Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2023

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthålls. (1 § i lagen om Finansinspektionen)

I Finansinspektionens prioriteringar under berättelseåret framhävdes risker i anslutning till den försämrade ekonomiska konjunkturen och det geopolitiska läget. Finansinspektionen fäste särskild vikt vid tillsynen av risker inom fastighetssektorn. Tillsynen över kreditrisker var en av banktillsynens fokusområden. Tillsynen över försäkrings- och pensionssektorn riktades till värderingen av fastighetsinvesteringar och värderingspraxis. Likviditetshanteringen och värderingen av fonder har däremot varit fokusområden inom fondtillsynen redan under flera år. Finansinspektionen betonade i sin tillsyn också följande delområden under berättelseåret: förvaltnings- och styrsystemens funktion (inkl. riskhanteringen och styrsystemens funktion), hanteringen av marknads- och cyberrisker, uppfyllelse av informationsskyldigheten samt den beredskap och kontinuitetshantering som det förändrade geopolitiska läget kräver.