Fastighetsriskerna ökade till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen och uppgången i räntorna

Den finansiella sektorns omvärld försämrades 2023 när den höga inflationen och räntenivån samt avmattningen i den ekonomiska tillväxten ansträngde hushållen och företagen.1

Den svaga konjunkturutvecklingen tillsammans med stigande underhålls-, reparations-, byggnads- och finansieringskostnader belastade särskilt fastighets- och byggbranschen. Samtidigt tyngdes avkastningen för fastighets- och byggsektorn av den svalnade handeln med byggda bostadsfastigheter, och konkurrensen om hyrestagare försämrade möjligheterna till hyresförhöjningar. Avmattningen i byggverksamheten var särskilt kraftig och fastighetspriserna sjönk under berättelseåret. Sjunkande fastighetspriser, den dämpade handeln och osäkerheten på marknaden fick däremot den finansiella sektorns kredit-, investerings- och likviditetsrisker att öka.

Den finansiella sektorn i Finland har betydande exponeringar mot bostads- och fastighetsmarknaden. Fordringarna är till stor del större än i genomsnitt i Europa. Andelen oreglerade bostadsbolagslån steg förra året och ökningen i bostadsbolagslån med förhöjd kreditrisk fortsatte. Även i fastighets- och byggsektorn fortsatte andelen krediter med förhöjd kreditrisk att öka.

Fastighetsriskerna återspeglades också i arbetspensionsanstalterna vilkas direkta och indirekta fastighetsinvesteringar gav en negativ avkastning 2023. Enligt kvartalsuppgifter som Finansinspektionen publicerade hösten 2023 var också avkastningen på liv- och skadeförsäkringsbolagens fastighetsinvesteringar de lägsta på mer än tio år.

Den svaga utvecklingen på fastighetsmarknaden har också avspeglats i inhemska öppna fastighetsfonder som negativa värdeförändringar och investerares ökade inlösen. Fastighetsfonderna har i det svåra marknadsläget gjort ändringar i sina stadgar till exempel genom att minska fondernas öppettider och tidigarelägga förhandsanmälningstiden för inlösenuppdrag.

Betydelsen av kapitaltäckning, solvens och beredskap framhävs när riskerna är förhöjda

Trots turbulensen i omvärlden fanns det vid utgången av 2023 inga tecken på en omfattande och kraftig realisering av kredit-, investerings- eller likviditetsrisker i den finansiella sektorn. I ett läge med höga risker framhävs betydelsen av en god kapitaltäckning och solvens, en stark riskhanteringsförmåga och god beredskap.

En omsorgsfull riskhantering och investeringsverksamhetens karaktär samt sektorns starka motståndskraft mot förluster och störningar, inklusive reglerings- och myndighetskrav som stärker och säkerställer motståndskraften mot störningar, minskar den finansiella sektorns risker och skyddar mot dem.

Finansinspektionen fäste särskild uppmärksamhet vid fastighetsrisker

Också tillsynsprioriteringarna 2023 motsvarade omvärldsförändringarna. Finansinspektionen fäste i sin tillsyn särskild uppmärksamhet vid hanteringen av bland annat kredit- och likviditetsrisker, en god intern styrning och vid operativa risker såsom cyberrisker.

Ett av banktillsynens fokusområden var tillsynen av kreditrisker och riskerna i fastighetssektorn. I tillsynen av försäkrings- och pensionssektorn uppmärksammades däremot särskilt värderingen av och värderingspraxis för fastighetsinvesteringar. Likviditetshanteringen och värderingen av fonder har utgjort fokusområden inom fondtillsynen under 2019–2023. Under 2023 genomfördes också en tematisk bedömning av stresstestningen av likviditeten i öppna fastighetsfonder.

Enligt Finansinspektionens observationer behöver stresstesterna av fastighetsfonder utvecklas ytterligare, eftersom en del av bolagen inte tog tillräcklig hänsyn till exempel till marknadsriskerna i stresstestscenariot och det fanns brister i rapporteringen av resultaten till styrelsen. Finansinspektionen följer upp bolagens åtgärder för att utveckla stresstesterna av fondernas likviditet samt fastighetsfondernas situation också under 2024.

Det råder fortfarande stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen och riskerna inom den finansiella sektorn ligger därför fortfarande på en hög nivå i början av 2024. Tyngdpunkterna i Finansinspektionens verksamhet framöver kommer alltså också i fortsättningen att svara mot de risker som uppkommer via omvärldsförändringar.


1 Mer information om läget inom ekonomin i Finland 2023 finns i Finlands Banks ekonomiska översikt och prognos. Suomen talous pakkasella – Euro ja talous, https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2023/suomen-talous-on-taantumassa-ja-toipuminen-takkuaa/. (på finska)