Tillsynsmeddelande 29.10.2019 – 55/2019

Hantering av risken för arbetsoförmåga i arbetspensionsförsäkringsbolagen

Arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet utgör en central del av verkställandet av det lagstadgade pensionsskyddet och är till innehållet noggrant reglerad. Arbetspensionsförsäkringsbolagens uppgift är att bedriva lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse som omfattas av den sociala tryggheten. Annan verksamhet är inte tillåten.

Typ och omfattning av verksamhet för hantering av risken för arbetsoförmåga

Enligt gällande tvingande lagstiftning är hanteringen av risken för arbetsoförmåga i ett arbetspensions­försäkringsbolag begränsad till följande:

 1. Verksamhet för hantering av risken för arbetsoförmåga är tillåten i ett arbetspensions­försäkringsbolag, men endast som en del av försäkringsrörelsen i form av riskhantering som minskar risken för arbetsoförmåga på bolagets eget ansvar.

  Vid bedömningen av verksamhets typ (vad som bedrivs i form av riskhantering som en del av försäkringsrörelsen) och omfattning ska särskilt arbetspensionsförsäkringsbolagens ställning i förhållande till Europeiska unionen, bestämmelserna i lagen om arbetspensionsförsäkrings­bolag om verksamhetens bransch och karaktär av social trygghet samt bolagens ställning som skötare av en offentlig förvaltningsuppgift beaktas. Dessutom ska verksamhetens innehåll vara fastställd utifrån den riskhantering som väsentligen hör till försäkrings­verksamheten. Bedömningen av hurdan typ av verksamhet som är tillåten och i vilken omfattning är också beroende av konkurrensställningen inom verkställandet av det lagstadgade pensionsskyddet.

 2. Hanteringen av risken för arbetsoförmåga ska vara riskbunden. Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska kunna påvisa att verksamheten är effektivt inriktad på att minska risken för arbetsoförmåga på bolagets eget ansvar.

  Den verksamhet som betraktas minska risken för arbetsoförmåga har i betydande grad utvidgats i arbetspensionsförsäkringsbolagen sedan verksamheten inleddes på 1990-talet. Arbetspensionsförsäkringsbolagens eget serviceutbud har utökats. De har blivit svårare att bedöma vilka åtgärder som är tillåtna och vilka inte då mängden olika arbetshälsoåtgärder och servicesektorn i anslutning till dem allmänt har breddats. Även olika strukturella kopplingar mellan arbetspensionsförsäkringsbolagen och olika företag inom hälso- och välfärdssektorn har ökat.

  Riskbundenheten bör i tillräcklig grad och systematiskt styra inriktningen av de åtgärder som avser att hantera risken för arbetsoförmåga. Effektfullheten bör synas i form av en lägre risk för arbetsoförmåga på arbetspensionsförsäkringsbolagets eget ansvar.

 3. Typen och omfattningen av åtgärder som avser att minska risken för arbetsförmåga får inte vara mer omfattande än vad som är tillåtet för riskhantering som en del av försäkringsrörelsen. För sådana åtgärder får arbetspensionsförsäkringsbolaget endast använda den del av försäkringsavgiften som reserverats för detta ändamål (delen för hantering av risken för arbetsoförmåga). Det enda undantaget utgörs av de egna bolagets personalkostnader som uppkommer av hantering av risken för arbetsoförmåga, vilka kan finansieras antingen med avgiftsdelen för hanteringen av risken för arbetsoförmåga eller med avgiftens omkostnadsdel.

  Beloppet av de medel som kan användas för verksamhet som avser att hantera risken för arbetsoförmåga grundar sig på den del som tas ut för hanteringen av risken för arbetsoförmåga.  Omkostnadsdelen som kan användas för bolagets egna personalkostnader får inte vara väsentligt större än den del som tas ut för hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Användningen av omkostnadsdelen ska även stå i godtagbar relation till bolagets faktiska verksamhet som verkställare av socialförsäkringen, eftersom de medel som arbetspensionsförsäkringsbolaget förvaltar är avsedda för verkställandet av den lagstadgade sociala tryggheten, och medlen således inte kan användas för andra än anvisade syften.

  Försäkringsbolagets verksamhet som avser att hantera risken för arbetsoförmåga ska vara riskbunden, förebyggande och till sin omfattning marginell i förhållande till bolagets övriga verksamhet samt underordnad denna.

 4. Arbetspensionsförsäkringsbolagens åtgärder för hanteringen av risken för arbetsoförmåga hos kunderna ska till sin natur vara upplysande och handledande. Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska inte självt genomföra faktiska åtgärder som minskar risken för arbetsoförmåga hos kunden, t.ex. projekt för upprätthållande av arbetsförmågan. Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet får inte snedvrida marknaden för privata tjänsteleverantörer.

  Då arbetspensionsförsäkringsbolagets roll gentemot kunden syftar till att upplysa och stöda riskhanteringsarbetet, hålls bolagets verksamhet inom tillåtna gränser. De faktiska åtgärderna som minskar risken för arbetsoförmåga ska genomföras av kunden själv eller en tjänsteleverantör på kundens uppdrag. På så sätt överstiger arbetspensionsbolagets tjänster till denna del inte de gränser som ställs på bolagets verksamhet och de konkurrerar inte med tjänsteleverantörer inom andra branscher.

 5. Konkurrensmässiga faktorer får inte inverka på hur hanteringen av risken för arbetsoförmåga inriktas på kunderna. Den konkurrensmässiga aspekten får synas i hanteringen av risken för arbetsoförmåga närmast via en allmänt effektiv och effektfull verksamhet.

  Konkurrensen får inte överdrivet framhävas i verksamheten för att hantera risken för arbetsoförmåga, såsom i offerterna till kunderna, i marknadsföringen eller i antalet anställda som omfattas av hanteringen av risken för arbetsoförmåga i relation till målen för verkställandet av pensionsskyddet. 

Grunderna i anslutning till de allmänna gränserna för arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet, konkurrensen inom branschen samt till hanteringen av risken för arbetsoförmåga behandlas närmare i den bifogade expertpromemorian.

Tillsynen av gränserna för verksamheten

Finansinspektionen följer arbetspensionsförsäkringsbolagens åtgärder som en del av den fortlöpande tillsynen. En inspektion på branschnivå om hanteringen av risken för arbetsoförmåga i arbetspensionsförsäkringsbolagen kommer att inledas under 2020.

Närmare upplysningar lämnas av

Kaisa Forsström, avdelningschef, tfn 09 183 5252 eller kaisa.forsstrom(at)fiva.fi

Bilagorna

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 28.10.2019

* Tillägg 31.10.2019