Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthålls. (1 § i lagen om Finansinspektionen)

Till följd av den exceptionella situation som coronapandemin lett till omprioriterade Finansinspektionen sina uppgifter enligt verksamhetsplanen för 2020. Detta gjorde det möjligt för tillsynsobjekten och Finansinspektionen att koncentrera sig på att analysera ändringarna och riskerna till följd av coronapandemin samt vidta åtgärder i anknytning till dem: bankernas och försäkringsbolagens soliditet- och likviditetssituation samt funktionsberedskap övervakades på ett effektiverat sätt. Inom arbetslöshetskassorna följdes i synnerhet behandlingstiderna och likviditeten upp. Den ekonomiska ställningen av auktoriserade betalningsinstitut följdes upp noggrannare än tidigare. Uppföljningen av kapitalmarknadens omvärld intensifierades, och de börsnoterade bolagens informationsförmedling och rapportering bedömdes systematiskt. Tillsynssamarbetet och informationsutbytet med internationella och nationella myndigheter ökades.

På våren 2020 avbröt Finansinspektionen en stor del av sin inspektionsverksamhet och fortsatte med en del inspektioner virtuellt med anledning av det undantagstillstånd som coronapandemin ledde till. På hösten låg antalet inspektioner igen nästan på en normal nivå.

Finansinspektionen reagerade snabbt till coronapandemin med åtgärder som tryggade personalens säkerhet och välmående samt myndighetsuppgifternas kontinuitet.