Pakotteet osaksi Finanssivalvonnan valvontaa

Rahanpesulakia uudistettiin 31.3.2023 alkaen. Finanssivalvonta sai valtuudet valvoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen lisäksi sitä, että finanssimarkkinoilla toimivilla on tehokkaat toimintaperiaatteet, menettelytavat ja sisäinen valvonta pakotteiden noudattamisen varmistamiseksi. Lakimuutoksen myötä Finanssivalvonta pääsee entistä tehokkaammin kiinni mahdollisiin pakotteiden noudattamisessa ilmenneisiin puutteisiin ja laiminlyönteihin.

Rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten tulee huomioida osana asiakkaan tuntemisen menettelyjään myös YK:n turvallisuusneuvoston ja EU:n asettamat talouspakotteet sekä terrorismin rahoittamisen estämiseksi tehdyt kansalliset jäädyttämispäätökset, joista vastaa keskusrikospoliisi.

Muutosten taustalla on etenkin OECD-maiden hallitusten välinen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force) ja sen Suomesta vuonna 2019 tekemässä maa-arviossa esiin nousseet havainnot, joissa tuotiin esille muun muassa valvojien puutteellinen toimivalta talouspakotteiden valvonnan osalta.

Pakotteiden täytäntöönpanoon ja valvontaan osallistuu Suomessa useita viranomaisia. Toimivaltainen viranomainen pakotteiden osalta on ulkoministeriö, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa poikkeuslupien käsittely ja tulkintaohjeiden antaminen. Ulosottolaitos vastaa varojen jäädyttämisen täytäntöönpanosta, tullin vastuulla on vienti- ja tuontipakotteiden valvonta ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on estää pakotelistattujen tahojen pääsy EU:n alueelle. Kun viranomaisella syntyy epäily esimerkiksi pakotteiden rikkomisesta tai kiertämisestä, sen tutkii poliisi. Lisäksi sektoripakotteiden valvontaan osallistuu joukko muita viranomaisia, esimerkiksi liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ja talouspakotteiden noudattamisen valvontastrategia

Finanssivalvonta julkisti keväällä 2023 rahanpesun estämisen strategian, jonka tavoitteena on vähentää rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden noudattamatta jättämisen riskiä valvottavien toiminnassa. Strategian avulla Finanssivalvonta viestii valvottaville ja laajalle yleisölle rahanpesun estämisen valvonnan toimintaperiaatteista ja käytännöistä.

Strategian mukaisesti yksi keskeisistä osa-alueista Finanssivalvonnan henkilöstön osaamisen kehittämisessä seuraavien vuosien aikana on talouspakotteet ja niiden noudattamiseksi luotujen menettelytapojen asianmukaisuuden ja tehokkuuden valvonta.

Finanssivalvonta järjesti marraskuussa 2023 ajankohtaisia rahanpesun estämisen ja pakotteiden valvonnan teemoja käsitelleen seminaarin, jota seurasi paikan päällä yli 60 ja etänä lähes 800 osallistujaa. Aiheina olivat muun muassa de risking, Finanssivalvonnan valvontahavainnot ja pakotteiden kiertämisen havaitseminen. Lisäksi Finanssivalvonta on pitänyt puheenvuoroja muun muassa ulkoministeriön muille viranomaisille järjestämissä pakotteita koskevissa koulutustilaisuuksissa.

Pakotteita koskevat määräykset ja ohjeet

Vuoden 2023 keskeisin tehtävä pakotteiden menettelytapavalvonnan järjestämisessä oli laatia ja julkaista pakotteita koskevat määräykset ja ohjeet Finanssivalvonnan valvottaville. Kyseessä oli valvojan ensimmäinen pakotteiden riskienhallintaa koskeva ohjeistus suomalaisille finanssimarkkinoille.

Määräyksistä ja ohjeista laadittiin luonnos kevään ja alkukesän 2023 aikana, minkä jälkeen niistä järjestettiin julkinen lausuntokierros sekä erillinen kuulemistilaisuus. Lausuntopalautetta annettiin runsaasti, ja saadun palautteen perusteella tehtiin syksyn 2023 aikana tarvittavat korjaukset luonnosversioon. Finanssivalvonnan johtokunta hyväksyi määräysten ja ohjeiden julkaisun joulukuussa 2023.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että valvottavat ymmärtävät toimintaansa liittyvät pakoteriskit ja järjestävät tehokkaat ja riittävät keinot näiden riskien hallitsemiseksi ja pienentämiseksi. Viime vuosina on asetettu etenkin Venäjään kohdistuvia pakotteita. On tärkeää, että valvottavilla on toimivat riskienhallinnan prosessit pakotteiden noudattamiseksi.

Määräysten ja ohjeiden noudattamisen valvominen tulee olemaan oleellinen osa Finanssivalvonnan pakotteisiin liittyvää valvontaa. Määräykset ja ohjeet astuvat voimaan 1.3.2024.

Valvontatoimet ja riskiarvio vuoden 2024 pääteemat

Määräysten ja ohjeiden voimaantulon jälkeen pääpaino vuonna 2024 on valvontatoimissa sekä riskiarviotyössä. Valvontatoimien osalta vuoden 2024 aikana toteutetaan muun muassa pakotteisiin keskittyviä tarkastustoimia.

Valvonnan kannalta keskeistä on myös pakotteiden huomioiminen Finanssivalvonnan riskiarviotyössä. Pakotteista laaditaan vuoden 2024 aikana riskiarvio, jonka tarkoituksena on kartoittaa valvottaviin liittyviä pakoteriskejä. Riskiarvio tulee pohjautumaan vuoden 2023 tietoihin, jotka kerätään valvottavilta tammi-helmikuussa 2024.

Toimintaympäristö pakotteiden näkökulmasta

Pakotteiden päähuomio pysyy edelleen Venäjään kohdistetuissa pakotteissa. On todennäköistä, että uusia pakotteita asetetaan vuoden 2024 kuluessa. Pakotteiden asettamisen lisäksi painopisteenä on jatkossa myös pakotteiden kiertämisen estäminen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pakotteiden kiertämiseen osallistuneiden tahojen lisäämistä henkilö- ja yhteisöpakotelistalle sekä myös aikaisemmissa pakoteasetuksissa haivattujen puutteiden korjaamista.

Finanssivalvonnan pakotteisiin liittyvässä valvontatyössä kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota myös pakotteiden kiertämisen estämiseen.