grund av konkurrensen har verksamheten börjat få former som konkurrerar med sådana företag som arbetar med välbefinnandet i arbetet och erbjuder tjänster i anknytning till upprätthållandet av arbetsförmågan som affärsverksamhet. Detta innebär att det har blivit svårt att gestalta gränsen mellan arbetspensionsförsäkringsbolagens tjänster och det allmänna främjandet av välbefinnandet i arbetet.

Sammanfattning

Arbetspensionsförsäkring är en del av den sociala tryggheten. Karaktären av social trygghet definierar verkställarnas, såsom arbetspensionsförsäkringsbolagens, verksamhet och dess gränser – det är bara möjligt att idka lagstadgad pensionsförsäkring. Hanteringen av risken för arbetsoförmåga är tillåten för arbetspensionsförsäkringsbolag som en del av riskhanteringen i anknytning till försäkringsrörelsen. Mer än detta får den dock inte vara. Verksamheten på ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska anknyta sig till den lagstadgade uppgiften och vara underställd den.

Man får en bättre uppfattning om Finansinspektionens riktlinjer gällande hanteringen av risken för arbetsoförmåga genom att läsa tillsynsmeddelandet 55/2019, som publicerades den 28 oktober 2019.