Verksamhet som dimensionerats enligt riskerna är hörnstenen vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen har allt kraftigare styrt tillsynsobjektens verksamhet för ett bekämpa penningtvätt i en riktning där åtgärderna dimensioneras enligt riskerna. Under året publicerades en övervakarspecifik riskbedömning om de inneboende riskerna i anknytning till penningtvätt inom hela tillsynsfältet samt två sektorspecifika riskbedömningar. Många som kontaktat Finansinspektionen har uttryckt sin oro över företeelsen där banker och andra finansiella institut i stället för riskhantering begränsar tillgången till sina tjänster för kunder med hög risk eller till och med för hela kundgrupper.

Därtill har medier och människor som kontaktat Finansinspektionen lyft fram frågor i anslutning till uppdateringen av uppgifter om kundkännedom. Finansinspektionen och andra aktörer intensifierade sitt samarbete inom övervakningen av bekämpningen av penningtvätt både i Finland och inom EU.

Riskbedömningar är en viktig del av uppbyggandet av Finansinspektionens tillsynsram

Finansinspektionen ska utarbeta en bedömning av riskerna för att företagen under tillsyn råkar ut för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionens riskbedömning är en omfattande helhet och den består av flera olika skeden. Finansinspektionen publicerade i mars en sammanfattning av de inneboende riskerna i anknytning till penningtvätt i hela dess tillsynsfält. Därefter publicerade tillsynsmyndigheten två sektorspecifika riskbedömningar: en sammanfattning av bedömningen av risken för penningtvätt i betaltjänstsektorn i augusti och en sammanfattning av riskbedömningen av penningtvätt i livförsäkringssektorn i december.

När Finansinspektionen har utarbetat sina egna riskbedömningar har den tagit hänsyn till både EU:s övernationella och Finlands nationella riskbedömning och de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som de visat. I den övervakarspecifika riskbedömningen bedöms riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som riktas till varje enskild sektor genom kunderna, produkterna och tjänsterna, den geografiska placeringen och distributionskanalerna.

Grundligheten och frekvensen av Finansinspektionens tillsynsåtgärder fastställs på basis av en bedömning om de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som riktas till tillsynsobjekten. Riskbedömningar är därför en viktig del av uppbyggandet av Finansinspektionens tillsynsram.

Den övernationella riskbedömningen har utarbetats av Europeiska kommissionen. Inrikesministeriet och finansministeriet koordinerar å sin sida utarbetandet av den nationella riskbedömningen. För detta arbete har de utsett en arbetsgrupp, och även Finansinspektionen deltar aktivt i dess arbete. Finlands nationella riskbedömning publiceras 2021.

Undvikandet av risker har gjort att kundförhållanden med höga risker har avslutats

Finansinspektionen har kontaktats av flera människor som har uttryckt sin oro över att finansiella institut inte etablerar eller fortsätter med kundförhållanden med sådana företagskunder vars egentliga förmånstagare eller ansvariga personer kommer från ett land med höga risker utan att i varje enskilt fall bedöma huruvida riskerna i anknytning till ett enskilt kundförhållande kan hanteras. Också representanter för vissa branscher som anses ha höga risker, utländska ambassader och icke-vinstsyftande organisationer har i sina diskussioner med Finansinspektionen lyft fram sin oro över sina svårigheter att få banktjänster.

Om denna företeelse, dvs. banker och andra finansiella institut avslutar eller begränsar affärsförhållanden med kunder eller till och med hela kundgrupper, används även termen de-risking. Syftet här är att helt undvika risken i anknytning till kundförhållandet i stället för att försöka hantera det på basis av riskerna.

Omfattningen av företeelsen i Finland är inte än närmare känd. Europeiska bankmyndigheten (EBA) har börjat utreda företeelsens omfattning och konsekvenser i EU-länderna. Finansinspektionen har även tagit initiativ om frågan i diskussionerna på EU-nivån.

Finansinspektionen poängterar att det inte förutsätts av företagen under tillsyn att det inte alls får finnas risker i anslutning till penningtvätt och finansiering av terrorism i deras verksamhet. Däremot ska tillsynsobjekten ha ett förfarande för att identifiera, bedöma och förstå de risker i anknytning till penningtvätt och finansiering av terrorism för vilka de utsätts i sin verksamhet samt vidta åtgärder som är i rätt förhållande till riskerna.

Kundkännedomsuppgifter ska uppdateras enligt riskerna

Under våren och sommaren kontaktades Finansinspektionen av flera privatkunder som hade blivit uppmanade av banken att uppdatera uppgifterna om dokument för verifiering av identitet såsom ett pass eller personkort. Brevens ordalydelse hade i synnerhet väckt oro hos kunderna, dvs. att dröjsmål i eller försummelse av att uppdatera uppgifterna kunde leda till begränsningen av tjänster.

Finansinspektionen anser att de åtgärder som krävs av kunderna vid uppdateringen av kundkännedomsuppgifterna borde stå i proportion till den risk som föråldrade uppgifter eventuellt kan orsaka. Onödig begränsning av tjänster bör undvikas. Kundens identitet är en uppgift som inte föråldras när verifieringsdokumentet föråldras. Därför borde man inte börja uppdatera uppgifter och begränsa tjänster bara för att ett verifieringsdokument föråldras.

Allt närmare samarbete vid övervakningen av bekämpningen av penningtvätt

Finansinspektionen deltar i utvecklingen av samarbetet mellan olika länders tillsynsmyndigheter inom EU. Som en del av detta samarbete har tillsynsmyndigheterna etablerat tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (AML Colleges). Kollegierna effektiverar samarbetet och informationsutbytet mellan EU-medlemsstaternas tillsynsmyndigheter när det gäller gränsöverskridande verksamhet. Finansinspektionen deltar i kollegier som har etablerats av andra medlemsstater och har själv varit med om att grunda kollegier för viktiga finska banker.

Finansinspektionen har också intensifierat det inhemska samarbetet med andra myndigheter som ansvarar för bekämpningen av penningtvätt. För att intensifiera utbytet av information undertecknade Finansinspektionen och centralen för utredning av penningtvätt i februari ett samarbetsprotokoll i vilket informationsutbytets innehåll och metoder specificeras.

Webbplatsen penningtvätt.fi

Flera olika inhemska aktörer publicerade i december ett gemensam webbplats, penningtvätt.fi. Finansinspektionen var med om att producera webbplatsen och kommer att aktivt delta i dess upprätthållande och utveckling. Webbplatsen finns på adressen www.penningtvätt.fi.

Fiva_rahanpesu_verkkosivu.jpg