Nya investerare, nya informationsskällor

Direkta investeringar i inhemska och utländska aktier har ökat kraftigt under pandemin. Också debatten om investeringar i sociala medier har samtidigt blivit livligare. Finansinspektionen har också under året berättat om spelreglerna för diskussionen om investeringar, som ska iakttas även i sociala medier.

Information om investeringar har traditionellt sökts bland annat från bolagens egna källor, böcker och ekonomiska medier. Vid sidan av dessa har det under de senaste åren utvecklats en allt livligare debatt om investeringar i sociala medier: såväl i Twitter och Instagram som i bloggar, diskussionsfora och andra kanaler.

I början av 2021 skapade investerarna tillsammans på diskussionsspalten Reddit på ett organiserat sätt en stor kursstegring för GameStop, när Reddit-användarna ivrigt började investera i GameStop. Det är typiskt för diskussioner i sociala medier att det vädjas till känslor, och också i detta fall hade det här en central roll: det skapades föreställningar i vilka hedgefonder ställdes mot vanliga Reddit-användare och andra medborgare.

Risken för investeringsbeslut som fattats på basis av bristfällig information ökar, när tröskeln till investeringar blir lägre och det förs en diskussion om investeringsobjekt i sociala medier. I en sådan här omgivning kan nya investerare lättare än tidigare investera i sådana objekt som är aktuella i diskussionerna utan nödvändiga bakgrundsutredningar eller förståelse för investeringsobjektet.

Hur syns förändringarna på Finansinspektionen?

Från Finansinspektionens synvinkel finns det två saker som i synnerhet är värda att nämna i förändringen av diskussionskulturen gällande investeringar. För det första förs debatten om investeringar i allt fler kanaler. Under de senaste åren har Finansinspektionen tagit emot allt fler anmälningar om misstankar om eventuell marknadsmanipulation som ansluter sig till den investeringsrelaterade debatten i sociala medier. Det ökade antalet anmälningar ökar behovet av tillsynsarbete.

En annan viktig sak är kvaliteten av diskussionen om investeringar. Diskussionsdeltagarna borde komma ihåg att debatten alltid ska vara så transparent som möjligt och basera sig på offentliga uppgifter. Den som överväger att göra en investering ska fundera av vem och var det lönar sig att söka investeringsidéer: vilka är s.k. influencers verkliga motiv och vad baserar sig debattörernas sakkännedom på. Det är alltid viktigt för en investerare att komma ihåg sitt eget ansvar för sina investeringar och noga bekanta sig med investeringsobjektet innan han eller hon fattar investeringsbeslutet. Finansinspektionen har också under året berättat om spelreglerna för diskussionen om investeringar, som ska iakttas även i sociala medier.

Förändringarna i investeringskulturen har också haft positiva effekter, när öppenheten och informationsmängden har vuxit. I och med digitala tjänster har det blivit lätt att inleda investeringsverksamhet, och atmosfären kring investeringar är också mycket uppmuntrande.

Hur lönar det sig att gå till väga i sociala medier?

1.  Diskutera med andra investerare i olika sociala medier på basis av offentlig information och motivera dina egna åsikter.
Du för din egen del förbättrar marknadens transparens, och i synnerhet när det gäller små och mindre följda bolag hjälper du att göra dem bättre kända som potentiella investeringsobjekt.
2. Bekanta dig med investeringsobjektet så noga som möjligt före det slutliga investeringsbeslutet.
Du minskar dina risker att göra en obetänksam och eventuellt förlustbringande investering betydligt. I sista hand är du själv ansvarig för dina investeringsbeslut.
3.  Kom ihåg källkritiken – i sociala medier kan man aldrig vara helt säker på skribenternas verkliga intressen.
Du minskar dina risker att göra en obetänksam och eventuellt förlustbringande investering betydligt.
4.   Kom ihåg att det är förbjudet att sprida vilseledande och felaktig information.
Om du i sociala medier upptäcker spridning av vilseledande information om en investering, kan du informera Finansinspektionen om detta.
Det är möjligt att undersöka saken mer grundligt om anmälan har tillräckligt specificerade uppgifter om det misstänkta fallet (vad, var, när, vem). Som bilaga till anmälan kan man skicka till exempel skärmdumpar om diskussionen.
Finansinspektionen kan lämna en begäran om utredning om diskussionen i sociala medier till polisen, om det under undersökningarna kommer fram orsaker att misstänka marknadsmanipulation.
Anvisningar om hur man lämnar en anmälan om misstänkta fall av missbruk till Finansinspektionen:
finanssivalvonta.fi/sv > Om FI > Rapportera misstänkta fall av missbruk