Finansinspektionen i korthet

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn. Under dess tillsyn står bland annat banker, försäkrings- och pensionsbolag samt andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretag, fondbolag och börsen. Företagen under tillsyn finansierar vår verksamhet till 95 %, och resterande 5 % finansieras av Finlands Bank.

Administrativt är Finansinspektionen knuten till Finlands Bank men fattar sina beslut självständigt. Antalet anställda uppgick till 236 i slutet av året. Vår verksamhetsplats finns i Helsingfors.

Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Vi ska också främja ett gott uppförande på finansmarknaden och allmänhetens kännedom om finansmarknaden. Dessa mål och uppgifter har skrivits in i lagen om Finansinspektionen.

Vi arbetar för bank-, försäkrings- och värdepapperskundernas bästa.

Twitter

Kontot följer med EU-tillsynsmyndigheters kommunikation och tweetar om bl.a. våra anställdas uppträdanden, lediga arbetsplatser samt teman som gäller bank- och försäkringskunders skydd. 

De populäraste tweetarna gällde följande ämnesområden:

 

Aihetunniste_FI.png

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent

Pressmeddelande 29.6.2020

Aihetunniste_FI.png

Finansinspektionen gav bankerna under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning - ECB publicerade i går kväll motsvarande rekommendation till de banker som står under dess direkta tillsyn

Pressmeddelande 30.3.2020

Aihetunniste_FI.png

Coronapandemin har försvagat de ekonomiska utsikterna för världen och Finland betydligt. FI följer med finanssektorns situation på ett effektiverat sätt och har i samarbete med europeiska och finska myndigheter vidtagit åtgärder

Pressmeddelande 15.3.2020