God förvaltning tryggar tillsynsobjektets verksamhet och soliditet samt kundens pengar och de försäkrade förmånerna

Problemen i förvaltningens funktion syns ofta som brister i verksamheten, till exempel tillvägagångssätten och sättet att sköta skyldigheterna och soliditeten.

Finansinspektionen ingriper i de försummelser som den har upptäckt i tillsynen och förordnar vid behov administrativa påföljder. Finansinspektionen förordnade tre påföljdsavgifter och två ordningsavgifter samt gav två offentliga varningar 2022. Påföljderna gällde försummelser och dröjsmål i rapporteringen samt försummelser av skyldigheterna i anknytning till bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen har också under de senaste åren tillsatt ombud för att övervaka verksamheten av auktoriserade tillsynsobjekt i situationer där det har förekommit oskicklighet, oförsiktighet eller missbruk i tillsynsobjektens sätt att sköta saker1. Finansinspektionen har också tagit tillbaka ett verksamhetstillstånd i en situation där förutsättningarna för verksamhetstillståndet till slut inte uppfylldes.

Den samhälleliga betydelsen framhäver vikten av god förvaltning

Riskhanteringen har alltid att göra med organisationernas och företagens verksamhet. Flera av Finansinspektionens tillsynsobjekt har en viktig samhällelig uppgift, vilket framhäver betydelsen av välfungerande förvaltning och styrning: genom den kan man se till att verksamheten är pålitlig och ansvarsfull. Tillsynsobjektens soliditet är en betydande faktor även med tanke på hela finanssektorns soliditet.

Högsta ledningens och andra nyckelpersoners kunnande är en central förutsättning för god förvaltning. Interna svagheter utsätter aktörerna i finanssektorn till exempel för ogynnsamma påföljder till följd av marknadsfluktuationer.

Välfungerande förvaltning garanterar att förfaringssätt som tryggar kundens rättigheter samt samhälleligt och globalt viktig reglering, till exempel bestämmelserna om bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, iakttas.

I finanssektorn är analyseringen och hanteringen av risker en del av verkställande ledningens mest centrala kunskaps- och ansvarsområde. Under berättelseåret genomförde Finansinspektionen flera temabedömningar i vilka det upptäcktes utvecklingsobjekt i förvaltningens funktion och i riskhanteringen. Åtgärderna inom tillsynen över förvaltningen vidtas för att trygga tillgångar eller försäkrade förmåner. Också aktörernas intressen och samhälleliga pålitlighet förutsätter åtgärder när verksamheten inte uppfyller kraven.

Fungerande förvaltning ser till att kundernas tillgångar och de försäkrade förmånerna är säkrade

Finansinspektionens uppgift fastställs i 1 § i lagen om Finansinspektionen: ”Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder och investerare samt värnar om försäkrade förmåner”. Denna uppgift förutsätter också en omsorgsfull utvärdering och inspektion av de bolagsstyrningssystem som övervakas. I en verksamhetsomgivning som förändras snabbt accentueras betydelsen av välfungerande förvaltning ytterligare. Vid behov vidtar tillsynsmyndigheten åtgärder för att trygga förvaltningens funktion eller till och med för att avsluta verksamheten.

År 2020 inledde Finansinspektionen ombudstillsyn av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, eftersom tillsynsmyndigheten upptäckte i Elos hantering av ärenden oskicklighet och oförsiktighet som äventyrade förvaltningen av bolagets solvens och basuppgift som en del av arbetspensionssystemet. I juni 2022 ansåg Finansinspektionen att Elo hade vidtagit omfattande och betydande åtgärder för att utveckla sitt bolagsstyrningssystem och beslutade att avsluta ombudstillsynen.

År 2021 tillsatte Finansinspektionen ett ombud för att övervaka värdepappersföretaget Privanet Securities Oy med anledning av flera brister som upptäckts i verksamheten. Bolaget korrigerade inte dessa brister under ombudstillsynen, och därför beslutade Finansinspektionen till slut att återkalla värdepappersföretagets verksamhetstillstånd.

Under berättelseåret informerade Finansinspektionen om iakttagelserna i en temabedömning enligt vilka det finns saker som måste utvecklas i styrelsearbetet på banker under Finansinspektionens direkta tillsyn. Det är viktigt att styrelserna deltar i resursfördelningen till oberoende övervakningsfunktioner, till exempel riskhanteringen, övervakningen av iakttagandet av bestämmelser och den interna kontrollen, samt i bedömningen av funktionernas effektivitet. Dessutom hör det till styrelsens uppgifter att konstruktivt ifrågasätta de förslag som den verkställande ledningen tillställer den samt dokumentationen gällande riskviljan.

