Ledningsgruppen

I övre raden: Samu Kurri, Anneli Tuominen och Kaisa Forsström
I mellersta raden: Erkki Rajaniemi och Jyri  Helenius
I nedre raden: Pirjo Kyyrönen, Sonja Lohse och Armi Taipale

Anneli Tuominen
vicehäradshövding, ekonom, direktör, ordförande för ledningsgruppen

Jyri Helenius
diplomingenjör, biträdande direktör, avdelningschef, Banktillsyn

Kaisa Forsström
juris kandidat, avdelningschef, Försäkringstillsyn

Samu Kurri
magister i samhällsvetenskaper, avdelningschef, Digitalisering och analys

Armi Taipale
juris magister, ekonomie magister, avdelningschef, Kapitalmarknadstillsyn

Sonja Lohse 
vicehäradshövding, ledande rådgivare, enhetschef, Stabsfunktion

Erkki Rajaniemi
ekonomie doktor, juris licentiat, vicehäradshövding, ledningens rådgivare

Pirjo Kyyrönen
vicehäradshövding, ledande jurist, ledningsgruppens sekreterare

Ledningsgruppen sammanträdde 93 gånger. Direktörens lön och arvoden uppgick till 220 505 euro. Lönerna och arvodena till ledningsgruppens övriga medlemmar uppgick till 862 868 euro.

Cv:n för ledningsgruppens medlemmar och sekreterare: finansinspektionen.fi/sv > Om FI > Uppgifter och organisation

Etiska riktlinjer för alla anställda vid Finansinspektionen: finanssivalvonta.fi/sv > Om fi > Riktlinjer > Etiska riktlinjer för Finansinspektionens personal

Regler om värdepappershandel och bindningar för alla anställda vid Finansinspektionen: finanssivalvonta.fi/sv > Om fi > Riktlinjer > Regler om värdepappershandel och bindningar för Finansinspektionens anställda