Direktörens översikt

Berättelseåret 2023 blev ytterligare ett år i raden av exceptionella år. Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkar fortfarande också finansmarknaden.

Cyberriskerna har ökat och beredskapen för dem måste fortlöpande stärkas. Finansinspektion följde extra noga med cybersäkerheten och betalningssystemens funktionssäkerhet 2023, även om inga betydande cyberstörningar konstaterades i den finländska finansiella sektorn under denna tid.

Omvärldsförändringarna kräver flexibla reaktioner

Inflationen och räntenivån som stigit kraftigt under året väckte oro över en ökning i kredit- och investeringsrisker, särskilt inom fastighetssektorn. Samtidigt fick den snabba höjningen av räntenivån bankernas räntenetto att öka och därmed också vinsterna på ett betydande sätt.

Svårigheterna som drabbade några medelstora amerikanska banker gav på våren 2023 upphov till en marknadsturbulens vars effekter sträckte sig också till Europa. På grund av detta inriktade vi banktillsynen på tillgången till likviditet och finansiering samt på priset. Den höga inflationen, ökade energikostnader och den snabba uppgången i låneräntorna minskade däremot företagens och konsumenternas disponibla medel och försämrade gäldenärernas skuldbetalningsförmåga. I denna situation inriktade vi tillsynen på och analyserade konsekvenserna av inflationen och ränteuppgången särskilt på bankernas kreditrisker samt på kapitalmarknadsaktörernas och försäkringsbolagens investeringsrisker.

Vi testade bankernas stresstålighet under berättelseåret med stresstester som är gemensamma för de europeiska tillsynsmyndigheterna och som upprepas med ett par års mellanrum. Vi utförde också tillsammans med Finlands Bank en övergripande bedömning av bankernas kapitalbehov i ett strängt stresscenario. Utgående från denna bedömning höjde vi systemriskbufferten för samtliga kreditinstitut. Vi säkerställde därmed, i enlighet med vår uppgift, bankernas motståndskraft också i mycket svåra situationer.

Hushållens minskade skuldsättning har å andra sidan minskat sårbarheterna i ekonomin. Den rekommendation om en skuldbetalningskvot som trädde i kraft vid början av 2023, samt de nya begränsningarna för bostads- och bostadsbolagslån, bidrar till att stävja riskerna för en alltför stor skuldsättning. På grund av dessa återställde vi i december den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket, till grundnivån för andra än förstagångsköpare av bostad.

Omvärldsförändringarna förutsätter att Finansinspektionen är flexibel och besitter en förmåga att prioritera uppgifter och inrikta tillsynsåtgärderna enligt respektive risksituation.

God intern styrning säkerställer verksamheten särskilt i en svår situation

När förvaltnings- och styrsystemen fungerar som de ska är det vanligtvis lättare att identifiera eventuella utmaningar i verksamheten. I en osäker omvärld och vid långvariga förändringar ökar betydelsen av en god intern styrning förvaltning i företagen under tillsyn och informationens kvalitet. Det är viktigt att organisationen kan reagera på förändringar och eventuella problem i rätt tid.

Vår uppgift är att säkerställa förtroendet för finansmarknaden. Vi har som en del av den europeiska tillsynen av finansmarknaden fäst särskild uppmärksamhet vid bland annat hanteringen av klimat- och miljörisker och den riskbaserade tillsynen av penningtvättsbekämpningen. Företag under tillsyn ska ha aktuella och fungerande praxis för att hantera dessa risker, men till exempel tillgången till banktjänster får inte försvåras på ett orimligt sätt på grund av kundkännedomskraven.

Den högre räntenivån lyfte förra året fram fastighetsriskerna och situationen verkar inte förändras i år. Detta framhäver betydelsen av en fortlöpande bedömning av fastighetsfonder bland annat på kapitalmarknaden. Samtidigt framhäver den bolagsstyrelsernas ansvar att se till att de får tillräcklig information om fondernas situation samt om att riskhanteringsmetoderna är i skick.

Återköp av värdepapper kort tid efter försäljningen är ett exempel på beklagliga fenomen under granskningsperioden. Tillsynsmyndigheten fick ta emot ett rekordantal misstankar om marknadsmissbruk och vi gjorde fler begäranden om polisutredning än året innan. Det är dock inte möjligt att utgående från statistiken direkt dra slutsatsen att antalet missbruk har ökat, utan utvecklingen av utredningsprocessen förklarar för sin del den större utredningsmängden. Förebyggande av missbruk kräver att företag under tillsyn har god praxis och bra system samt en välfungerande och effektiv intern styrning.

Nya uppgifter och ökande reglering utökar tillsynsansvaret

Finansinspektionen tog 2023 över tillsynen av aktörernas efterlevnad av sanktioner på finansmarknaden och av andra tillhandahållare av konsumtionskrediter.

Den ökande regleringen utökar vårt tillsynsansvar. DORA-förordningen med målet att säkerställa digital motståndskraft, ESAP-förordningen om inrättande av en gemensam åtkomstpunkt för de lagstadgade uppgifter som företagen ska rapportera och offentliggöra samt tillsynen av ESG-risker och informationsskyldigheten trädde i kraft under berättelseåret.

Målen för dessa reformer är alla välkomna: det starkare skyddet för icke-professionella investerare, främjande av konsumenternas och företagens tillgång till sina egna finansiella data och utnyttjandet av dessa data samt den förstärkta digitala motståndskraften inom den finansiella sektorn. Beredningen och den praktiska tillämpningen av den nya regleringen innebär utmaningar för lagstiftare och finansiella aktörer samt för tillsynsmyndigheten. Den nya och ökande regleringen tvingar också tillsynsmyndigheten att förnya sina egna verksamhetssätt, utveckla sin kompetens och upprätthålla en god dialog med företagen under tillsyn och andra intressentgrupper.

De kommande åren kräver fortfarande proaktivitet och förutsägbarhet av oss

Tillsynsområdet utvidgas och blir alltmer komplext. För att vi ska kunna klara av vår krävande uppgift med heder måste vi hela tiden upprätthålla och utveckla personalens kompetens samt sörja för medarbetarnas arbetshälsa och ork. Som arbetsgivare ska vi också kunna attrahera nya förmågor för att kompensera för de medarbetare som går i pension.

I och med den nya strategin ändrade vi vår verksamhet och vårt tankesätt under det gångna året särskilt beträffande öppenhet och ledning. Vi genomförde Finansinspektionens vision om förutsägbarhet genom att berätta mer om vår verksamhet och publicerade bland annat vår plan för tematiska bedömningar och inspektioner samt arrangerade evenemang för företag under tillsyn. Vi utvecklade det interna ledningssystemet och delegeringen av beslutsfattandet, vilket effektiverade vår verksamhet i vardagen samt gav nya möjligheter att prioritera och fokusera på det väsentliga. Allt detta har förutsatt en acklimatisering till ett nytt verksamhetssätt. Arbetet fortsätter under de kommande åren. Vårt mål är klart: att möjliggöra effektivt arbete på ett sätt som ökar de anställdas möjligheter att påverka sitt eget arbete.

Jag vill tacka alla våra anställda för det gångna året.

Helsingfors den 6 mars 2024

Tero Kurenmaa