Teman 2021

Kryptotillgångar blev en synlig företeelse 2021. De utgjorde det tema om vilket det frågades mest i Finansinspektionens Innovation HelpDesk under berättelseåret, och det växande intresset för kryptotillgångar har också synts på Finansinspektionen i behandlingen av nya serviceleverantörers registreringsansökningar. Detta tema behandlas i artikeln ”Kryptotillgångar intresserar investerare – riskerna under kontroll genom reglering”.

Under berättelseåret ökade debatten kring investeringar i flera kanaler. Finansinspektionen har också under det gångna året varit framme i olika medier kring frågan och strävar efter att skapa en saklig investeringsdebatt som följer reglerna. Om detta tema berättas i artikeln ”Nya investerare, nya informationskällor”.

Hushållens skuldsättning har ökat redan under mer än 20 års tid och ligger nu på den högsta nivån hittills: i slutet av berättelseåret hade knappt 400 000 finländare betalningsstörningar. Denna företeelse och åtgärderna med anledning av den behandlas i artikeln ”Nya verktyg behövs för att tygla hushållens skuldsättning”.

Företeelser som klimatförändringen medfört orsakar för finanssektorn fysiska risker och övergångsrisker som aktörerna ska iaktta. Det är också viktigt att det finns tillräckligt mycket enhetlig information om objektens hållbarhetsfaktorer, eftersom investerarna allt oftare föredrar hållbara investeringsobjekt. Hållbarhetsfaktorer iakttas i finanssektorns reglering och övervakning med tanke på å ena sidan riskhanteringen och å andra sidan informationsskyldigheterna. Detta tema behandlas närmare i artikeln ”Hållbarhetsfrågor ska bli en del av finansiella aktörers riskhantering och informationsskyldigheter”.