Ennakoivaa ja ennakoitavaa valvontaa

Finanssivalvonnan visio on olla ennakoiva ja ennakoitava valvoja. Tämä tarkoittaa, että valvojan on seurattava toimintaympäristön muutoksia ja ennakoitava, miten ne vaikuttavat valvontatyöhön. Visio tarkoittaa myös, että Finanssivalvonta on omassa toiminnassaan johdonmukainen ja ennakoitava. Toiminnan kehittäminen tätä tavoitetta kohti aloitettiin vuonna 2023.

Julkaistua tietoa valvonnan painotuksista

Vuoden alussa Finanssivalvonta julkaisi kuluvan vuoden tarkastusten ja teema-arvioiden painopisteet, jotka toteutuivat pääosin. Strategian mukaan Finanssivalvonta on toiminnassaan joustava, ja siksi pientä osaa suunnitelluista tarkastuksista ja teema-arvioista siirrettiin paremmin toimintaympäristön ja laajempien valvontahankkeiden kannalta soveltuvampaan ajankohtaan.

Julkaisemalla valvonnan painopisteensä valvoja kertoo, mitä asioita se pitää tärkeinä valvonnassa. Tämä ohjaa myös toimijoita kiinnittämään huomiota näihin teemoihin.

Valvoja voi tehdä tarkastuksia myös julkaistun suunnitelman ulkopuolelta ja puuttua tietoonsa tuleviin puutteisiin.

Avoimuus valvonnasta ohjaa valvottavia toimimaan oikein

Valvontatyön tavoitteena on, että toimijat osaavat ja ymmärtävät toimia oikein. Tämä edellyttää valvojalta selkeyttä ja ennakoitavuutta sekä avointa viestintää.

Finanssivalvonta julkaisee kaikista tekemistään teema-arvioista valvottava- tai lehdistötiedotteen ja usein myös raportin. Teema-arvion kohteet saavat yksityiskohtaisempaa tietoa valvojan havainnoista. Teema-arvioiden tulosten perusteella voidaan käynnistää tarkempia selvityksiä.

Yksittäiseen valvottavaan tehdyt tarkastukset käsitellään valvottavan kanssa. Tarkastuksen havaintojen perusteella voidaan laatia ohjeistusta muille valvottaville tai kohdentaa tarkastuksia muihin valvottaviin.

Ennakoitavuuden kehittämisen osana Finanssivalvonta selvittää, miten yksittäisen tarkastuksen tulokset voitaisiin tuoda paremmin julki ja siten parhaimmillaan ohjata koko valvottavakentän toimintaa kertomalla siitä, miten valvoja tulkitsee sääntelyä ja mitä se painottaa arvioissaan.

Valvonnan yhdenmukaisuus eri sektoreilla

Ennakoivuutta ja ennakoitavuutta on kehitetty yhdenmukaistamalla valvontakäytäntöjä ja sääntelyn tulkintaa valvonnan ohjausryhmässä. Merkittävä osa sääntelystä ja toimintaympäristön muutoksista koskee useita valvottavasektoreita, ja on tärkeää, että nämä muutokset näkyvät mahdollisimman yhdenmukaisesti eri sektoreilla.

Laadukas data ja analyysi mahdollistavat ennakoinnin

Strategiansa mukaan Finanssivalvonta hyödyntää keräämäänsä tietoa ja dataa tehokkaasti valvonnassa ja tiedon laadukas analyysi mahdollistaa ennakoivan valvonnan. Finanssivalvonta onkin kiinnittänyt erityistä huomiota valvottavilta saamansa datan laatuun ja määrännyt seuraamuksia muun muassa puutteista johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa.

Finanssivalvonta hyödyntää keräämäänsä dataa uusissa teema-analyyseissä. Esimerkiksi tammikuussa 2024 julkaistu teema-analyysi suomalaispankkien maksuvalmiudesta vahvistaa valvojan tilannekuvaa haasteellisessa taloustilanteessa.

Taustatietoa valvonnasta myös medialle

Finanssivalvonta laajentaa ennakoitavuuttaan valvottavakentän ulkopuolelle esimerkiksi taustoittamalla valvontatyötään blogikirjoituksilla ja järjestämällä medialle taustoittavia tilaisuuksia uutispainotteisten lehdistötilaisuuksien lisäksi. Toimintaympäristön muutostilanteissa Finanssivalvonta julkaisee tietoa siitä, mitä painottaa kyseisessä tilanteessa valvonnassaan ja mitä odottaa valvottaviltaan.

Finanssivalvonnan uutisia ja viestejä voit seurata ja tilata verkkosivujen kautta www.finanssivalvonta.fi > Tiedotteet ja julkaisut.