God förvaltning säkrar också sådana tillvägagångssätt att kundskyddet kan genomföras. I berättelseårets temabedömningar konstaterades det gällande fonder och investeringsrådgivning att värderingsprocesserna av investeringsfondernas och specialfondernas tillgångar i huvudsak låg på en rimlig nivå, men när det gäller utgifter och arvoden fanns det saker att utveckla i processerna, anvisningarna och dokumenteringen. Finansinspektionens iakttagelser förutsatte av sex bolag åtgärder, som Finansinspektionen följer med. Finansinspektionen förutsätter att även andra fondbolag och förvaltare av alternativa fonder går genom de iakttagelser och synpunkter som Finansinspektionen lyfter fram i sitt tillsynsbrev och vidtar de nödvändiga åtgärderna. Finansinspektionen rapporterar om iakttagelserna och slutsatserna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Regleringen av hållbar finansiering påverkar också riskhanteringen

Den nya lagstiftningen i anknytning till till exempel hållbar finansiering ger aktörerna skyldigheter gällande informationsspridningen till kunder och riskhanteringen.

Europeiska centralbanken ECB publicerade på sommaren resultaten av ett klimatstresstest som genomförts i banksystemet. Situationen har förbättrats sedan 2020, men trots utvecklingen ska bankerna alltjämt förbättra identifieringen och förvaltningen av klimat- och miljörisker. Hösten 2022 satte ECB tidsfristen för bankernas uppfyllelse av tillsynsförväntningarna beträffande hanteringen av klimat- och miljörisker till slutet av 2024.

Mot slutet av året publicerade Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa klimatstresstestresultaten för anstalter som tillhandahåller yrkesbaserade tilläggspensioner (IORP). I det första klimatrelaterade stresstestet inom branschen bedömde Eiopa tilläggspensionsanstalternas tolerans mot klimatförändringsscenariot, och resultaten visade att de i väsentlig grad exponeras för omställningsrisker. I stresstestet deltog även tilläggspensionsanstalter från Finland. De klimatrelaterade stressfaktorernas inverkan på deras tillgångar uppskattades vara något mindre än i genomsnitt.

Finansinspektionen påminde fondbolagen och AIF-förvaltarna med verksamhetstillstånd om att de i sin verksamhet ska beakta hållbarhetsriskerna och att de ska ha de nödvändiga resurserna och den nödvändiga sakkännedomen att beakta hållbarhetsriskerna såväl i bolagets verksamhet som i fondernas investeringsverksamhet.

Riskbasering i den proportionerliga bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter välfungerande förvaltning

Finansinspektionen påpekade flera gånger under berättelseåret hur viktig riskhanteringen är i bekämpningen av penningtvätt för att åtgärderna för att förhindra penningtvätt inte i onödan begränsar tillgången till de grundläggande banktjänsterna.

Bankerna ska ha lämpliga förfaranden för att identifiera, bedöma och förstå de risker i anknytning till penningtvätt och finansiering av terrorism för vilka de utsätts i sin verksamhet samt vidta åtgärder som är i rätt förhållande till riskerna. Det är viktigt för bankerna att utarbeta långsiktiga riktlinjer för riskviljan vars omfattning och innehållets utförlighet ska ligga i rätt proportion till bankens storlek samt naturen och omfattningen av dess verksamhet. Det är också väsentligt att se till att verksamhetens planering och beslutsfattandet även i praktiken återspeglar den riskvilja som banken fastställt.

Syftet med att framhäva betydelsen av riskanalyserna och hanteringsåtgärderna är en balans mellan det hur man å ena sidan undviker och hanterar risker och å andra sidan säkrar bl.a. i samhället jämlika förutsättningar för ekonomisk aktivitet och tillgången till de nödvändiga tjänsterna.

I ett välfungerande bolagsstyrningssystem

  • är personerna i organisationen både till sin bakgrund och sitt kunnande kompetenta för sina uppgifter,
  • har kunnandet, gestaltningsförmågan och modet att utmana verksamhetens och informationsflödens riktighet hos medlemmar av förvaltningsorganen, högsta ledningen och ledningen på mellannivån samt arbetstagarna också en väsentlig roll,
  • ska besluts- och informationsflöden mellan förvaltningsorganen, högsta ledningen och ledningen på mellannivån fungera ändamålsenligt,
  • säkrar den interna kontrollen att normer och förvaltningens beslut iakttas. Den rapporterar de risker som den blivit medveten om till styrelsen,
  • ska aktörens egen soliditetsövervakning skötas ändamålsenligt och organisationen ska vara medveten om riskerna i anknytning till verksamheten samt övervaka risktagningen,
  • ska ersättningssystemen styra ledningen på ett sätt som är lämpligt med tanke på syftet med verksamheten och risktagningen.
  • Allt som allt ska alltså företagets riskmedvetenhet, risktagande, riskvilja och riskhantering ligga på en ändamålsenlig nivå.

Tillsammans säkrar dessa att tillsynsobjektets verksamhet och siffror uppfyller regleringens krav och att till exempel de försäkrade förmånerna och kundernas tillgångar är tryggade.

1 Enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) kan Finansinspektionen tillsätta ombud för att övervaka auktoriserade tillsynsobjekts verksamhet, om det vid skötseln av dess ärenden har förekommit oskicklighet, oförsiktighet eller missbruk.