Pressmeddelande 2.7.2021

Finansinspektionen återkallar Privanet Securities Oy:s verksamhetstillstånd

Finansinspektionen återkallar verksamhetstillståndet för Privanet Securities Oy:s värdepappersföretag omedelbart.

Enligt 26 § i lagen om Finansinspektionen får Finansinspektionen återkalla ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd om det inte längre finns väsentliga förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd eller om det i tillsynsobjektets verksamhet har skett väsentliga överträdelser av bestämmelser som gäller finansmarknaden.

Finansinspektionen har beslutat återkalla verksamhetstillståndet för Privanet Securities Oy:s (nedan Privanet) värdepappersföretag efter att flera allvarliga försummelser och överträdelser observerats i Privanets verksamhet. Privanet har inte vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder efter att Finansinspektionen tillsatte ett ombud att övervaka Privanets verksamhet den 11 mars 2021. Finansinspektionen gjorde även nya iakttagelser om överträdelser efter att ombudet hade tillsatts.

Beslut om att återkalla verksamhetstillståndet grundar sig på en bedömning av Privanets helhetssituation. Privanets verksamhet har inte som helhet bedömt organiserats i enlighet med 7 kap. 2 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster på ett sätt som med beaktade av dess art och omfattning kan anses tillförlitligt. Beslutet bygger på att Privanet inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera de försummelser som var orsaken till att ombud tillsattes. Privanet har inte heller identifierat och förebyggt väsentliga intressekonflikter i anslutning till sin affärsverksamhet då det förmedlat värdepapper för moderbolagets eller närståendekretsens räkning. Då intressekonflikter uppstått har företaget inte bemött sina kunder i enlighet med god sed eller gett kunden relevant information om intressekonfliktens art eller orsaker. Finansinspektionen har redan tidigare ingripit i motsvarande försummelser vad gäller Privanet-koncernens beslut. Privanet har inte beaktat bristerna i anslutning till värderingen av moderbolagets investeringstillgångar i hanteringen av företagets kapitaltäckningsrisker. Dessutom observerade Finansinspektionen försummelser i Privanets förvaltningsförfaranden.

Finansinspektionen anser att den genom att tillsätta ett ombud inte kan trygga de väsentliga förutsättningarna som föreskrivs för beviljande av Privanets verksamhetstillstånd. På så sätt är återkallandet av Privanets verksamhetstillstånd en proportionellt riktig och nödvändig åtgärd för att säkerställa kundskyddet och finansmarknadens förtroende.

Finansinspektionens beslut förutsätter inte åtgärder av Privanets kunder. Privanet ska återbetala de kundmedel som det förfogar över och avsluta sina ansvar gentemot kunderna, t.ex. cleara öppna värdepappersköp, senast den 16 juli 2021.

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Privanet har rätt att överklaga beslutet inom 30 dagar efter att det har tagit del av beslutet. Information om när beslutet vinner laga kraft finns i Finansinspektionens webbtjänst.

Se också