Digital finansiering vinner mark – Europeiska kommissionens strategi påskyndar utvecklingen

Europeiska kommissionen gav ut ett paket om digital finansiering hösten 2020. I paketet ingår en strategi för digitalisering av finanssektorn och en strategi för massbetalningar samt utkast till förordningar om digital operativ motståndskraft för finanssektorn, marknaden för kryptotillgångar och en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare. Strategin styr EU:s åtgärder för att främja den digitala reformen till 2024.

Bakom kommissionens strategi ligger den ständiga ökningen av konsumenternas och företagens digitala användning av finansiella tjänster. Nya teknologier tas i bruk hela tiden och affärsmodeller ändras. Coronapandemin har för sin del påskyndat denna utveckling.

Digital finansiering har hjälpt att bemöta coronapandemins utmaningar. Elektronisk identifiering har gjort det möjligt att öppna konton och använda finansieringstjänster på distans. En allt större andel av betalningar i butiker sker som digitala kontaktlösa betalningar, och allt fler använder finansieringstjänster i nätet. Under coronapandemin har också de anställda i finansbranschen mycket långt distansarbetat.

Syftet med strategin för digitalisering av finanssektorn är att skapa nya ansvarsfulla innovationer, öka konkurrensen och främja den gränsöverskridande användningen av digitala finansiella tjänster i medlemsländerna.

Kommissionens strategi har fyra tyngdpunktsområden genom vilka man vill fästa särskild uppmärksamhet vid främjandet av de nya möjligheter som digital finansiering erbjuder konsumenter samt vid konsumentskyddet.

Utvidgning av finansmarknaden till hela EU

Strategins första tyngdpunktsområde är att minska splittringen inom de finansiella tjänsternas digitala inre marknad så att europeiska konsumenter kan få gränsöverskridande tjänster och finanssektorns företag kan utvidga sin digitala verksamhet.

Det är dyrt att utveckla nättjänster och därför gör deras breda introduktion och utnyttjande på nytt det möjligt för företag att utvidga sin verksamhet på ett högklassigare och förmånligare sätt. Utvidgningen av marknaden över medlemsstaternas gränser skulle underlätta insamlandet av medel som behövs för utvecklingen av tjänster.

Stöd för digitala innovationer

Ett annat tyngdpunktsområde är att se till att digital innovationsverksamhet underlättas med tanke på konsumenterna och marknaden för massbetalningar. Till exempel innovationer som baserar sig på artificiell intelligens eller tekniken för distribuerade liggare eller utnyttjar dem kan göra det möjligt att förbättra konsumenternas och företagens finansiella tjänster.

Lagstiftningsramen för finansiella tjänster borde säkerställa innovationernas ansvarsfulla användning. Den regelbundna genomgången och revideringen av EU-lagstiftningen om finansiella tjänster och tillsynspraxis gör att de stödjer digitala innovationer och är alltjämt ändamålsenliga, när verksamhetsomgivningen på marknaden utvecklas.

Gemensamt europeiskt dataområde för finansiell data för att främja innovationer

Det tredje tyngdpunktsområdet är att främja datadriven innovation genom att skapa ett europeiskt dataområde för finansiell data. Den baserar sig på EU-strategin för data1 och syftar till att främja tillgången till data och dess gemensamma användning i den finansiella sektorn.

Som en del av betaltjänstdirektivet vill EU främja den gemensamma användningen av data om betalkonton. EU har också genom lagstiftning ålagt företagen, inklusive finanssektorn, att publicera omfattande ekonomisk och annan information om sina produkter och sin verksamhet. Ytterligare åtgärder främjar den gemensamma användningen av data och hjälper därmed finanssektorn att få full nytta av datadriven innovationsverksamhet. Detta sporrar aktörerna att skapa innovativa produkter för konsumenter och företag och främjar tillgången till information och därmed kanaliseringen av finansieringen till hållbara investeringar.

Utmaningar och risker i anknytning till den digitala reformen

När finansiella tjänster överförs till digitala miljöer, blir ekosystemen ännu mer splittrade än tidigare. Finansiella tjänster omfattar hela tiden allt fler teknologiföretag av olika storlekar, antingen direkt eller indirekt. Det fjärde tyngdpunktsområdet i strategin är att ta itu med de nya utmaningar och risker som ansluter sig till den digitala transformationen och stärka principen enligt vilken samma regler tillämpas på liknande verksamhet med risker av samma slag.

Hur framskrider arbetet?

Strategin för digital finansiering innehåller flera åtgärder som kommissionen främjar. Europeiska tillsynsmyndigheter bearbetar utredningar som har beställts av kommissionen i expertgrupper, till vilka nationella tillsynsmyndigheter har utnämnt experter. Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) främjar även utvecklingen.

Det nationella lagberedningsarbetet inleds allt eftersom förordningsutkasten avancerar mot godkännande. Utöver ändringar i lagstiftningen kommer de att förutsätta ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Finansinspektionen vill vara i spetsen av den digitala finansieringen, främja den och från början följa dess inverkningar proaktivt. Finland är känt som föregångare inom digitaliseringen och har därför mycket att ge även när det gäller digital finansiering.


1 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - en EU-strategi för data (COM(2020) 66 final, 19.2.2020.