Sanktioner som en del av Finansinspektionens tillsynsansvar

Penningtvättslagen förnyades den 31 mars 2023. Finansinspektionen fick fullmakt att utöva tillsyn förutom av penningtvätt och finansiering av terrorism också av att aktörerna på finansmarknaden har effektiva verksamhetsprinciper, förfaringssätt och en effektiv intern kontroll för att säkerställa efterlevnaden av sanktioner. I och med lagändringen kan Finansinspektionen allt effektivare ingripa i eventuella brister och försummelser som framkommit i efterlevnaden av sanktioner.

Anmälningsskyldiga enligt penningtvättslagen ska som en del av sina rutiner för kundkännedom beakta också de ekonomiska sanktioner som FN:s säkerhetsråd och EU har ställt samt nationella frysningsbeslut som centralkriminalpolisen ansvarar för att förhindra finansiering av terrorism.

Ändringarna baserar sig särskilt på aktionsgruppen FATF (Financial Action Task Force) som inrättats mellan regeringarna i OECD-länderna och på de observationer som framkommit i landsanalyser som gruppen gjort om Finland 2019 där bland annat tillsynsmyndighetens bristfälliga befogenhet att utöva tillsyn över ekonomiska sanktioner lyftes fram.

I Finland deltar flera myndigheter i verkställandet och tillsynen av sanktioner. Den behöriga myndigheten när det gäller sanktioner är utrikesministeriet’, som bland annat har som uppgift att behandla undantagstillstånd och meddela tolkningsanvisningar. Utsökningsväsendet ansvarar för verkställandet av frysningen av tillgångar, tullen har ansvar för övervakningen av export- och importsanktioner och gränsbevakningsväsendet har som uppgift att förhindra att sanktionslistade aktörer får tillträde till EU-området. När myndigheten misstänker till exempel brott eller kringgående av sanktioner undersöks detta av polisen. Dessutom deltar en del andra myndigheter, till exempel transport- och kommunikationsverket Traficom, i tillsynen av sektorsanktioner.

Tillsynsstrategi för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och efterlevnad av ekonomiska sanktioner

Finansinspektionen offentliggjorde våren 2023 en strategi för bekämpning av penningtvätt, vars syfte är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att företag under tillsyn försummar efterlevnaden av ekonomiska sanktioner. Med hjälp av strategin informerar Finansinspektionen företag under tillsyn och allmänheten om verksamhetsprinciper och tillsynspraxis för bekämpningen av penningtvätt.

Enligt strategin kommer ett av de centrala delområdena inom kompetensutvecklingen av Finansinspektionens personal under de följande åren att vara ekonomiska sanktioner och övervakningen av lämpligheten och effektiviteten i de förfaringssätt som skapats för efterlevnaden av dem.

Finansinspektionen ordnade i november 2023 ett seminarium som behandlade aktuella teman inom bekämpningen av penningtvätt och efterlevnadstillsynen av sanktioner. I seminariet deltog mer än 60 personer på plats och närmare 800 på distans. Teman omfattade bland annat de-risking, Finansinspektionens tillsynsobservationer och observationer av kringgående av sanktioner. Finansinspektionen har också hållit anföranden bland annat i utbildningsevenemang om sanktioner som utrikesministeriet ordnat för andra myndigheter.

Föreskrifter och anvisningar om sanktioner

Den viktigaste uppgiften 2023 i organisationen av uppförandetillsynen av sanktioner var att utarbeta och publicera föreskrifter och anvisningar om sanktioner till företag under Finansinspektionens tillsyn. Dessa var tillsynsmyndighetens första anvisningar om riskhanteringen av sanktioner för den finländska finansmarknaden.

Ett utkast till föreskrifterna och anvisningarna utarbetades under våren och försommaren 2023. Detta åtföljdes av en offentlig remissbehandling och ett separat samråd. Utgående från de rikliga remissvaren gjordes under hösten 2023 nödvändiga korrigeringar i utkastet. Finansinspektionens ledningsgrupp godkände utgivningen av föreskrifterna och anvisningarna i december 2023.

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna var att säkerställa att företagen under tillsyn förstår de sanktionsrisker som ingår i deras verksamhet och att de använder effektiva och tillräckliga metoder för att hantera och minska riskerna. Under de senaste åren har särskilt sanktioner mot Ryssland ställts. Det är viktigt att företagen under tillsyn har fungerande riskhanteringsprocesser för efterlevnad av sanktioner.

Tillsynen av efterlevnaden av föreskrifterna och anvisningarna kommer att utgöra en väsentlig del av Finansinspektionens tillsyn i anslutning till sanktioner. Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 mars 2024.

Tillsynsåtgärder och riskanalys som huvudtema för 2024

Efter att föreskrifterna och anvisningarna trätt i kraft kommer huvudfokus för 2024 att ligga på tillsynsåtgärder och riskanalysarbete. Tillsynsåtgärderna under 2024 genomförs bland annat i form av inspektioner som fokuserar på sanktioner.

Centralt för tillsynen är också att efterlevnaden av sanktionerna beaktas i Finansinspektionens riskanalysarbete. Under 2024 kommer en riskanalys av sanktioner att upprättas i syfte att kartlägga sanktionsrisker som gäller företag under tillsyn. Riskanalysen kommer att basera sig på 2023 års uppgifter som samlas in från företag under tillsyn i januari-februari 2024.

Omvärlden och sanktioner

Sanktioner som riktas mot Ryssland står fortfarande i fokus. Det är sannolikt att nya sanktioner kommer att ställas under 2024. Utöver att ställa sanktioner kommer en av tyngdpunkterna framöver också att vara att förhindra att sanktioner kringgås. Detta kan innebära till exempel att de aktörer som deltagit i kringgåendet av sanktioner läggs till på listan över sanktioner mot personer och enheter samt att brister som observerats också i tidigare sanktionsförordningar ska korrigeras.

I tillsynsarbetet som gäller sanktioner kommer Finansinspektionen att framöver fästa särskild uppmärksamhet också vid att förhindra att sanktioner kringgås.