Börsen och andra handelsplatser

Med handelsplatser avses system och tjänster, där köp- och säljanbud på flera aktörers värdepapper och/eller derivat sammanförs. Till handelsplatser räknas reglerade marknader (börsen), multilaterala handelsplattformar (MTF) och organiserade handelsplattformar (OTF). Transaktioner med värdepapper kan också utföras i övrigt, exempelvis med systematiska internhandlare (SI) eller utanför en handelsplats (OTC).

I Finland finns för närvarande en reglerad marknad, Helsingforsbörsen och en multilateral handelsplattform, First North Finland. Båda dessa marknader drivs av Nasdaq Helsinki Oy, som är en del av den internationella Nasdaqkoncernen.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Börsverksamhet

En börs (reglerad marknad) är en handelsplats för handel med offentligt noterade bolags aktier, obligationer, derivat samt flera andra finansiella instrument. Handeln baserar sig på kundernas köp- och säljorder som förmedlats av tillhandahållare av investeringstjänster och som avstäms i enlighet med börsens regler.

Möjlighet till direkt handel på börsen har endast börsens medlemmar och aktörer som handlar på deras vägnar eller i deras namn. Helsingforsbörsen kan bevilja handelsparträttigheter till finländska tillhandahållare av investeringstjänster och tillhandahållare av investeringstjänster som beviljats motsvarande verksamhetstillstånd i en annat EES-stat och som uppfyller de krav som följer av lagen och börsreglerna.

En marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad får utöver börsverksamhet också driva bl.a. en multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform, tillhandahålla datarapporteringstjänster samt bedriva annan verksamhet som har nära samband med dessa. En börs får fungera som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet samt verka som kontoförande institut i enlighet med den relevanta lagstiftningen.

En börs ska upprätta regler, där i detalj bl.a. fastställs handelsförfarandet, upptagandet av aktier eller andra finansiella instrument till handel och kriterierna för värdepappersemittenter och handelsparter. Börsens regler och ändringar i dem fastställs av finansministeriet

Se mer:

Andra handelsplatser

Multilateral handelsplattform (MTF)

En multilateral handelsplattform (multilateral trading facility, MTF) är en mindre strängt reglerad handelsplats än en reglerad marknad. För emittenterna av finansiella instrument som är föremål för handel på en MTF-plattform gäller exempelvis lättare krav avseende informationsskyldighet och verksamhetshistoria än för emittenter av finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad. På en MTF-plattform kan exempelvis aktier upptas till handel också utan bolagets samtycke.

I Finland finns för närvarande en MTF-plattform, First North Finland.

En MTF-plattform ska ha minst tre aktiva handelsparter. Godkännandet av handelsparter ska grunda sig på transparenta och icke-diskriminerande regler.

Verksamhet i egenskap av marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan endast idkas av en börs, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett tredjelandsföretags filial. Ett värdepappersföretag som ordnar multilateral handel får dessutom driva och tillhandahålla datarapporteringstjänster i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument enligt vad som särskilt föreskrivs om saken.

En MTF-plattform ska upprätta regler, där i detalj bl.a. fastställs handelsförfarandet, upptagandet av finansiella instrument till handel och de krav som ställs på värdepappersemittenter och handelsparter. Reglerna för en MTF-plattform godkänns inte genom försorg av myndighet.

Se mer:

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

En tillväxtmarknad för små och medelstora företag (SME growth market) är en MTF-plattform som uppfyller vissa tilläggskriterier. De bolag vars aktier (eller övriga finansiella instrument) har noterats på tillväxtmarknaden för små och medelstora företag beviljas vissa regellättnader. På en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska minst hälften av de emittenter vars värdepapper tas upp till handel vara små och medelstora företag. Med små och medelstora företag avses sådana företag vars genomsnittliga marknadsvärde understiger 200 miljoner euro beräknat på avslutskursen för de tre föregående kalenderåren.

Se mer:

Organiserad handelsplattform (OTF)

En organiserad handelsplattform (organised trading facility, OTF) är en handelsplats som är mindre strängt reglerad jämfört med en multilateral handelsplattform och som varken är en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform. En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel har större möjlighet till diskretionär bedömning än en marknadsplatsorganisatör som ordnar multilateral handel t.ex. avseende hur anbud matchas. På en organiserad handelsplattform kan endast obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat vara föremål för handel.

En OTF-plattform ska ha minst tre aktiva handelsparter. Godkännandet av handelsparter ska grunda sig på transparenta och icke-diskriminerande regler.

Verksamhet i egenskap av marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel kan endast idkas av en börs, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett tredjelandsföretags filial. Ett värdepappersföretag som ordnar organiserad handel får dessutom driva och tillhandahålla datarapporteringstjänster i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument enligt vad som särskilt föreskrivs om saken.

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska upprätta och ge allmänheten tillgång till detaljerade regler om bl.a. handelsförfarandet, upptagandet av finansiella instrument till handel och vilka krav som ställs på värdepappersemittenter och handelsparter. Reglerna för en organiserad handelsplattform godkänns inte genom försorg av myndighet.

Se mer:

Systematisk internhandel

Systematisk internhandel är en särskild form av investeringstjänster, där en systematisk internhandlare (systematic internaliser, SI) handlar för egen räkning när den utför kundorder utanför en handelsplats utan att upprätthålla ett multilateralt system. En systematisk internhandlare har inte rätt att funktionellt sammanställa tredjeparters köp- och säljintressen på samma sätt som på en handelsplats eller utnyttja ett internt matchningssystem, som utför kundernas order multilateralt.

En systematisk internhandlare beslutar utifrån sin affärspolicy på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt vilka kunder som beviljas tillgång till uppgifter om prisanbud. Som systematisk internhandlare kan endast fungera en i lagen om handel med finansiella instrument avsedd tillhandahållare av investeringstjänster. En organiserad handelsplattform och en systematisk internhandlare får emellertid inte drivas inom en och samma juridiska person.
I lagen om handel med finansiella instrument redogörs mer ingående för systematiska internhandlares skyldighet att offentliggöra bindande köp- eller säljanbud motsvarande respektive marknadssituation, systematiska interhandlares skyldigheter i anslutning till utförande av kundorder samt systematiska internhandlares kundrelationer.

Se mer: