Finansinspektionens teman 2023

Den finansiella sektorns omvärld försämrades 2023 när den höga inflationen och räntenivån samt avmattningen i den ekonomiska tillväxten ansträngde hushållen och företagen. Detta återspeglades också på bostads- och fastighetsmarknaden som den finländska finansiella sektorn har exponeringar mot. Finansinspektionen fäste i sin tillsyn särskild uppmärksamhet vid hanteringen av risker i omvärlden. Detta tema behandlas i artikeln "Fastighetsriskerna ökade till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen och uppgången i räntorna".

Under berättelseåret ändrades penningtvättslagen och informationsskyldiga enligt lagen ska som en del av sina rutiner för kundkännedom också ta hänsyn till ekonomiska sanktioner samt nationella frysningsbeslut för att förhindra finansiering av terrorism. Finansinspektionen upprättade bland annat anvisningar om riskhanteringen av sanktioner för företagen under tillsyn. Artikeln "Sanktioner som en del av Finansinspektionens tillsynsansvar" behandlar denna fråga.

Artikeln "I Finansinspektionens tematiska bedömningar undersöktes nuläget för hanteringen av klimat- och miljörisker i bank- och försäkringssektorerna" berättar om Finansinspektionens tematiska bedömningar av klimat- och miljörisker hos banker och aktörer inom försäkringssektorn under 2023. Bedömningarna fokuserade på nuläget inom hanteringen av klimat- och miljörisker samt på klimatriskexponeringar. I båda sektorerna är det viktigt att både aktörerna och tillsynsmyndigheten är väl insatta i hurdana effekter klimatrisker har på aktörerna och hur dessa risker hanteras.

Finansinspektionen inledde 2023 utvecklingen av sin verksamhet mot visionen om en proaktiv och förutsägbar tillsynsmyndighet. Artikeln "Proaktiv och förutsägbar tillsyn" beskriver hur tillsynsmyndigheten ser på proaktivitet och förutsägbarhet i tillsynsarbetet samt innehållet i utvecklingsarbetet under det första året.