Finansinspektionen i korthet

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn. Under dess tillsyn står bland annat banker, försäkrings- och pensionsbolag samt andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretag, fondbolag och börsen. Företagen under tillsyn finansierar vår verksamhet till 95 procent, och resterande fem procent finansieras av Finlands Bank.

Administrativt är Finansinspektionen knuten till Finlands Bank, men den fattar sina beslut självständigt. Antalet anställda uppgick till 244 i slutet av året. Vår verksamhetsplats finns i Helsingfors.

Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för finans­marknadens stabilitet. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Vi ska också främja ett gott uppförande på finansmarknaden och allmänhetens kännedom om finansmarknaden. Dessa mål och uppgifter har tagits in i lagen om Finansinspektionen.

Vi arbetar för bank-, försäkrings- och värdepapperskundernas bästa.

Twitter

Kontot följer med EU-tillsynsmyndigheters kommunikation och tweetar om bl.a. våra anställdas uppträdanden, lediga arbetsplatser samt teman som gäller bank- och försäkringskunders skydd.

Twitter_tviitteja_SVE.pngTwitter_seuraajia_SVE.png

De populäraste tweetarna gällde följande ämnesområden:

 

Aihetunniste_FI.png

Wiseling Oy har inte Finansinspektionens tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster

Webbnyhet 22.2.2021

Aihetunniste_FI.png

Finansinspektionen återkallar Privanet Securities Oy:s verksamhetstillstånd

Pressmeddelande 2.7.2021

Aihetunniste_FI.png

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket ligger kvar på 85 %, långivarna uppmanas iaktta återhållsamhet med att bevilja lån som är stora i förhållande till inkomsterna och har en lång återbetalningstid

Pressmeddelande 17.12.2021